Rygeafvænning: Fra Projekt til fast tilbud

Da Sundhedsministeriets pulje til rygestoptilbud blev udbudt i juni 2002, blev amtsjordemoder Annie Lund og jeg optaget af tanken om at lave et rygestopprojekt for gravide og deres partnere i hele amtet.

Da Sundhedsministeriets pulje til rygestoptilbud blev udbudt i juni 2002, blev amtsjordemoder Annie Lund og jeg optaget af tanken om at lave et rygestopprojekt for gravide og deres partnere i hele amtet. Jeg havde arbejdet med gravide rygere siden jeg blev rygestopinstruktør i 1995, idet jeg siden jeg blev instruktør havde afholdt rygestopkurser på Skive Fødeklinik. Erfaringen fra dette medførte nogle tanker om vigtigheden af gode henvisningsveje, vigtigheden af tværfaglig opbakning, tidlig indsats og muligheden for et nyt tilbud ved tilbagefald. Vi fik udfærdiget en kort projektbeskrivelse og fik lovning på 700.000 kr. til et toårigt projekt.

Viborg Amt havde på dette tidspunkt intet selvstændigt budget til rygestopindsats.
Jeg blev ansat som projektleder 30,5 timer ugentlig fra januar 2003 og havde forinden taget et projektlederkursus (HD enkeltfag). Der blev nedsat en styregruppe bestående af Astrid Blom fra Nationalt Center for Rygeafvænning, Lars Dahl Pedersen, vicedirektør i Sundhedsforvaltningen, Annie Lund, amtsjordemoder og undertegnede.

Endvidere blev der sammensat referencegrupper i henholdsvis Thisted, Skive og Viborg med repræsentanter fra alle faggrupper, der har med gravide at gøre.

I maj 2003 afholdt vi to ens temadage om graviditet og rygning. Formiddagen var fyldt med nyeste faktuelle viden om graviditet og rygning samt om børn og passiv rygning, eftermiddagen satte fokus på den motiverende samtale. Alle amtets jordemødre deltog, derudover var sundhedsplejersker, personale fra barsel-, svangre- og børneafdelinger samt praktiserende læger inviteret. I alt deltog 132 i disse dage som blev projektets egentlige startskud.

Information og mere information
At skabe øget opmærksomhed blandt alle faggrupper, der har med de unge familier at gøre, har været vigtigt. Der har været afholdt tre møder årligt med de tværfaglige referencegrupper – to i hvert område samt et fællesmøde for medlemmer i hele amtet. Det har været et godt forum for udveksling af informationer og nye idéer til udvikling af indsatsen.

Jeg har deltaget i personalemøder på børneafdelingen og hos sundhedsplejerskerne. Jeg deltager på vore centermøder og informerer derudover om ny viden og vores indsats via to årlige nyhedsbreve, der udsendes til ca. 400 jordemødre, praktiserende læger, sundhedsplejersker, svangre-, barsel- og børneafdelinger samt socialchefer i kommunerne. I 2004 afholdt vi i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse et rygestopinstruktørkursus med tværfaglig deltagelse (jordemødre, sundhedsplejesker, praksissygeplejersker, farmakonomer og en enkelt bioanalytiker).

Vi er tilmeldt Rygestopbasen og al indberetning og opfølgning til denne er også mit arbejde.

Endvidere deltager jeg som amtets repræsentant på nationale møder og konferencer og er medlem af erfagruppen for gravidprojekter på tobaksområdet samt kontaktjordemodernetværket.

Forløbet for deltagere
Den gravide får ved egen læge udleveret pjecen: ’Når du skal føde i Viborg Amt’. Heri er anbragt et klistermærke med nummeret på ’rygestoptelefonen’, som jeg har på mig i arbejdstiden. Den gravide ringer selv og aftaler tid til rygestopsamtaler og kan normalt få den første aftale inden for en uge. Man kan mødes med mig i Thisted, Skive eller Viborg jordemoderkonsultation i tidsrummet 9-17. Enkelte har svært ved at komme pga. arbejde eller transportproblemer, i de tilfælde kan en del klares over telefonen. Gravide rygere bliver igen spurgt om rygestatus ved første jordemoderundersøgelse. Her kan parret få yderligere oplysninger om tilbudet. Der tilbydes individuelle eller parsamtaler efter behov, dvs. ca. fem til seks samtaler efter Kræftens Bekæmpelses coachende koncept.

Desuden tilbydes alle en tilbagefaldsforebyggende samtale efter fødslen. Tilbudet om hjælp til rygeophør gælder indtil barnet er et år, så sundhedsplejerskerne oplyser også om tilbudet, ligesom der er mulighed for et nyt forløb ved tilbagefald efter fødslen eller i barselorlovsperioden.

Jeg kommer på svangre-, barsel- og neonatalafdelingen til de indlagte, der ønsker hjælp til rygeophør.

Alle jordemødre, sundhedsplejersker og praktiserende læger har små klistermærker med projektets logo og telefonnummer til at sætte på vandrejournal eller barnets bog.
Da projektperioden udløb bevilgede amtsrådet 300.000 årligt til jordemodervæsenet til at gøre projektet permanent, og jeg blev fastansat 30,5 timer ugentlig som rygestopkoordinator i jordemodervæsenet.

Derudover blev der bevilget 200.000 kr. til anden rygestopindsats, disse penge er blevet fordelt, dels til sygehusene, der blev røgfrie 1. maj 2005 og dels til rygestopkurser på amtslige institutioner, der har ønsket at indføre røgfrihed.

Indsatsen uden for jordemodervæsenet er jeg i nogen grad også en del af. Jeg er medlem af gruppen, der styrer og forvalter amtets indsats generelt og har afholdt rygestopkurser på nogle af de amtslige institutioner.

Efter tre år er der blandt alle faggrupper blevet større opmærksomhed på de gravide rygere. Der tales røg og rygepolitik med alle nybagte forældre uanset rygerstatus som en fast del af informationen i barselperioden. Meldingen fra sundhedsplejerskerne er, at røgen i høj grad er flyttet udenfor i småbørnsfamilierne. 

Rygere på fødselstidspunktet i Viborg amt
I 2002 var andelen af rygere 25.6% (antal fødsler 2.796)
I 2004 var andelen af rygere 22.6% (antal fødsler 2.590)
I 2005 var andelen af rygere 21.9% (antal fødsler 2.501)

Tallene stammer fra et oplysningsskema, de gravide får i graviditeten, og medbringer ved fødslen. På skemaet noterer jordemoder eller den gravide selv, om hun er ryger på fødselstidspunktet. Data for rygestatus på fødselstidspunktet er derfor valide.

Deltagere i Viborg amts rygestopprojekt for gravide og partnere
Der er hvert år ca. 90, der tager imod amtets hjælp til rygestop. Heraf er ca. 10% mænd.
45 procent af de, der gennemførte et rygestopforløb (mindst 4 mødegange) var fortsat røgfri 6 måneder efter rygestop. Efter 12 måneder var 40% røgfri.
34% af de, der påbegynde et rygestopforløb (1-3 mødegange) var fortsat røgfri 6 måneder efter rygestop. Efter 12 måneder var 33% røgfri.  


Karin Asmussen
er ansat Viborg amt udelukkende at koordinere arbejdet med at få borgerne, primært gravide, til at holde op med at ryge. Karin Asmussen kan kontaktes på 40 10 48 88 eller sufka@remove-this.vibamt.remove-this.dk