Samarbejde mellem region og kommuner

Hvidovre Hospital satser på at aktivere kommunerne i tværfaglig indsats for gravide med et BMI på 30 og derover. Overvægtige gravide, der støttes over sektorgrænserne, har større chance for at fastholde et opnået vægttab.

En skridttæller i kombination med hyppige besøg hos en diætist har vist sigat være et effektivt middel til at kontrollere vægten hos overvægtige gravide.

Hvidovre Hospital har i forbindelse med et forskningsprojekt tilbudt gravide med et BMI på 30 og derover at deltagei en livsstilsintervention under hele graviditeten. Og erfaringerne herfra siger, at mere end 60 pct. af målgruppen tager imod tilbuddet.

Livsstilspakken er i dag et tilbud til overvægtige gravide, der skal føde på Hvidovre Hospital. Udfordringen består nu i at fastholde livsstilsændringerne, når fødslen er overstået, og den nybagte mor har forladt hospitalet.

Skal indsatsen lykkes, er det nødvendigt at involvere den kommunale sektor og sikre, at hjemkommunerne står klar med et tilbud til mødrene, fortæller projektkoordinator på Hvidovre Hospitalsgynækologisk/obstetriske afdeling Elisabeth Friis Fredskilde. Hun står i spidsen for et udviklingsprojekt, der netop sigtermod at etablere en sammenhængende, tværsektoriel indsats for overvægtige gravide/mødre.

Hvidovre Hospital ønsker at skabe et sammenhængende proaktivt forløb, som indledes i graviditeten – på hospitalet – og som følges op i et sammenhængende forløb efter fødslen – i hjemkommunen. Foreløbig omfatter projektet kun Hvidovre Hospitals optageområde, hvor Hvidovre og Tårnby Kommuner indtil videre har etableret tilbud målrettetovervægtige barslende.

– I en projektgruppe med kommunerne er vi ved at udarbejde et materiale, som kan give en idé om, hvordan en fremtidig samarbejdsmodel kunne se ud. Tankener at udvikle en slags ‘toolkit’ med idéer til indholdet i et opfølgende tilbud, som vi kan brede ud til alle de øvrige kommuner i optageområdet. Andre hospitaler og andre kommuner i Region Hovedstaden deler vi selvfølgelig gerne vores viden med, fortæller Elisabeth Friis Fredskilde.

Projektet er en udløber af et større samarbejdsprojekt mellem Hvidovre Hospital og Tårnby, Brøndby og Hvidovre Kommuner med fokus på at sikre et sammenhængende forløb gennem graviditet, fødsel og barsel. Indsatsen er finansieret via projektmidler fra Region Hovedstaden og løber foreløbig til april 2015.

Højt BMI en risikofaktor
Overvægt er forbundet med risici forbåde gravide og deres fostre. Ifølge Sundhedsstyrelsen øger overvægt risikoen for blandt andet svangerskabsforgiftning, fødselskomplikationer og diabetes hos den gravide. Moderens overvægt øger desuden risikoen for, at barnet senere bliver overvægtigt og udvikler diabetes.

– Mange gravide er rigtig glade for det tilbud om kost- og motionsvejledning, de får her på Hvidovre Hospital i løbetaf graviditeten. Vi vil søge at få kommunerne til at indse hvilke fordele, der er forbundet med en forebyggende indsatspå dette område. For eksempel kan vi forganske få midler forebygge, at to personerudvikler diabetes.

– Kvinderne er topmotiverede, fordi de ønsker det bedste for deres barn. Det gælder om at gribe den motivation og bygge videre på den, fortæller Elisabeth Friis Fredskilde.

Hun tilføjer, at man i både Hvidovre og Tårnby Kommuner i dag har ansat sundhedskonsulenter,som bl.a. har til opgave at udarbejde det kommunale tilbud til de nye mødre.

– Vi skal have etableret en mere formaliseret overlevering af de overvægtige kvinder, som har fulgt livsstilsprojektet på Hvidovre Hospital og som ønsker at arbejde videre med deres nye livsstil i hjemkommunen efter fødslen, siger Elisabeth Friis Fredskilde. Hun håber, at flere kommuner vil etablere opfølgende tilbud, som kan støtte kvinderne i at få konsolideret deres nye, sunde vaner.

