Selv-hypnose

Af Esther Birgitte Toft Jensen, jordemoder, Tobias Klausen og Jens Svare, obstetrikere

Abstrakt
Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om træning i selv-hypnose i graviditeten kan reducere behovet for epiduralanalgesi under fødslen. Endvidere ønskede vi at undersøge, om selvhypnose kan reducere behovet for medicinsk vestimulation, vacuumekstraktion og kejsersnit, samt om det kan afkorte fødslens længde og minimere påvirkning af barnet under fødslen.

Styrkeberegning
100 gravide var inkluderet i projektet. Baseline og 12 måneders endpoint bliver sammenlignet med énvejs-variansanalyse (ANOVA). Post hoc covariansanalyser (grupperne imellem) bliver også udført.

Primære test-variabel er brug af eipidural analgesi. Med en forventet sænkning i forekomst på 20% og ingen ændring i den ubehandlede gruppe skal 40 patienter behandles for at vise denne ændring med en SD på 0,3, en alfa risk på 5% (dobbeltsidig) og med en test-power på 80%. Med planlagt inklusion af 100 og en forventet drop-out rate på 20% vil antallet af deltagere behandlet per protokol også tillade testning af de væsentligste sekundære variable. Der inkluderes konsekutivt over en periode på ca. et år.

Inklusionskriterier

 • kvinder med en ukompliceret graviditet i 30. uge med planlagt vaginal fødsel.
 • nullipara.
 • singleton graviditet
 • dansktalende. Gravide kvinder, der kan forstå og tale dansk.
 • graviditeten skal være indtrådt spontant.

Metode
Undersøgelsen er funderet i en naturvidenskabelig praksis, og der benyttes en kvantitativ forskningsmetode, hvor effekten måles ud fra, om der er forskel i forekomsten af udvalgte indgreb i selvhypnosegruppen i forhold til kontrolgruppen.

Design
Et randomiseret kontrolleret klinisk forsøg.

Resultatmål

 • Brug af epidural analgesi (primære effektmål)
 • Brug af vestimulation i form af Syntocinondrop
 • Brug af vaccumekstraktion
 • Antal akut sectio
 • Antal børn med Apgar score <7 efter 5 minutter
 • Umbilical arterie-pH <7,1. Unbilical arterie baseexess >-10
 • Antal fødsler med længde >18 timer (fra orificium 3 cm til 2 timer p.p.)
 • Antal fødsler med VAS-score <5  

Resultater
Et hundrede kvinder blev randomiseret til træning i selvhypnose intrapartum eller til ingen træning i selvhypnose. 92 kvinder blev inkluderet i analysen.

Der var ingen statistisk signifikant forskel mellem selvhypnose- gruppen og ikke selvhypno-se-gruppen i brugen af epiduralanalgesi (27% mod 28%); brug af Syntocinondrop som vestimulation (57,5% mod 54%); vakuum-ekstraktion (14% versus 22%); Apgar score <7 efter 5 minutter (0% versus; 2%); umbilical arterie-pH <7,10 (11% versus 13%); NS-arterie SBE> -10 (100% mod 100%); smerte-VAS <5 (26% versus 40%). Der sås en tendens i retning af lavere frekvens af akut kejsersnit i selvhypnose-gruppe (9,1% versus 22%, p = 0,09).

Konklusion
Antenatal selv-hypnose, når det anvendes under fødslen, mindsker ikke behovet for epidu-ral analgesi eller behovet for medicinsk vestimulation under fødslen. Men der var en ten-dens til en lavere frekvens af akut kejsersnit i gruppen, der havde lært selv-hypnose.