Status på svangreomsorgen

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en rapport, der gør status over implementeringen af anbefalinger for svangreomsorgen. Redegørelsen viser, at det stadig halter på det forebyggende område.

Ikke en eneste region overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger og tilbyder fødselsforberedelse på alle fødesteder. Det dokumenterer styrelsen i en ny statusrapport.

Hvis man vil forberede sig til fødslen og livet efter som en lidt større familie, så kan det blive nødvendigt at gribe til lommerne og selv købe sig til et kursus i privat regi.

Mens markedet for private kursustilbud bugner, har langt de fleste fødesteder skåret så meget på den fødsels- og forældreforberedende undervisning, at Sundhedsstyrelsen i statusrapporten over implementering af svangreanbefalingerne konkluderer, at ”ingen regioner tilbyder fødsels- og forældreforberedelse i den form og i det omfang, som Sundhedsstyrelsen anbefaler”.

Rapporten fremhæver fødeafdelingen på Århus Universitetshospital, Skejby, som det eneste sted, der slet ikke tilbyder nogen form for fødselsforberedelse. Alle andre fødeafdelinger tilbyder forberedelse i form af auditorieforelæsninger og for enkelte afdelingers vedkommende undervisning i mindre grupper med mulighed for dialog, netværksdannelse og individuel tilpasning. Når Sundhedsstyrelsen konkluderer, at der ikke tilbydes fødselsforberedelse på danske fødeafdelinger, så refererer de til, at fødselsforberedelse skal tilbydes i grupper, hvor der også er mulighed for at drøfte familieforøgelsen i forhold til praktiske, psykiske og sociale aspekter. Kun på et mindretal af danske fødesteder får de gravide et sådant tilbud.

Et enigt Folketing
Redegørelsen er blevet til på opfordring af sundhedsminister Bertel Haarder efter en forespørgselsdebat i november 2010 i Folketinget om svangreomsorgen. Et enigt Folketing udtalte ved samme lejlighed, at regionerne skal anvende Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.

Siden har Sundhedsstyrelsen indsamlet oplysninger fra regionerne om den aktuelle status på implementeringen af anbefalingerne, og det er på baggrund af disse indrapporteringer, at styrelsen nu har afrapporteret til ministeren, der på baggrund af rapporten udtalte, at regioner og kommuner skal blive bedre til at samarbejde, så de nybagte forældre ikke bliver tabt mellem de to instanser. Samarbejdet mellem regionerne og kommunerne er ifølge ministeren ikke fulgt med udviklingen, hvor sygehusene udskriver kvinderne stadigt hurtigere efter, de har født. ”Det er ikke godt nok. Generelt er det rigtigt af regionerne at arbejde for at forkorte indlæggelsestiderne, også i forbindelse med fødsler, hvis det vel at mærke er fagligt forsvarligt og velbegrundet. Men det kræver selvfølgelig, at regionerne rutinemæssigt tilbyder hjemmebesøg til dem, der har født ambulant, og at kommunerne tilbyder tidlige besøg fra sundhedsplejersken – og at regionerne og kommunerne taler sammen om hvem, der gør hvad”, sagde Bertel Haarder.

Mangelfuld barselomsorg
Omsorgen for den nybagte familie er et af de områder, som rapporten behandler mest indgående. I dag er det normen på næsten alle fødesteder, at flergangsfødende med et ukompliceret forløb føder ambulant og går hjem 4-6 timer efter fødslen. Førstegangsfødende er typisk indlagt i op til to døgn. På trods af at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle ambulant fødende tilbydes to jordemoderkontakter – som minimum skal det ene tilbydes som hjemmebesøg – så viser rapporten, at ingen fødesteder rutinemæssigt tilbyder hjemmebesøg ved jordemoder efter ambulant fødsel. Nogle steder tilbyder hjemmebesøg ved behov, men det fremgår ikke af regionernes tilbagemeldinger, hvilke behov der udløser besøg.Alle fødesteder – undtagen Århus Universitetshospital Skejby – kontakter imidlertid rutinemæssigt alle ambulant fødende pr. telefon dagen efter fødslen. Alle fødesteder har allerede eller har planer om barselambulatorier, hvor familien kan henvende sig akut i dagene efter fødslen.

Også kommunerne er blevet bedt om deres vurdering af, hvorvidt de lever op til anbefalingerne, der blandt andet siger, at der skal aflægges sundhedsplejerskebesøg på 3. og 5. dagen efter ambulant fødsel og hjemmefødsel.

