Strukturreformen: Vi vil være med fra dag 1

Jordemoderforeningen lægger som en af de første faglige organisationer om til en regionsstruktur allerede fra første juni – “Vores nye store kredse skal så hurtigt som muligt kunne matche regionerne, så de kan få indflydelse på den lokale tilrettelæggelse af jordemoder-opgaverne,” siger formand Lillian Bondo

Hvad enten man bryder sig om tanken eller ej, så lægger den kommende kommunalreform unægtelig op til en yderligere centralisering af den danske svangreomsorg. De kommende fem regioner vil geografisk spænde over store afstande, og det betyder også, at Jordemoderforeningens kommende kredsformænd må til at tilbagelægge en del kilometer på landevejene, når de skal mødes ansigt til ansigt med medlemmerne eller hinanden i de fjernest beliggende jordemodercentre. – Men den meste medlemskontakt foregår jo allerede nu pr. e-mail, post eller telefon, så derfor vil sammenlægningen formentlig ikke betyde markante forandringer i hverdagen. Det er jo heller ikke ideen, at kredsformænd jævnligt skal komme rundt "på tilsyn" på arbejdspladserne, påpeger formand for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo.

Hvad kommer den udvidede geografi og de talmæssigt større kredse til at betyde for kredsene som faglige samlingspunkter? – traditionelt har kredsene fra foreningens spæde start været bærerne af foreningslivet. De var det faglige samlingspunkt for jordemødrene, der jo netop arbejdede alene. Men i vore dage er arbejdspladsen det naturlige faglige samlingspunkt. Selvfølgelig er et spændende at mødes med andre og høre om deres arbejdsmæssige styrker og svagheder, det tror jeg, fremover vil finde sted i dele af regionskredsen. Måske i det gamle amt, måske på geografisk nære arbejdspladser. Stormøder for hele regionskredsen kommer til at foregå få gange om året, og typisk omkring valg, generalforsamling, overenskomst. Og så er det jo en mulighed, at man samler kræfterne om også at byde på noget rigtigt fagligt kræs ved disse lejligheder, siger Lillian Bondo.

Skal matche arbejdsgiversiden
I april og maj afholdes der stiftende generalforsamlinger til de fem nye storkredse. Valget af formænd til regionskredsene foregår ved urafstemning i regionerne med tilmeldingsfrist for kandidater den 5. april. Det er planen, at de fem regionskredse er funktionsdygtige 1. juni.

– Det er vigtigt, at vores kredse kan matche arbejdsgiversiden i regionerne fra starten. På den måde kan vi være med til at sikre, at vi år indflydelse på den lokale tilrettelæggelse af jordemoder-opgaverne, siger Lillian Bondo.

Fra centralt hold er foreningen i øjeblikket ved at give sit bud på, hvordan der kan laves obligatoriske sundhedsaftaler mellem de kommende regioner og storkommuner, bl.a. om ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel under den nye struktur. Det har indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen direkte udbedt sig, da han mødtes med Jordemoderforeningen i november. Når de nye sundhedspolitiske ordførere er kommet ordentligt på plads efter folketingsvalget, vil foreningen desuden kontakte dem for at diskutere organiseringen af svangreomsorgen, bl.a. på baggrund af det høringssvar, som Jordemoderforeningen har afgivet i forbindelse med udkastet til Sundhedsloven.

Lobby-virksomhed
Lillian Bondo regner også med, at foreningen skal mødes med amtsråd og senere regionsråd.

– Lobby-virksomhed er måske så stort et ord, men ja, det bliver i høj grad dét, de kommende kredsformænd skal i gang med ude i det nære miljø, siger hun. Og så bliver der et samarbejde med de øvrige organisationer og faglige sammenslutninger omkring fagpolitiske og faglige spørgsmål i regionerne. Med kun fem kredsformænd i modsætning til de tidligere 14, bliver antallet af medlemmer af Jordemoderforeningens hovedbestyrelse tilsvarende reduceret. Udover de fem kredsformænd udgøres hovedbestyrelsen af en formand, en næstformand samt formanden for Lederkredsen. Lederkredsen kommer efter 1. juni til at repræsentere alle medlemmer på lederoverenskomst, det vil sige ca. en fordobling af medlemmerne til omkring 100. Slankningen af hovedbestyrelsen har givet flere økonomiske muligheder indenfor den samme budgetramme; dels er det årlige honorar til de kommende kredsformænd blevet tredoblet til 90.000 kr. og dels kan hovedbestyrelsen mødes oftere, formentligt så ofte som hver måned, håber Lillian Bondo.

– Tidligere havde vi kun 6-7 møder om ret, og det betød, at hovedbestyrelsen altid havde travlt med at ekspedere presserende sager. Mange emner er nok blevet behandlet lidt for summarisk på den baggrund. Fremover håber jeg, at der vil blive bedre tid til diskussioner af politisk eller faglig karakter, siger Lillian Bondo, der også glæder sig over, at den mindre anstrengte økonomi giver mulighed for at indkalde repræsentanter fra fx Jordemoderfagligt Selskab, de studerende, forskningsaktive jordemødre eller underviserne til møder i hovedbestyrelsen med særlige temaer på dagsordenen.

– Der skal jo ikke mange stemmer til at rykke balancen i en så lille hovedbestyrelse, og det kan nogle måske godt opfatte som et demokratisk problem. Derfor vil vi også være opmærksomme på at indkalde den nødvendige ekspertise, når der er særlige spørgsmål til debat, lover jordemoderformanden. Ligesom 5. april er seneste frist for tilmelding af kandidater til regions- eller lederkredsformandspost i Jordemoderforeningen, er det også seneste frist for opstilling af kandidater til formandsposten. Lillian Bondo har meddelt hovedbestyrelsen, at hun genopstiller.

—————————————————————-

Jordemoderforeningens og Danmarks strukturreform i datoer

5. april
Sidste frist for at stille op til kredsformandsposterne i Jordemoderforeningen.

April – maj
Stiftende generalforsamlinger i nye regionskredse.

1. juni
De nyvalgte kredsformænd tiltræder. De nye regionskredse afløser amtskredsene.

Inden Folketinget går på sommerferie
Lovgivningen ifm. strukturreformen, ex Sundhedsloven, skal være vedtaget. Gennemførelse af lovgivningen starter herefter.

November 2005
Valg til kommunalbestyrelser og regionsråd.

1. januar 2007
Strukturreformen træder i kraft.