Tid og rum til refleksion

I Herning er jordemoder Lene Frølund Rasmussen ansat som koordinator i Folkekirkens Familiestøtte, hvor hun har været med til at starte et tilbud om samtaleforløb for gravide. Forløbene giver kvinderne tid og rum til at reflektere over alle de tanker og følelser, der melder sig under graviditeten. Derudover har de fokus på at styrke tilknytningen til det barn, der er på vej,

”Det her har jeg aldrig fortalt til nogen før”. Sådan har det flere gange lydt fra gravide under de samtaleforløb, som jordemoder og koordinator i Folkekirkens Familiestøtte Lene Frølund Rasmussen har været med til at starte op i Herning. Forløbene foregår i regi af Folkekirkens Familiestøtte, der har aktiviteter i omkring 200 jyske sogne. Familiestøtten rummer flere forskellige tilbud, der alle tager sigte på at støtte forældre og øge trivslen i familierne. Samtaleforløbene for gravide er seneste skud på stammen.

– Gravide befinder sig i en helt særlig periode af deres liv, hvor eksistentielle overvejelser om liv og død, sårbarhed og ansvar fylder meget, og i den proces kan de have behov for at dele deres tanker og følelser med andre, så de ikke skal gå alene med dem, siger Lene Frølund Rasmussen.

Siden starten i november 2018 er der gennemført to samtaleforløb, mens et tredje forløb er i gang lige nu. De strækker sig over seks gange af to timers varighed og hvert hold består af op til seks kvinder, der både kan være førstegangsfødende og gravide, som i forvejen er mødre. De gravide skal ikke være medlemmer af Folkekirken for at deltage, og har de en anden religiøs overbevisning, er de også velkomne.

Ud over samtaletilbuddet tager forløbene sigte på at styrke kvindernes tilknytning til det barn, de venter. Hver mødegang indledes med, at Lene Frølund Rasmussen læser en poetisk tekst om det lille barn, der vokser i maven. Derefter tænder alle et lys, og med den ene hånd på hjertet og den anden på maven er de stille en stund.

– Der er stilhed et par minutter, hvor de slipper alle de indtryk, de normalt skal forholde sig til, kommer helt ned i kroppen og udelukkende fokuserer på det ufødte barn, beretter hun.

Første gang får de gravide til opgave at vælge en sang, som de hver dag skal synge for barnet. Et par vers fra hver af disse sange bliver også sunget, når de mødes, og derudover byder den indledende seance på afspænding.

Fortrolighed og tryghed 
Samtaletemaerne de seks gange er graviditet, det ufødte barn, dig som mor, familiedannelse, fødsel og livet med det lille barn, og de gravide forbereder sig hjemme til hvert tema. I forbindelse med temaet ’Dig som mor’ skal alle fx møde op med tre ord, der beskriver det forhold, de har til deres egen mor. Derefter reflekterer de bl.a. over, hvad de tænker om sig selv i rollen som mødre, og om de vil gøre noget anderledes i forhold til deres egne børn.

– Alle kan byde ind i samtalerne og første gang aftaler vi, at der er tavshedspligt og fortrolighed omkring det, vi fortæller hinanden. Det giver en tryghed for den enkelte i forhold til ting, der er svære at tale om, siger Lene Frølund Rasmussen.

Det er også en del af konceptet, at hverken hun selv eller andre i gruppen er ”bedrevidende” og sidder med svarene på de spørgsmål, der bliver luftet undervejs.

– Man skal ikke leve op til at være på en bestemt måde, men får lov til at være sig selv og mærke sig selv, siger hun.

I forløbene trækker hun på sin samtaleerfaring som jordemoder og på den evne til hurtigt at skabe tillid, hun også har med sig fra faget.

– Men jeg er primært et medmenneske, siger hun.

Et af de emner, der kan blive vendt i forbindelse med samtalerne, er frygten for at miste igen hos kvinder, som tidligere har fået en spontan abort. De kan fx have tanker om, at de selv har gjort noget galt eller være bange for at knytte sig til det nye barn. Lene Frølund Rasmussen understreger dog, at der ikke kun bliver talt om det svære, men også om fx forventning og glæde.

Nyt perspektiv på egne historier 
Selv om de gravide har vidt forskellig baggrund, oplever hun, at de har stort udbytte af at dele tanker og følelser med hinanden.

– Man kan godt have de her samtaler én til én. Men det giver noget andet at være en gruppe af kvinder, som kan få nyt perspektiv på deres egne historier ved at høre de andres. De får talt om noget af det, de ellers går og bakser med alene og opdager også, at alle på forskellig vis har udfordringer. Det giver en form for forløsning, som betyder, at de bedre kan se fremad mod det at bliver mor, siger hun.

Samtidig ser hun det som en gevinst, at der i forløbene er kvinder, som før har været igennem en fødsel og har ammet.

