Sundhedsstyrelsens bevæggrunde

Tidsskrift for Jordemødre har stillet Annette Poulsen, sundhedsplejerske, MSP, IBCLC og ansat i Sundhedsstyrelsen, en række spørgsmål om baggrunden for, at Sundhedsstyrelsen ændrede sine anbefalinger, så forældre rådes til at lade barnet sove i sin egen seng – men i samme rum som forældrene. Ændringen skete med virkning fra januar 2012 og Annette Poulsen var faglig konsulent på udarbejdelsen
af ændringen.

Spørgsmål: Ifølge referencelisten i pjecen ‘Forebyg vuggedød’* (Til sundhedspersonale) fra 2011 er det en oversigtsartikel fra ‘America Academy of Pedeatrics’, der adskiller sig fra listen fra pjecen fra 2006. Er det denne oversigtartikel, der har foranlediget Sundhedsstyrelsen til at ændre anbefaling? Og hvilken af de artikler, der omhandler samsovning, har haft betydning for ændringen?
Svar: Artiklen fra ’America Academy of Pedeatrics’ udkom samtidig med, at Sundhedsstyrelsen arbejdede med de nye retningslinjer og anbefalingerne i den amerikanske artikel var meget entydige – roomsharing without bedsharing is recommended. Sundhedsstyrelsen har blødt anbefalingerne fra oversigtsartiklen lidt op ved at vejlede om, at barnet kan sove i forældrenes seng, hvis forældrene ønsker dette, men da ikke mellem forældrene. Denne anbefaling blev til efter inspiration fra de norske anbefalinger på området og efter samråd med retsmediciner, der beskæftiger sig med vuggedød. Samtidig gøres det i pjecen ‘Forebyg vuggedød’ (Til sundhedspersonale) fra 2011 klart, at det sikreste sted for et spædbarn at sove er i egen seng i samme rum som forældrene. Årsagen til at det forholder sig sådan, er ikke kendt. Men vi ved, at en væsentlig del af de børn, der er døde uforklarligt under søvn (vuggedød), døde, mens de lå og sov mellem forældrene.

Spørgsmål: Er der andre forhold, der har givet anledning til, at Sundhedsstyrelsen har ændret anbefaling omkring samsovning?
Svar: Norge, Sverige og England og Australien har haft disse anbefalinger i flere år. Fra retsmedicinsk side har man længe ønsket disse anbefalinger blandt andet på baggrund af danske vuggedødstilfælde, hvor man har set et mønster ved findestedsrekonstruktioner.

Spørgsmål: Der er evidens for, at rygning i graviditeten og barnets eksponering for røg, forældre der er påvirket af alkohol og medicin, overvægtige forældre, suboptimale rammer for sengemiljø mv. er risikofaktorer for vuggedød. Hvis der tages højde for disse faktorer, kan litteraturen så påvise en forøget risiko for vuggedød, ved at barnet sover i forældrenes seng i forhold til, hvis det sover i egen seng i samme rum?
Svar: Oversigtsartiklen fra American Academy of Pediatrics viser, at alle forhold skal tages i betragtning. Der er en social gradient, som vi har tilstræbt at tage højde for med formuleringen i pjecen ‘Forebyg vuggedød’ (Til sundhedspersonale) fra 2011: ”Desuden bør sundhedspersonalet være særlig opmærksom på de sociale forhold i familien, idet der synes at være en negativ social gradient, også når det gælder risikoen for vuggedød” (s.5). Når det gælder suboptimale rammer for sengemiljø er der formuleret følgende for at imødekomme dette: ”Ved første hjemmebesøg må sundhedsplejersken i forbindelse med rådgivning om forebyggelse af vuggedød drøfte med forældrene, hvilke overvejelser de har om, hvor barnet skal sove og samtidig vurdere barnets sovested” (s. 10), ligesom der er oplistet en række forhold, der skal vurderes og vejledes efter.

Spørgsmål: Sundhedsstyrelsen anbefaler så meget hud-mod-hud kontakt med det spæde barn som muligt og kan dokumentere en række sundhedsmæssige gevinster ved det. Er evidensen bag Sundhedsstyrelsens manglende anbefaling af samsovning så tung, at den overtrumfer fordelene ved den tætte kontakt mellem forældre og barn, som samsovning kan give?
Svar: Ja – barnet kan stadig være mange timer hud-mod-hud med sine forældre, bare ikke når forældrene sover. Hud-mod-hud skal ses i sammenhæng med amning og tilknytning og må adskilles fra risikoen for vuggedød.

Spørgsmål: Kvinder, der ammer, får ofte en mere sammenhængende søvn, når de har barnet ved sig, når det vågner og vil die, hvilket øger chancen for fuld amning i den anbefalede periode. Sundhedsstyrelsen skriver i pjecen ‘Forebyg vuggedød’ (til sundhedspersonale) fra 2011, at amning – særlig fuld amning – beskytter mod vuggedød. Hvilken vægtning har det haft på Sundhedsstyrelsens beslutning om fuldstændig at fraråde moderen at sove i samme seng som barnet?
Svar: Mor kan stadig amme fuldt, selvom barnet sover i egen seng. Sundhedsstyrelsen fraråder ikke fuldstændig, at barnet sover i samme seng som forældrene. Hvis forældrene vælger, at barnet skal sove i forældrenes seng, skal rådgivningen imidlertid lyde, at det skal sove ved siden af den ene forælder med god plads omkring sig, som vist i tegningerne i pjecerne.

Spørgsmål: Sundhedsstyrelsen anbefaler nul alkohol i graviditeten ud fra et forsigtighedsprincip og ud fra det faktum, at man ikke kender den individuelle nedre grænse for en mulig skadevirkning for fosteret. Er det også ud fra et forsigtighedsprincip, at man fraråder samsovning?
Svar: Nej, der er ud fra den givne evidens med henblik på at reducere forekomsten af vuggedød yderligere.

Spørgsmål: Har Sundhedsstyrelsen overvejelser om at differentiere anbefalinger ved samsovning, så samsovning som udgangspunkt anbefales – med iagttagelse af en række risici (rygning, overvægt, alkohol, medicin, sovemiljø mv.)?
Svar: Nej.

Spørgsmål: Kan man ud fra de data, man har indhentet siden anbefalingerne om samsovning blev ændret, se et fald i antallet af vuggedøde børn?
Svar: Der er endnu ikke nye data, da antallet af vuggedødstilfælde (og andre dødsfald) for 2012 er ikke opgjort.