Svangre- og vandrejournalen skal digitaliseres

Et projekt skal undersøge mulighederne for at digitalisere de journaler, der bruges i graviditeten. Svangre- og vandrejournalen skal i digital form tilpasses de aktører, der kommer i kontakt med gravide.

De papirbårne svangre- og vandrejournaler følger den gravide i graviditeten. Gennem tiden har der været flere fejlslagne forsøg på at digitalisere processen, som har vist sig at være en kompleks øvelse, bl.a. fordi så mange parter på tværs af sektorer er involveret.

I den fællesoffentlige ‘Strategi for Digital Sundhed 2018-2022’ indgår en indsats om at gennemføre en foranalyse af en digital løsning til graviditetsforløb. Derudover har man med Sundheds- og Ældreministeriets fødselspakke ‘En god og sikker start på livet’ (januar 2018) afsat 20 mio. kr. til at igangsætte et efterfølgende implementeringsprojekt, som skal understøtte henvisningsflowet, erstatte de eksisterende fysiske journaler og på sigt sikre, at informationer deles på tværs af sektorerne. Den præcise tidsplan for implementeringsarbejdet fastlægges så snart foranalysen er udarbejdet.

Den indledende foranalyse er sat i gang i efteråret 2018 af Sundheds- og Ældreministeriet. Formålet er at finde tre til fire løsningsmodeller, som kan implementeres på tværs af sektorerne indenfor en forholdsvis kort tidsperiode på to til tre år. Analysen forventes at blive præsenteret i starten af 2019 for den nationale bestyrelse for sundheds IT, der rådgiver ministeren om sundhedsvæsenets it-strategi og it-arkitektur.

Ambitionen for analysen 
Svangre- og vandrejournalerne er dokumenter, alle sektorer benytter i kvindens graviditet – fra den praktiserende læge konstaterer graviditet til sundhedsplejersken i kommunen får advis om, at kvinden har født. Der imellem er der kontakten til jordemoder og eventuelt andre speciallæger. Alle sektorer har dermed behov for den viden, vandrejournalen indeholder.

Ved at erstatte en papirbåren vandrejournal med en digital løsning skal de relevante oplysninger følge den gravide digitalt og kunne tilgås af de sundhedspersoner, hun møder på sin vej. Der skal således undersøges en model for etablering af en teknisk løsning, som kan bruges i praksissektoren, på hospitaler og som kan tilgås af den gravide på bl.a. sundhed. dk. Desuden skal løsningen understøtte det aftalte henvisningsflow samt sikre bedre sammenhæng i indsatsen, som udføres i den kommunale sundhedspleje. Analysen skal desuden afdække en løsning, som kan understøtte Sundhedsstyrelsens kommende nye anbefalinger for svangreomsorgen (forventes offentliggjort primo 2019).

Projektets tidsplan 
Region Syddanmark er af Danske Regioner blevet indstillet som projektledende region. Det er en spændende ny konstellation, hvor Syddansk Sundhedsinnovation har projektledelsen og dermed er den udførende part for Sundheds- og Ældreministeriet. Der er nedsat en styregruppe for projektet, som skal følge analysearbejdet. Styregruppens medlemmer er repræsentanter fra Danske Regioner, KL, PLO, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet (formand).

Det er aftalt med parterne, at analysen gennemføres med ekstern konsulentbistand og den valgte konsulentvirksomhed er QVARTZ/Rambøll Management Consulting.

Deadline for afrapportering af analysen er december 2018. Derefter vil det være op til Sundheds- og Ældreministeriet at anbefale en løsningsmodel, der skal arbejdes videre med og igangsættes en implementeringsproces omkring.

Den endelige tidplan for ibrugtagning af en digital løsning vil blive lagt i starten af 2019. Ambitionen er, at den gravide allerede indenfor to til tre år vil blive tilbudt en digital løsning som erstatning for den papirbårne vandrejournal.

Der udsendes fire til fem nyhedsbreve i løbet af efteråret 2018 – du kan tilmelde dig nyhedsbrevet og holde dig opdateret om projektet på syddansksundhedsinnovation.dk

Ambitioner

Danske Regioner, KL og Sundhedsog Ældreministeriet er enige om følgende ambitioner for en digital løsning til graviditetsforløb:

  1. Et mere fleksibelt og målrettet tilbud med en øget differentiering og individualisering i forhold til den enkeltes risiko og behov
  2. Et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer, herunder at understøtte samarbejde og overlevering mellem jordemødre og sundhedsplejersker
  3. Et særligt fokus på en tidlig og forebyggende indsats især i forhold til socialt udsatte mødre og sammenhængen til indsatsen, som udføres i den kommunale sundhedspleje fx i forhold til at forebygge fødselsdepression eller forberede familiedannelse
  4. Mere inddragelse af den gravide og partnere