– Tilbudene i Tårnby og Hvidovre Kommuner danner netop en ramme for, at de fortsat kan støttes i at holde troen og motivationen oppe. Og det har bl.a. vist sig, at flere fortsætter med at støtte hinanden efterfølgende i cyberspace i form af facebook-grupper efter, at forløbet i kommunens tilbud er slut, fortællerElisabeth Friis Fredskilde.

Det er hendes håb, at regionen og kommunerne vil satse på forebyggelse af overvægt hos gravide, når de i fællesskab skal formulere den ny sundhedsaftale, der skal gælde fra 2015.

Fit Newborn i Hvidovre Kommune
Ledende sundhedsplejerske i Hvidovre Kommune, Ellen Bonde-Pedersen, efterlyser også fra sin stol et mere udbygget og standardiseret samarbejde med fødestederne.

– Vi tager selv fat i de overvægtigemødre, når vi møder dem ude i hjemmene. Men vi er i høj grad afhængige af, at jordemødrene aktivt gør opmærksom på de gravide, der har et for højt BMI og som dermed er i målgruppen, der vil have gavn af livsstilsændringer.

– Vi vil også rigtig gerne vide, hvilke interventioner hospitalet har foretaget sig i forhold til den overvægtige mor, mens hun var gravid. Hvad er der sket på hospitalet, og hvordan kan vi i sundhedsplejen følge op på evt. initiativer? Det er vigtigt, at borgerne føler, der er en sammenhæng i tilbuddene, og at sundhedsbuskaberne er enslydende.

– Som sundhedsplejersker vejleder vi i forvejen de nybagte familier om sund og ernæringsrigtig kost m.m. Nybagte mødre er som regel meget fokuserede på at komme tilbage til den vægt,de havde, før de blev gravide. Vi skal støtte deres motivation til livsstilsændringer, så snart de kommer hjem medbarnet, siger Ellen Bonde-Pedersen.

Hvidovre Kommune har nu igennem et år kørt et kursus med titlen ‘Fit Newborn’, der henvender sig til nybagtemødre med for højt BMI. Kurset bygger på Sundhedsstyrelsens guide til vægttab ‘Små Skridt’. Kurset løber over ti gange á to timer og hver gang med deltagelse af både en sundhedsplejerske og en diætist. Der fødes hvert år omkring 600 nye Hvidovre-borgere. Statistisk set vil ca.10 pct. af dem være født af mødre med et BMI over 30.

Brobygning
Tidligere fremgik det af fødselsanmeldelsen, hvis en nybagt mor havde et BMIover 25.

– Den oplysning følger ikke længere automatisk med, når vi får meddelelse om, at kommunen har fået en ny borger, fortæller sundhedsplejerske i Hvidovre Kommune, Susanne Bjerregaard Matthiessen. Istedet bør ordet glukosebelastning få alarmklokkerne til at ringe. Hvis en nybagtmor har fået foretaget glukosebelastning under graviditeten, vil dette fremover fremgå af fødselsanmeldelsen. Og oplysningen vil automatisk udløse et brev fra sundhedsplejen med tilbud om at deltage i Fit Newborn.

– De gravide, der tilbydes en glukosebelastning, er enten overvægtige, har diabetes eller en særlig risiko for at udvikle svangerskabssukkersyge. Derfor tilhører nybagte mødre, der har fået foretaget glukosebelastning under graviditeten, netop den målgruppe, vi gerne vil have fat i, fortæller Susanne Bjerregaard Matthiessen.

Hun er med i den tværfaglige projektgruppe, der skal søge at bygge bro mellem indsatsen for de overvægtige gravide på hospitalet og den opfølgende indsats i kommunen. Projektgruppen har deltagere fra Hvidovre Hospital samt Hvidovre og Taarnby Kommuner.

– Nu prøver vi for første gang at lave en brobygning mellem hospitalets og kommunens tilbud. Det sker ved at invitere diætist Annette Weisleder fra Hvidovre Hospital med til opstartsmøderne på Hvidovre Kommunes Fit Newborn-hold. Formålet er at finde ud af, om diætisten har nogle oplagte kandidater, som kunne have gavn af at deltage i Fit Newborn.

– Vores primære opgave er at motivere overvægtige kvinder til en sund livsstil. Kommunen skal på den lange bane have et tilbud, der gør det muligt for kvinderne at vedligeholde et evt. vægttab og forebygge, at de tager på i vægt. Hvis vi kan få forældrene til at leve sundere, vil det automatisk smitte af på børnene, og på den måde kan vi forebygge, at næste generation udvikler livsstilssygdomme,siger Susanne Bjerregaard Matthiessen.