– Dem kan de førstegangsfødende spejle sig i, og det giver en god dynamik, siger hun.

Endelig peger hun på, at en af kvinderne efterfølgende har benyttet sig af muligheden for at få en frivillig forældreven, som er et af de andre tilbud under Folkekirkens Familiestøtte.

– Forældrevennen er med på sidelinjen og støtter kvinden til at få en god start på livet som mor, fortæller hun.

Inspirationen til forløbene er hentet i Frederiksholm Kirke i Sydhavn Sogn i København, hvor sognepræst Helene Ferslev står bag et lignende initiativ. I Herning har forløbene endnu ikke fundet deres endelige form. På de to første hold var sognepræst og provst for Herning Søndre Provsti, Kirsten Braad Thyssen og Lene Frølund Rasmussen sammen om forløbene, mens hun er alene om det nuværende forløb. Derudover foregik de to første forløb i selve kirkerummet i Hedeager Kirken, mens det tredje foregår i menighedslokalerne.

– Vi aftalte på forhånd at prøve forskellige muligheder af og lægger os først fast på noget, når vi har evalueret de tre første forløb, siger Lene Frølund Rasmussen.

Selv var hun glad for samarbejdet med Kirsten Braad Thyssen i de to første forløb.

– Allierer man sig med en præst, får man en stor kapacitet med, der er dybt professionel i forhold til at have samtaler med mennesker om eksistentielle spørgsmål, siger hun.

Også kirkerummet kan noget særligt, mener hun.

– Der er højt til loftet og hele arkitekturen sætter en stemning, som indbyder til refleksion. Så her får man noget forærende, siger hun.

Om forløbene i den kirkelige kontekst peger hun mere generelt på, at der her er den fornødne tid til at tale om alt det, der fylder hos gravide.

– I jordemoderkonsultationerne kan det hele godt blive meget fysiologisk, mens paletten af bredere jordemoderfaglig omsorg bliver udfordret af den korte tid, der er til rådighed.

Samarbejde med fødeafdelingen 
De gravide rekrutteres bl.a. via fødeafdelingen på Regionshospitalet Herning, hvor der i jordemoderkonsultationen ligger foldere om tilbuddet. Lene Frølund Rasmussen har på et personalemøde informeret om forløbene og jordemødrene har fået grønt lys til at henvise til dem.

Chefjordemoder Ann Fogsgaard, Hospitalsenheden Vest, mener helt generelt, at svangreomsorgen skal tænke mere i at samarbejde med civilsamfundet og bruge de ressourcer, som findes der.

– Det giver mulighed for, at vi kan differentiere og give forskellige tilbud til forskellige mennesker. I jordemoderkonsultationerne taler vi også med kvinderne om det at blive mor og stifte familie. Men nogle har behov for mere end det, så vi kan kun glæde os over, at andre kan bidrage med den her tid til snak og fordybelse i eksistentielle spørgsmål, siger hun.

Før der blev givet grønt lys for samarbejdet, sikrede afdelingen sig, at tilbuddet var for alle uanset religiøs overbevisning.

– Som fødeafdeling skal vi kunne operere bredt i forhold til vores målgruppe. Det var derfor vigtigt for os, at der ikke er krav om, at man skal være medlem af Folkekirken, siger chefjordemoderen.

Folkekirkens Familiestøtte 
Folkekirkens Familiestøtte er et tilbud til børnefamilier, der ønsker et kærligt skub eller støtte til at skabe en god hverdag for deres børn og hele familien. Forældre kan få personlig sparring til lige netop den udfordring, der fylder i den enkelte familie. Det kan være alt fra problemer med at putte børnene om aftenen til udfordringer i parforholdet og til børn, der ikke trives. Udover samtaleforløbene for gravide, tilbydes følgende forløb for forældre, afhængigt af ønsker og behov:

Forældreven – Individuelt

  • forløb med sparring og støtte hjemme hos familien til en specifik udfordring via en godkendt frivillig. Som led i godkendelsesproceduren er de frivillige igennem et kursus og en personlig samtale, lige som der bliver indhentet straffeattest og børneattest. Koordinatoren sikrer, at der udarbejdes et konkret mål med indsatsen, har det overordnede ansvar for forløbet og er løbende i kontakt med både den frivillige og familien.

Plej jeres parforhold eller Par- tjek

  • Forløb for forældre, der vil styrke deres parforhold til glæde for hele familien. Varetages af psykologer.

Vejen videre efter skilsmisse

  • Et forløb for skilte forældre, der vil have viden og hjælp til at få børnene og sig selv bedst muligt igennem en skilsmisse. Varetages af psykologer.

Sunde skærmvaner i familien

  • Et forløb for forældre til børn fra 8-13 år, der vil have sundere vaner omkring telefoner og tablets i familien. Varetages af psykologer.

Forløbene tilbydes løbende de steder, Folkekirkens Familiestøtte er tilstede og er uden egenbetaling for forældrene.