Sundhedspersoner udelukkes af registre over alternative behandlere

Jordemødre og andre autoriserede sundhedspersoner, der tilbyder alternativ behandling, kan ikke være registreret i en brancheforening for alternativ behandling, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Uden en såkaldt RAB-registrering risikerer forbrugerne behandling af lavere standard end tilfældet er i dag, mener brancheforeningerne. Sundhedsstyrelsen påpeger, at en sundhedsperson qua sin autorisation er forpligtet til at give ydelser af høj kvalitet uanset hvilken ydelse, det handler om.

Pia Slaikjer er jordemoder og selvfølgelig autoriseret af Sundhedsstyrelsen. Men hun er også uddannet akupunktør – en uddannelse, der tog knap tre år og som i dag har kvalificeret hende til at være ansvarlig kontaktperson for akupunktur på hendes arbejdssted, Fødegangen Sygehus Sønderjylland, og ansvarlig for regelmæssigt at opdatere og opkvalificere sine kolleger.

Pia Slaikjer er desuden registreret som alternativ behandler, RAB-registreret, i brancheforeningen ‘Praktiserende Akupunktører’, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Hun driver ved siden af sit arbejde på fødeafdelingen en privat klinik, hvor hun tilbyder akupunktur til alle, der opsøger akupunktur såvel gravide som ikke gravide. RAB-registreringen er med til at kvalitetsstemple virksomheden, og den giver hendes klienter sikkerhed for, at kvaliteten af ydelserne er i orden.

Men i foråret 2014 meldte Sundhedsstyrelsen i et brev til de brancheorganisationer, der er godkendt af styrelsen til at registrere alternative behandlere, at autoriserede sundhedspersoner ikke samtidig må være registreret som alternativ behandler i RAB-registret. Pia Slaikjer skal altså vælge, om hun vil beholde sin autorisation som jordemoder eller fortsætte med at være registreret i Praktiserende Akupunktører som alternativ behandler.

Alle skal kvalitetskontrolleres
Birte Nielsen, der er formand for brancheforeningen ‘Praktiserende Akupunktører’, forstår ikke Sundhedsstyrelsens tolkning af loven*, der siden 2004 har givet alternative behandlere, der opfylder nærmere fastsatte krav, mulighed for at benytte titlen ‘registreret alternativ behandler’ (RAB-registreret). Loven blev vedtaget for at give forbrugerne mulighed for at orientere sig på markedet af alternative behandlere og for at sikre kvalitet og uddannelsesniveau i ydelserne. Kravet til brancheforeningerne, der administrerer registeret, er desuden, at den enkelte forening har et klageorgan.

Siden lovens indførelse har brancheforeningerne registreret behandlere, der lever op til foreningernes standarder, uden skelen til, om det enkelte medlem også er autoriseret sundhedsperson. Og det er ifølge Birte Nielsen også relevant, at autoriserede sundhedspersoner, for eksempel jordemødre, omfattes af den kvalitetskontrol, som RAB-registret udgør.

– Jordemødre, læger og andre autoriserede sundhedspersoner lærer ikke for eksempel at give akupunktur i deres grunduddannelse. Og en kort kursusrække i akupunktur-teknik er ikke fyldestgørende for at kunne kalde sig akupunktør, siger Birte Nielsen. Hun undrer sig over, at Sundhedsstyrelsen vil udelukke autoriserede sundhedspersoner fra at blive RAB-registreret og dermed fjerne den kvalitetssikring af deres ydelser, som brancheforeningerne sikrer gennem fastsættelse af standard for uddannelse, efteruddannelse, overholdelse af etiske retningslinjer og klageadgang.

– Man indførte loven, fordi man ville sikre et grundlag for kvalitetssikring i den alternative behandling. Og det virkede. Kvaliteten af ydelserne og uddannelsesstandarden er steget, og RAB-registreringen er blevet et vigtigt pejlemærke for forbrugerne og nok også mere udbredt, end man havde regnet med. Hvis Sundhedsstyrelsen kommer igennem med deres fortolkning af loven, så betyder det, at det bliver op til den enkelte autoriserede sundhedsfaglige persons egen samvittighed og faglighed, hvorvidt de lever op til bedste standard, siger brancheformanden.

