Sundhedsstyrelsen vil have klare linjer

Styrelsen har ikke faglige indvendinger mod selvstændige jordemoderledede fødeklinikker. De skal bare ikke ligge på et sygehus.

Sundhedsstyrelsen bryder sig ikke om jordemoderledede fødeklinikker på hospitaler, hvor der ikke er adgang til obstetrisk, anæstesiologisk og pædiatrisk assistance. Det har de fået at mærke i Nordjyllands Amt, hvor en faglig irettesættelse fra Sundhedsstyrelsen var en stærkt medvirkende faktor for at politikerne i amtet i starten af september traf beslutningen om at lukke to jordemoderledede fødeklinikker på henholdsvis Hobro og Frederikshavn sygehuse. Tidsskrift for Jordemødre har spurgt overlæge Lone de Neergaard, der er leder af Sundhedsstyrelsens enhed for planlægning, om det betyder, at styrelsen også vender tommelfingeren nedad til private jordemoderledede klinikker og til hjemmefødsler.

– Vi har intet ønske om at forbyde eller forhindre hjemmefødsel og så ville det da være ulogisk, hvis vi havde indvendinger mod fødeklinikker, der ikke geografisk er placeret på et sygehus. I begge tilfælde ved kvinden, at hun ikke kan forvente, at der er lægefaglig ekspertise til stede, hvis der tilstøder komplikationer under fødslen, siger Lone de Neergaard, der også sidder med i den styregruppe, der er i gang med at revidere styrelsens retningslinjer for svangreomsorg.

Svært at forstå forskellen
Forskellen mellem klinikkerne i Nordjyllands amt og en fritstående jordemoderledet klinik er, ifølge overlægen, at kvinderne, trods information om det modsatte, kan have en forventning om, at hospitalets læger træder til, hvis der bliver brug for det under fødslen. I de nordjyske eksempler var der ikke et defineret og planlagt lægeligt beredskab til fødeklinikkerne.

— Vi underkender ikke kvindernes evne til at forstå, hvad et tilbud om fødsel på en klinik indebærer. Men jeg tror alligevel, at kvinden forventer, at få hjælp fra en læge, hvis det pludselig bliver påkrævet under en fødsel, hvor hun befinder sig på et sygehus. Forventningerne til at føde på en klinik beliggende på et sygehus er simpelthen anderledes, siger Lone de Neergaard.

Vil det sige, at Sundhedsstyrelsen ikke vil have nogen indvendinger imod at Nordjyllands Amt opretter en jordemoderledet klinik i geografisk afstand fra et sygehus?

— Et amt kan godt oprette en fuldstændig separat klinik, hvor der kun er tilknyttet jordemødre. Her gælder det, som det fx også gør ved hjemmefødsler, at der skal være taget stilling til, hvordan man handler i de tilfælde, hvor der er brug for overflytning til en fødeafdeling eller, hvis der akut bliver brug for lægehjælp, siger Lone de Neergaard.

To typer klinikker
Vejledning om specialeplanlægning har været central i Sundhedsstyrelsens argumentation over for Nordjyllands Amt. I denne vejledning står der blandt andet, at der skal være ”tilstedeværelse af nødvendig kapacitet og ekspertise” og at ”sådanne afsnit (jordemoderledede klinikafsnit, red.) bør placeres i tilknytning til obstetrisk specialafdeling, således, at man i tilfælde af komplikationer hurtigt kan overflytte den fødende til specialafdelingens fødeafsnit eller tilkalde fornøden assistance derfra” (Vejledning vedr. specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsnet, Sundhedsstyrelsen 2001). Gælder denne vejledning også for opgaver, der bliver løst i privat regi?

— Styrelsens vejledning har til formål at understøtte størst mulig sikkerhed for mor og barn. Kriterierne for specialplanlægningen gælder derfor logisk for en stor dels vedkommende også for det private. Men der er en række områder som forskning og uddannelse, man ikke umiddelbart kan forvente dækket af en privat institution. Men kravene om kvalitet i behandlingen, dokumentation af virkning og sikkerhed vil vi også forvente opfyldt af private udbydere af sundhedsydelser, siger Lone de Neergaard, der understreger, at Sundhedsstyrelsen på intet tidspunkt har anfægtet jordemødres kompetence til selvstændigt at varetage fødsler.

I skrivende stund ser det desuden ud til, at de kommende reviderede retningslinjer for svangreomsorg kommer til at beskrive to typer af jordemoderledede fødeklinikker: Fødekliniker i umiddelbar geografisk nærhed af en specialafdeling, samt fritliggende fødeklinikker.