Selvvalgt kejsersnit

Registreringen af planlagte kejsersnit på moderens ønske skal ensartes, før man kan få et troværdigt billede af udviklingen. Et studie fra Skejby Sygehus viser, at ni ud af ti af de flergangsfødende, der selv vælger den operative løsning, begrunder det med tidligere fødselsforløb.Fire procent af de kvinder, der føder på Skejby Sygehus i Århus, vælger at føde ved kejsersnit. Ikke fordi de bliver frarådet at føde normalt, men fordi de af andre grunde ikke har lyst til eller mod på at prøve kræfter med naturens metode.

– På vores afdeling kan man nu vælge at føde ved kejsersnit uden, at der ligger en obstetrisk indikation til grund for det, fortalte jordemoder Lone Sørensen på Nordisk Jordemoderforbunds kongres i et oplæg med titlen Obstetric quality assurance: Elective Caesarean section on maternal request.

Lone Sørensen arbejder, sammen med kollegerne Charlotte Sollid og Trine Uldbjerg, som kvalitetssikringsjordemoder på Skejby Sygehus. De har, ved hjælp af stedets fødselsregistrering, arbejdet med at belyse, hvad der ligger til grund for kvinders ønske om kejsersnit og hvor mange, det drejer sig om. Men for at kunne belyse dette, var det vigtigt at finde en fælles og ensartet definition på indikationen ‘sectio på maternal request’. I samråd med afdelingens obstetrikere blev de enige om at definere et planlagt kejsersnit på maternal request, som et kejsersnit, der udføres uden at obstetrikeren
har frarådet en vaginal fødsel.Definitionen tager højde for de situationer, hvor det er svært at afgøre, om det er kvindens ønske eller en obstetrisk indikation, der giver udslaget. Lone Sørensen gav et eksempel, hvor en kvinde, der tidligere har født et dødt barn, nu skal føde igen. Graviditeten forløber helt normalt, men hun vælger at føde ved kejsersnit.

– Uanset hvor godt vi følelsesmæssigt forstår, at hun ønsker en kontrolleret
fødsel, så vil et kejsersnit i hendes situation blive registreret som selvvalgt, fordi der ikke er obstetriske grunde til at undgå en normal fødsel, forklarer Lone Sørensen.

– Vil jeg som fagperson fraråde kvinden at føde normalt? Hvis svaret er nej, så skal kejsersnittet registreres som selvvalgt.

Kejsersnit avler kejsersnit
Efter at definitionen på det selvvalgte kejsersnit var på plads, begyndte de tre jordemødre at samle data, der skulle beskrive udviklingen i antallet af selvvalgte kejsersnit og belyse årsagerne til kvindernes valg.

Data fra 4.957 fødsler i perioden fra 1. marts 2003 til 1. marts 2004 indgår i studiet, der viser, at der blev foretaget 1.106 kejsersnit i perioden, heraf 470 planlagte – de 181 var efter kvindens valg.

Studiet viser, at førstegangsfødende sjældent beder om et kejsersnit og at ni ud af ti flergangsfødende, der selv vælger et kejsersnit, begrunder det med tidligere fødselsoplevelser. Hver tredje af disse kvinder har før født ved akut kejsersnit og hver femte med et planlagt kejsersnit. Kvinder, der før har fået kejsersnit, er altså mest tilbøjelige til at vælge et kejsersnit uden obstetrisk indikation.

Når ønsket om kejsersnit ikke handler om et tidligere fødselsforløb, er det især nervøsitet og tvillingegraviditet, som kvinderne angiver som begrundelse. På Skejby Sygehus fraråder obstetrikerne ikke vaginal fødsel af tvillinger, hvis den første tvilling ligger i hovedstilling. Hvis kvinden i sådanne tilfælde vælger at føde ved kejsersnit vil indgrebet derfor blive registreret som selvvalgt. Derimod registreres kejsersnit på baggrund af UK ikke som selvvalgt ønske.

Frit valg – en skrøne
Antallet af kejsersnit er steget i store dele af den vestlige verden – en del af stigningen skyldes, at kvinderne vælger den normale fødsel fra.

– Holdningen i den obstetriske verden og i litteraturen synes at være, at risikoen ved et planlagt kejsersnit næsten kan sammenlignes med risikoen ved en vaginal fødsel og det har medført, at kvindernes ønsker med hensyn til fødemåde er blevet en faktor i valget, sagde Lone Sørensen, der stillede spørgsmålet, om det er jordemødrenes opgave at fremme den normale fødsel? Eller skal jordemødrene snarere støtte kvinderne, uanset hvad de vælger?- Men sagen er jo bare, at de gravide og fødende i Danmark reelt ikke har et frit valg. De kan fx ikke vælge at have en jordemoder ved fødslen, som de kender og er tryg ved og de kan ikke være sikre på, at jordemoderen er hos dem under hele fødslen, sagde Lone Sørensen, der advarede mod en udvikling, der fører til sydamerikanske tilstande med op til 80 procent kejsersnit.

– Vores studie viser, at det er kvinder, der før har fået kejsersnit, der vælger det ved næste fødsel, og det bør give alle professionelle anledning til at overveje det grundigt, når de anbefaler en kvinde et kejsersnit ved den første fødsel, sagde Lone Sørensen.