Sundhedsstyrelsen skal overvåge medicinsk igangsættelse

Sundhedsstyrelsen skal udarbejde plan for overvågning af medicinsk igangsættelse. Samtidig skal informationen til de gravide, der skal sættes i gang, forbedres og der skal sikres bedre indberetning af bivirkninger.

Sundhedsminister Astrid Krag har bedt Sundhedsstyrelsen om en plan for overvågning af medicinsk igangsættelse af fødsler. Planen skal følge op på den redegørelse, som Sundhedsstyrelsen afleverede til ministeren i midten af maj i forbindelse med debatten om brug af Cytotec (misoprostol). Planen skal foreligge umiddelbart efter sommerferien.

Det fortalte sundhedsministeren til Folketingets sundhedsog forebyggelsesudvalg, som have kaldt ministeren i samråd om misoprostolsagen. Udvalget ønskede desuden ministerens redegørelse for, hvorfor så mange fødsler sættes i gang i forhold til tidligere. Samrådet blev afholdt mandag den 25. juni og var åbent for tilhørere.

– Redegørelsen kan ikke stå alene og derfor har jeg bedt Sundhedsstyrelsen om en plan for, hvordan man sikrer en overvågning af brugen af Cytotec. Blandt andet skal der være skærpet opmærksomhed på indberetning af bivirkninger, der skal være ensartethed i anvendelsen og så skal vi have kortlagt anvendelsen af Cytotec, sagde Astrid Krag, der også har bedt Sundhedsstyrelsen om at indkalde regionerne til møde, så der lokalt kommer til at være klar information til både fødselshjælpere og de gravide om igangsættelse og om den medicin, der bruges dertil.

De faglige selskaber skal inddrages
I spørgsmålet om frekvensen af igangsatte fødsler henviste ministeren til Sundhedsstyrelsen, der vurderer, at det er svært at reducere antallet af igangsættelser.

– Den vurdering må jeg lægge mig op ad – for jeg har ikke mulighed for eller kompetencer til at vurdere, hvilket niveau for igangsættelser, der er det rigtige. Det er et sundhedsfagligt spørgsmål, som Sundhedsstyrelsen i samarbejde med fødselslæger og jordemødre skal vurdere. Og jeg er glad for, at vi nu med denne sag får en anledning til at fremme dialogen og samarbejdet mellem Sundhedsstyrelsen, fødselslæger og jordemødre – altså dem, der har forstand på graviditet og fødsel, sagde Astrid Krag. I denne dialog forventer ministeren, at spørgsmålet om retningslinjer for igangsættelse og dermed frekvensen vil blive drøftet.

– Det (dialogen om retningslinjer om igangsættelse, red) forventer jeg sker som led i den plan, som styrelsen fremlægger for området, siger Astrid Krag.

Nationale retningslinjer
Debatten på samrådet handlede blandt andet om Sundhedsstyrelsens rolle i udarbejdelsen af faglige retningslinjer. Styrelsen har hidtil overladt ansvaret for udarbejdelsen af retningslinjer for igangsættelse og for brug af Cytotec til DSOG. I sidste ende har det været op til de enkelte fødeafdelinger, hvordan deres lokale retningslinjer blev udformet, hvilket har ført til forskellig praksis med hensyn til dosis, administrationsmåde og igangsættelse under indlæggelse versus ambulant forløb.

Ministeren slog flere gange fast, at udarbejdelse af faglige retningslinjer er et fagligt – ikke et politisk spørgsmål – der skal afklares i jordemødres og fødselslægers faglige selskaber i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Manglende godkendelse
Ministeren slog også fast i sin indledende tale, at brugen af stoffet misoprostol i fødselshjælpen er kommet for at blive.

– Skal vi så undlade at bruge Cytotec? Nej, det er ikke så enkelt endda. Fødselslægernes faglige selskab anbefaler det. Og det præparat på markedet, der er godkendt til formålet, har de samme bivirkninger som Cytotec, sagde Astrid Krag.

Cytotec bliver på sygehusenes apoteker omdannet til tabletter indeholdende misoprostol. Cytotec er godkendt til behandling af mavesår men ikke til at sætte fødsler i gang med.

Lydhørhed og tilsyn
Foranlediget af sager på psykiatriområdet, hvor Sundhedsstyrelsen ikke har levet op til sin tilsynsforpligtelse, har sundhedsministeren iværksat en evaluering af hele styrelsens tilsynsområde.

– Det er vigtigt for mig at understrege, at den evaluering også kommer omkring den kritik, der er rejst af Sundhedsstyrelsens håndtering af oplysninger, som styrelsen har modtaget om fødselsforløb, hvor noget er gået galt, og hvor lægemidlet misoprostol har været brugt. Det er blandt andet to jordemødres henvendelser til Sundhedsstyrelsen med konkrete patienthistorier, som har været omtalt i den sammenhæng, sagde ministeren og lagde ikke skjul på, at hun finder, at Sundhedsstyrelsen skal have en mere systematisk tilgang, når styrelsen får en viden om patientforløb, hvor patientsikkerheden kan være på spil.

Relaterede artikler: Tema om misoprostol. Tidsskrift for Jordemødre nummer 6, 2013.

Sundhedsstyrelsens plan

Sundhedsministeren har bedt Sundhedsstyrelsen udarbejde en plan for overvågning af og tilsyn med lægemidler brugt til igangsættelse af fødsler:

  • Kortlægning af anvendelsen af lægemidler ved igangsættelse af fødsler • Vidensudvikling ud fra sager i Patientombuddet
  • Øget tilsyn med sygehusapotekers magistrelle fremstilling
  • Sikring af indberetning af bivirkninger ved i højere grad at integrere indberetning i fødeafdelingers arbejdsgange
  • Forbedret og fyldestgørende information til de gravide ved igangsættelse af fødsel.