Det er altså ifølge Birte Nielsens opfattelse ikke i nogens interesse at udelukke de autoriserede: Det bliver mere uklart for forbrugerne, når de skal vælge behandler, kvalitetssikringen forsvinder – og det samme gør tilskud fra sundhedsforsikringerne.

– Sundhedsforsikringerne kræver, at en behandling gives af en RAB-registreret behandler eller af en læge for, at de vil give tilskud til den. Det er fuldstændig vanvittigt at stille de autoriserede sundhedspersoner i den situation, siger Birte Nielsen.

Autorisation er ikke nok
I Sundhedsstyrelsen anerkender man de problemer, som en manglende RAB-registrering kan medføre for autoriserede sundhedspersoner i forhold til tilskud fra sundhedsforsikringer. Men styrelsen skriver i et svar til blandt andre Jordemoderforeningen, at det er en sag for professionsforeningerne, som de må forhandle med forsikringsselskaberne om.

Jordemoderforeningen har i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter henvendt sig til Sundhedsstyrelsen for at gøre opmærksom på de problemer, som en udelukkelse af autoriserede sundhedspersoner fra at blive RAB-registreret, vil medføre. Af henvendelsen til styrelsen fremgår det blandt andet:

"Baggrunden for indførelsen af RAB-ordningen var blandt andet at øge patientsikkerheden på området for alternativ behandling. Det vil efter vores opfattelse begrænse patientsikkerheden, hvis Sundhedsstyrelsen fastholder, at de autoriserede sundhedspersoner skal fjernes fra RAB-registreringen. Autorisationen sikrer nemlig ikke de nødvendige kompetencer og viden inden for de alternative behandlingsformer, fordi sundhedsuddannelserne ikke har nogen specifik undervisning på dette felt. En konsekvens af udelukkelsen vil være, at der ikke vil være samme tilskyndelse til, at de autoriserede sundhedspersoner i fremtiden vil gennemgå et uddannelsesforløb inden for alternativ behandling".

Et andet forhold, som de fire professionsforeninger lægger vægt på i henvendelsen til Sundhedsstyrelsen, er muligheden for en relevant klageadgang. Sundhedsstyrelsen lægger i sin argumentation for at udelukke autoriserede sundhedspersoner fra RAB-registrering vægt på, at alle patientklager over behandlinger, der udføres af autoriserede sundhedspersoner, hører under Patientombuddet.

"Vi mener ikke, at klager over alternativ behandling kan eller bør behandles af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn eller Patientombuddet. Det skyldes, at nævnet ikke har kompetence til at behandle klager over alternativ behandling udenfor sundhedsvæsenet. Desuden har nævnet efter vores opfattelse ikke de nødvendige faglige kompetencer til at vurdere RAB-sagerne, da medlemmerne af Disciplinærnævnet er udpeget på grund af deres kompetencer indenfor det autoriserede sundhedsfaglige område. Det er således helt afgørende, at klager over alternativ behandling behandles der, hvor kompetencen er, og det er kun i klageorganet i den enkelte godkendte RAB-forening, at sagerne kan afgøres korrekt ud fra normen for den pågældende alternative behandling. Det er retssikkerhedsmæssigt helt afgørende for både patienter og behandlere", står der i henvendelsen til Sundhedsstyrelsen.

Baggrunden for loven
Tidsskrift for Jordemødre har henvendt sig til Sundhedsstyrelsen for at få uddybet baggrunden for, at loven udelukker autoriserede sundhedspersoner fra at blive RAB-registreret og for, at styrelsen lige nu går ud og præciserer loven over for brancheforeningerne.

– Sundhedsstyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at flere foreninger har autoriserede sundhedspersoner registreret som alternative behandlere, og vi har fået indblik i, at der har udviklet sig en praksis, der ikke er hensigtsmæssig, fortæller Anya Manghezi, der indtil 1. september 2014 var sektionsleder i Sundhedsstyrelsens Enhed for Tilsyn og Patientsikkerhed.

