Sådan behandles overvægten

De kommende visitationsretningslinier fra DSOG og DADJ anbefaler, atmeget svært overvægtige med et BMI over 35 skal føde på specialafdeling.

Viborg var et af de første amter i landet, der fik øjnene op for overvægtsom et faremoment ved fødsler. For to et halvt år siden oplevede manher, at to fødende kvinder i den meget tunge ende af skalaen ikkeoverlevede deres fødsler. Administrerende overlæge på kvindeafdeling Y,Viborg-Kjellerup Sygehus, Anni Holmskov, ønsker ikke at komme nærmereind på omstændighederne, men hun understreger, at det er på dénalvorlige baggrund, Viborg amts relativt stramme retningslinier skalforståes.

Her håndhæves det nemlig strengt, at kvinder med et et BMI på over 30før graviditeten skal føde på specialafdeling på Viborg Sygehus. Til detsiger Ellen Nielsen, konstitueret leder på Skive Fødeklinik:

"Jeg synes, det er meget stramme regler vi har, og jeg tror, vi kommertil at diskutere en opblødning, så BMI-grænsen på 30 gælder alleførstegangsfødende, men ikke nødvendigvis anden- og tredjegangsfødende."

"Statistikkerne siger godt nok, at risikoen stiger, når BMI-talletpasserer de 30, men hvis kvinden tidligere har født uden komplikationer,så mener jeg ikke, der er grund til at være nervøs."

En ministatistik som jordemoder Helle Østergaard, Skive, har lavet,bekræfter denne holdning. I 2000-2001 omvisiterede jordemødrene i Skivei alt 54 kvinder ud af 360 i konsultationen alene på grund af for højtBMI. Heraf var 32 flergangsfødende, og 26 af dem fødte totaltindgrebsfrit. For de 22 førstegangsfødende så det knapt så godt ud. Kun6 af dem fødte indgrebsfrit.

Ellen Nielsen oplyser, at der hvert år er kvinder med for højt BMI, dervælger at føde på Skive-klinikken på eget ansvar ? og altså på trods afjordemødrenes anbefalinger.

Opblødning i Nordjylland
I Nordjyllands amt kan flergangsfødende med et BMI på over 30 godt fålov at føde på det kirurgiske fødested i Hobro. Men kun hvis de harbevist, at de er i stand til at føde uden komplikationer. Centerleder påfødeafdelingen på Hobro Sygehus, Anni Wyrtz, siger:

"I starten gjaldt det alle med BMI over 30, at de skulle visiteres tilspecialafdeling, men det blev for firkantet og restriktivt. Hvis kvindenfor eksempel havde født flere gange på Hobro Sygehus tidligere ? med densamme vægt ? så kunne var det svært at argumentere for, at hun ikkemåtte føde sit tredje barn i Hobro."

Dog er der grænser for, hvad jordemødrene i Hobro vil tage ansvaret for.Vejer kvinden over 125 kilo, må hun under alle omstændigheder tilAalborg og føde.

"Nogle bliver faktisk lidt fornærmede, når de får sådan et brev, hvorder står, at de er for tykke til at føde hos os. Det er jo et megetpersonligt og tabubelagt emne," siger Anni Wyrtz.

Men de fleste accepterer det, når de får forklaret, at der er en forøgetrisiko for komplikationer, samt at jordemoderens mulighed for atovervåge fosterets tilstand er ringe uden adgang til CTG-udstyr.

"Vi tager overvægtsproblemet alvorligt og diskuterer netop nu, hvordanvi kan hjælpe og vejlede de pågældende kvinder bedst muligt," siger AnniWyrtz, der regner med fremover at kunne tilbyde diætist-hjælp tilovervægtige gravide.

Uberørte bornholmere
Selv om Bornholm er det ‘tungeste’ amt i hele landet med 12,2%overvægtige (BMI over 30), så har chefjordemoder Dorthe Lyster fraBornholms Centralsygehus ikke nogen oplevelse af, at overvægten er etproblem for de gravide og fødende."Vi har ikke taget emnet op, for vi synes ikke, der er et problem. Voressectiofrekvens er den samme, og vi har ikke fået flere gravide medsukkersyge," siger hun.

