Spørgsmål om konflikten

Hvornår træder strejken i kraft?Jordemoderforeningen og de andre organisationer i Sundhedskartellet afsendte strejkevarsel den 3. marts. Da en strejke skal varsles fire uger i forvejen, kan den tidligst træde i kraft 1. april. Samtidig med afsendelse af strejkevarsel orienteres forligsinstitutionen, der vil undersøge muligheden for at få parterne til at nå til enighed. Forligsinstitutionen har mulighed for at udsætte strejken i yderligere to gange to uger. Det vil sige, at hvis konflikten udsættes det maksimalt mulige af forligsinstitutionen, kan konflikten blive udsat til den 4. maj.Kan jeg blive lockoutet?Ja. Arbejdsgiverne kan varsle lockout med fire ugers varsel, præcis som arbejdstagerne kan varsle strejke.Er alle jordemødre omfattet af strejken?Alle jordemødre, ansat på basisoverenskomsten, er omfattet af strejkevarslet. Det vil sige jordemødre, der arbejder på svangreafdelinger, med konsultationsarbejde, med scanning og på føde- og barselafdelinger. Enkelte funktioner er dog undtaget — hvilke, vil din tillidsrepræsentant kunne oplyse.Hvilke funktioner vil blive dækket af nødberedskab?Alt jordemoderarbejde inden for det konfliktramte område, som er livsvigtigt, uopsætteligt eller påkrævet for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger, skal dækkes af et nødberedskab, som ledelsen på fødestedet skal tage initiativ til. De lokale tillidsrepræsentanter er forpligtet til at medvirke til etableringen af nødberedskabet. I praksis vil det blive aftalt efter forhandling mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen af fødestedet/sygehusledelsen. Jordemoderforeningens hovedbestyrelse har udsendt anbefalinger for, hvilke funktioner, der bør indgå i nødberedskabet, og dermed hvilke funktioner, der vil være strejkeramt. Når det lokale nødberedskab er aftalt, er det vigtigt, at alle jordemødre sætter sig ind i, hvilke funktioner, der strejkes på og hvilke, der er omfattet af nødberedskabet.Hvor mange jordemødre kommer reelt i strejke?Det vil de lokale nødberedskaber afgøre. Det er dog sandsynligt, at beredskabet på selve fødeafdelingerne vil blive opretholdt, da normeringerne i forvejen kun rækker til at varetage livsvigtige og uopsættelige funktioner.Får jeg mit løntab dækket under en strejke?Du bliver kompenseret under strejken. Jordemoderforeningen yder konfliktunderstøttelse med en fast sats for de timer, du måtte have færre i nødberedskabet end i din almindelige vagtplan. Betingelsen for at kunne få konfliktunderstøttelse er, at man var medlem af Jordemoderforeningen den 1. januar 2008 med aktiv medlemsstatus.Får jeg dækket mit løntab, hvis jeg arbejder som timelønnet?Hvis du er timelønnet — og det vil sige, at du har mindre end 8 timers ugentlig ansættelse på fødestedet — så er du ikke fastansat og vil ikke kunne oppebære konfliktunderstøttelse. Har du mere end 8 timers arbejde om ugen, er du rent faktisk ikke timelønnet, men skal være månedslønnet (fastansat) med ret til konfliktunderstøttelse. Dette fremgår af overenskomsten og gælder derfor uanset hvad, du og din arbejdsgiver måtte mene eller have aftalt. Tal med tillidsrepræsentanten på det fødested, du er tilknyttet, hvis du som vikar er i tvivl om din situation under en strejke.Hvad hvis jeg arbejder for et vikarbureau?Som bureauvikar er du ikke ansat på fødestedet og har dermed ikke mulighed for at få konfliktunderstøttelse fra Jordemoderforeningen. Tal med tillidsrepræsentanten på det fødested, du er tilknyttet, hvis du som vikar er i tvivl om din situation under en strejke.Kan jeg holde ferie under en strejke?Jordemødre ansat i funktioner, der ikke er omfattet af strejken, kan afholde ferie som planlagt. For alle andre jordemødre, ansat på basisoverenskomsten, gælder, at en strejke kan få indflydelse på muligheden for at afholde ferie som planlagt. Hvis din ferie starter inden, strejken træder i kraft, så kan du holde din ferie som planlagt. Men er din ferie planlagt til at starte efter, at konflikten er trådt i kraft, så suspenderes den. Man mister ikke retten til ferie, da suspenderet ferie aftales med arbejdsgiveren til afholdelse efter strejken. Læs mere om afholdelse af ferie rundt om en strejke på www.jordemoderforeningen.dk/OK08.Hvordan skal de jordemoderstuderende forholde sig under en strejke?De studerende, som er i praktik under en konflikt, indgår ikke i et nødberedskab. Da kontaktjordemoder-/praktikvejledefunktionen ikke er en del af nødberedskabet, skal ledelsen sammen med skolen vurdere, om de studerende får et uddannelsesmæssigt udbytte af praktikken. Hvis ikke, kan de efter aftale mellem skolen og ledelsen vende tilbage til skolen og modtage teoretisk undervisning i stedet for. amk 

Ulla Skands tillidsrepræsentant i Gentofte
- Hos os er stemningen afventende. Man på Gentofte har vi jo prøvet at strejke før (i 1999, red.) og jordemødrene husker tilbage på det med både gode og dårlige følelser. Vi har mange ubesatte vikariater, som normalt dækkes med FEAvagter, så vi får muligvis svært ved at lave et nødberedskab. Jeg tror, at det bliver svært at komme over de 12,8 procent med den siddende regering, men for at få opbakning i befolkningen til vores strejke, så skal vi være mere konkrete i beskrivelsen af vores løn- og arbejdsforhold.