Styrelsen erkender, at den ikke fører tilsyn med alternativ behandling, men pointerer, at en autoriseret sundheds person qua deres sundhedsfaglige uddannelse forudsættes at have en særlig viden i forhold til patientbehandling. Autorisationslovens § 17 om at vise omhu og samvittighedsfuldhed gælder også, når sundhedspersonen bevæger sig uden for sin professions område.

– Vi går også ud fra, at autoriserede sundhedspersoner har kvalifikationer – for eksempel i anatomi – der kvalificerer dem til at tilbyde andre ydelser end det, deres grunduddannelse giver dem. Ordningen med RAB-registrering blev til for at sige noget om folk, der ikke er sundhedsfagligt uddannede. Hvis man er sundhedsfagligt uddannet, har man allerede sundhedsfaglige kompetencer og forpligtelser i forhold til sin autorisation, siger Anya Manghezi, der også fremhæver mulighed for klageadgang som et argument for at skille autoriserede sundhedspersoner ud fra RAB-registret.

– Man kan ikke have to sideløbende klagesystemer (Patientombuddet og den enkelte brancheforenings klageorgan, red.), Det skal være entydigt for forbrugeren, hvilket system, man hører under, siger Anya Manghezi, der henviser til Sundhedsministeriet for en uddybning af, hvordan de to klagesystemer i givet fald skulle spænde ben for forbrugeren.

Fra ministeriet oplyses det, at man ikke har kendskab til eksempler, hvor patienter har været usikre på, hvilken klageinstans, de skulle kontakte, men at det også fra ministeriet understreges, at det er afgørende, at der er klare og enkle regler om patienters klagemuligheder i sundhedsvæsenet. Og dobbelte klagesystemer kan skabe uklarhed og forvirring om reglerne, hvilket ikke er til gavn for patienterne.

Ser frem til en løsning
Jordemoder Pia Slaikjer forudser, at hun bliver nødt til at give slip på sin RAB-registrering, hvis Sundhedsstyrelsen ikke ændrer kurs.

– Jeg er jordemoder af hele mit hjerte og kan ikke fragive mig min autorisation og dermed mit arbejde som jordemoder. Men jeg synes, at det er rigtigt ærgerligt, hvis vi slipper muligheden for at sikre den samme høje kvalitet og standard i den alternative behandling både inden for sygehusvæsnet og udenfor, som kvalitetssikringen i RAB-registreringen sikrer, siger hun.

Foreløbig kan Pia Slaikjer beholde både RAB-registrering og autorisation, idet Sundhedsstyrelsen har udsat tidspunktet for, hvornår de autoriserede skal være ude af RAB-registret til april 2015. Inden da håber hun, at der er fundet en løsning, der tilgodeser forbrugernes mulighed for fortsat at kunne orientere sig på markedet for alternative ydelser – uanset hvem behandleren er.

*Definition på en alternativ behandler
"§ 1. Ved en alternativ behandler forstås i denne bekendtgørelse* en person, der udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret til at udøve den pågældende virksomhed eller omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn med den sundhedsfaglige behandling, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet."
*'Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere'

RAB-Registrering

  • Siden 2004 har brancheforeninger for alternative behandlere haft mulighed for at registrere sine medlemmer i et register over alternative behandlere - RAB-registrering.
  • Brancheforeningen skal være godkendt af Sundhedsstyrelsen og skal stå for administrationen af registret og for kvalitetskrav over for sine medlemmer vedrørende uddannelse og overholdelse af etiske retningslinjer.
  • Brancheforeningen skal desuden have et klageorgan, der kan sanktionere overtrædelser af de af foreningen fastsatte regler, der er påkrævet i medfør af bekendtgørelsen*, herunder ved irettesættelse, fratagelse af medlemskab eller afregistrering.
  • Sundhedsstyrelsens mindstekrav til uddannelse, som brancheforeningerne skal følge, siger, at en sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis skal være på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer.
  • Sundhedsstyrelsen offentliggør oplysninger om**, hvilke foreninger Sundhedsstyrelsen har godkendt til at registrere alternative behandlere efter denne bekendtgørelse samt om registreringsordningen.

*'Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere' ** www.sst.dk