En ekstra scanning
På Hvidovre Hospital begyndte de at give overvægtige gravidesærbehandling for halvandet år siden. Alle med et BMI over 30 fiktilbudt en ekstra scanning i uge 37, så man med større sikkerhed kunnelokalisere fosterets stand og stilling. Der gik imidlertid ikke langtid, før BMI-grænsen måtte korrigeres.

"Vi fik alt for mange ind og kunne slet ikke følge med. Derfor satte vigrænsen op til BMI på 35 og derover, og så yder vi til gengæld dem enbedre service nu," siger vicechefjordemoderen.

Samtidig bad vicechefjordemoder Birthe Kjærgaard jordemødrene påhospitalets fire udekonsultationer om at udpege én hvert sted til attage sig særligt af de overvægtige med det høje BMI og samle erfaring påområdet.

"Det er ikke alle, der føler sig godt tilpas med at tale om overvægt.Hvis jordemoderen for eksempel selv er lidt trind og rund, mener hunmåske ikke, at hun er den rette. Det svarer vel lidt til at skulle taleom rygning, mens man selv lugter langt væk af røg," siger Birthe Kjærgaard, som derfor mener, det bør være frivilligt for jordemødrene atmelde sig til den slags opgaver.

"De fire jordemødre skal opøve en finfølelse i at omgås sværtovervægtige kvinder, de skal turde sige tingene lige ud, få rutine i atvejlede og holde sig ajour med den faglige udvikling på området," sigervicechefen og beklager, at der ikke er mange kurser om emnet, somjordemødrene kan deltage i.

Husk den psykiske side
Ud over at levere gravide til kostskole-projektet, er Amtssygehuset iHerlev ved at indføre et generelt tilbud til gravide med et BMI over 30."Vi forsøger at visitere dem til en jordemoder, som har særlig interesseog viden om gravides overvægt," oplyser chefjordemoder Charlotte Bjerre.Hun mener, at det i høj grad er en jordemoderopgave at få talt med dengravide om overvægten, og hvad der ligger til grund for den.

"Hos nogle gemmer der sig nogle virkeligt alvorlige, psykiske problemer.Det kan være vold, incest, omsorgssvigt eller lignende oplevelser, somhar resulteret i en spiseforstyrrelse. Og hvis ikke andre har taget fati problemerne før, så bør jordemoderen gøre det og eventuelt sende dengravide videre i systemet," siger Charlotte Bjerre.

Hun mener ikke, at jordemoderen skal lave samtaleterapi, men hun skalvære opmærksom på den psykiske side af problemet. Det er for ensidigtkun at fokusere på kost og diæt.

"Hvis overvægten for eksempel er et symptom på omsorgssvigt ibarndommen, så ved vi jo, at den kvinde kan få svært ved at tage sig afsit eget barn. Eller hvis det er incest, kan der komme en meget voldsomreaktion under fødslen, som det er godt for alle parter at væreforberedt på," forklarer hun.

På Amtssygehuset i Herlev er der en såkaldt obstetrisk støttegruppe, somjordemoderen kan henvise til. Her sidder et tværfagligt team afeksperter, blandt andet en voksenpsykiater og en psykolog. Støttegruppenhar eksisteret i seks år.

Tunge og lette amter
Andel der har Body-Mass-Index på 30 eller højere

København ogFrederiksberg 7,2%

Københavns Amt 8,6%

Frederiksborg 8,1%

Roskilde 11,4%

Vestsjælland 11,9%

Storstrøm 11,1%

Bornholm 12,2%

Fyn 9,6%

Sønderjylland 10,3%

Ribe 9,0%

Vejle 9,2%

Ringkøbing 9,0%

Århus 8,0%

Viborg 11,5%

Nordjylland 11,4%