Taarnbys tilbud til mødrene
I Taarnby Kommune har nyblevne mødremed et BMI over 28 de seneste fem år haft mulighed for at deltage i et tilbud med særligt fokus på sund kost og motion.Det er typisk sundhedsplejersken, der bliver opmærksom på eventuelle vægtproblemer, når hun første gang er på besøg i hjemmet hos den nyblevne moder. Det er så op til hende at motivere kvinden til atdeltage i tilbuddet for overvægtige.

– Vi vil gerne have fat i de overvægtige allerede,mens de er gravide. Det ville være optimalt, hvis vi i kommunen løbende kunne fortsætte den intervention, som Hvidovre Hospital i dag tilbyder gravide med et højt BMI, siger ledende sundhedsplejerskei Taarnby Kommune, SusanneHauzmann.

Hun foreslår, at man udvikleren procedure, så svært overvægtige Taarnbyborgere, der føder på Hvidovre Hospital, automatisk bliver henvist til Taarnby Kommunes særlige tilbud for overvægtige nyblevne mødre.

Glidende overgang
På Hvidovre Hospital er en tværfaglig og tværsektoriel indsats i gang for at kunne tilbyde et kontinuerligt og sammenhændende tilbud til sårbare gravide og nybagte familier. Projektet kaldes 'Projekt Sårbare Gravide' og er et samarbejde mellem Hvidovre Hospital (Region Hovedstaden) og kommunerne i optageområdet. Foreløbig er det kun Hvidovre, Ishøj og Brøndby Kommuner, der deltager i arbejdet.

Et af projektets formål er at etablere en effektiv kommunikation mellem sektorerne. Jordemoder Jette Sandø deltager i den del, der handler om kommunikationen med sundhedsplejen i kommunerne.

 - Det tværfaglige samarbejde skal blandt andet være med til at forebygge efterfødselsdepression ved at sikre, at en begyndende depression opdages. Målet er også, at der bliver fuld opmærksomhed på forhold, der kan være en hindring for tilknytning til barnet.

- Det handler om at undgå at spilde tid og viden i de overgange, som kvinden og barnet skal hen over. Og det er særlig vigtigt for de sårbare gravide, fortæller Jette Sandø, der arbejder med de sårbare gravide på Hvidovre Hospital. Hun så gerne, at kontakten mellem den gravide, sundhedsplejersken og jordemoderen blev skabt allerede før fødslen gennem et fælles hjemmebesøg. Et tidligt fælles besøg kunne bane vejen til fælles indsigt i den plan, der, sammen med den gravide, blev lagt for fødslen, barslen, amning osv.

- Aktuelt er vi så langt, at jeg har mødt Hvidovre Kommunes sundhedsplejersker, og vi skal snart på vores første fælles hjemmebesøg, og så må vi se, hvordan det fungerer. Erfaringerne derfra må vise os, hvordan vi skal udføre de fælles hjemmebesøg i projektet, siger Jette Sandø.   

amk

Kost og motion
Hvidovre Hospitals tilbud til overvægtige gravide med et BMI på 30 og derover bygger på resultaterne fra det såkaldte TOP study: Treatment of Obesed Pregnant Women, som overlæge Kristina Martha Renault stod i spidsen for på Hvidovre Hospital. Studiet var et randomiseret forsøg med kostomlægning og motion, hvor 450 gravide kvinder med et BMI på over 30 deltog.

Undersøgelsen viste, at:

  • Kvinderne tog 2,3 kg mindre på i graviditeten, end kontrolgruppen gjorde (10,9 kg i kontrolgruppen, der ikke modtog interventionen, og 8,6 kg for dem, der modtog interventionen).
  • 56 pct. af deltagerne i interventionsgruppen lå indenfor den anbefalede vægtstigning i graviditeten på max. 9 kg, mens kun 39 pct. i kontrolgruppen lå under de 9 kg i vægtstigning. Endelig ændrede interventionsgruppen spisevaner i retning af en sundere kostsammensætning.

Kilde: TOP study, American Journal of obstetrics and gynocology (2013). Se omtale af TOP studiet i Tidsskrift for Jordemødre nr. 2-2014, side 26.