Langt fra alle kommuner lever op hertil.Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en rapport, der gør status over implementeringen af anbefalinger for svangreomsorgen. Redegørelsen viser, at det stadig halter på det forebyggende område.Efterfødselssamtale ved jordemoder tilbydes kun enkelte steder rutinemæssigt trods Sundhedsstyrelsens anbefaling heraf.

Det videre forløb
Folketingets Sundhedsudvalg har statusrapporten på dagsordenen i et åbent samråd den 11. maj (efter dette blads deadline) hvor Sophie Hæstorp Andersen, sundhedsordfører for S, spørger regeringen, ”hvordan den vil sikre, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger for sammenhængende svangreomsorg og barsel overholdes, således at nyfødte og deres forældre ikke bliver tabt mellem to stole, når både regioner og kommuner skal spare” (citat: samrådsspørgsmål).

Sundhedsstyrelsen modererer anbefalingerne på barselområdet og foreslår minimumstilbud beskrevet i sundhedsaftaler.

Sundhedsstyrelsen fraviger i statusredegørelsen anbefalingerne på barselområdet og foreslår, at man ”i lyset af udviklingen” (citat fra rapporten) ændrer på tilbuddene til den nybagte familie.Styrelsen lægger op til, at kvinder, der har født ambulant eller hjemme kontaktes telefonisk af en jordemoder dagen efter fødslen, samt at kvinden har ”en kontakt med med jordemoder eller barselsygeplejerske i forbindelse med PKU-tagning og hørescreening af barnet 2-3 dage efter fødslen” (citat fra rapporten).

Sundhedsstyrelsen foreslår videre, ”et tidligt besøg i hjemmet af sundhedsplejerske eller jordemoder senest 4-5 dage efter fødslen til alle, der er udskrevet fra fødestedet indenfor 2 døgn efter fødslen eller har født hjemme” (citat fra rapporten).Styrelsens forslag kan i yderste konsekvens komme til at betyde, at den nybagte mor ikke tilbydes besøg af jordemoder i den allerførste tid efter fødslen. Den helt tidlige kontakt kan således blive overtaget af sundhedsplejen. Sundhedsstyrelsen opfordrer desuden til, at samarbejdet mellem fødeafdelingerne og kommunerne forbedres, så opgavefordelingen er klar. Som Sundhedsloven er formuleret i dag, er der ikke krav om sundhedsaftaler på svangreområdet. Styrelsen opfordrer imidlertid til, at sådanne aftaler indgås mellem regioner og kommuner på området.

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, har henvendt sig til Folketingets sundhedsudvalg, for at gøre opmærksom på de ændrede udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen på barselområdet. Lillian Bondo skriver blandt andet:

’Derfor vækker det forundring i Jordemoderforeningen, at Sundhedsstyrelsen i sin statusrapport henviser til, at man ”i lyset af udviklingen” foreslår en række kontakter mellem den nybagte familie og sundhedsprofessionelle udeladt. Grunden angives til at være, at det ”vil være mere fornuftigt end de nuværende anbefalinger”. Sundhedsstyrelsen undsiger hermed egne anbefalinger om, at der bør være en tæt og personlig kontakt mellem de nye familier og sundhedsfagligt personale i tiden efter fødslen for at forebygge risikable situationer og unødvendige henvendelser til hospitaler, samt sygdomme og kompliceredeforløb. Anbefalingerne bygger på faglig dokumentation. Det drejer sig om kvindens restituering efter fødslen, hvor syninger, efterveer, blødning og kvindens/parrets reaktioner på det samlede forløb skal tilses af og vendes med en jordemoder. Manglende afklaring af fødselsoplevelsen får flere kvinder til at klage eller at føde ved kejsersnit næste gang, noget der forebygges gennem samtale. Og det drejer sig om rådgivning om ernæringen af det nyfødte barn, hvor en fejlslagen amning kan føre til, at barnet bliver dehydreret og eventuelt må genindlægges og behandles. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af genindlæggelser på grund af manglende ernæring er steget mærkbart over en årrække. Såvel jordemødres som sundhedsplejerskers faglige input er nødvendige for at sikre det gode og sunde barselforløb.’ (citat fra brev til Folketingets sundhedsudvalg).’


Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser’. Sundhedsstyrelsen april 2011. Findes på www.jordemoderforeningen.dk, hvor henvendelse til Folketingets sundhedsudvalg også findes.