Rød alarm i Odense

Midt i det spirende forår sendte en rapport fra Arbejdstilsynet mediernes søgelys mod fødegangen på Odense Universitetshospital, hvor jordemødrenes høje stressniveau og et forældet alarmsystem er årsag til to udkast til påbud. Et udvidet jordemoderberedskab og et nyt alarmsystem var imidlertid undervejs, allerede inden påbudsvarslet kom, siger chefjordemoder Anette Lund Frederiksen.

Det handlede om nedslidte jordemødre og et oldnordisk kaldeapparat på fødestuerne, da Odense Universitetshospital i slutningen af april havnede i en mild mediestorm udløst af en rapport fra Arbejdstilsynet.

To udkast til påbud var nemlig resultatet af tilsynets kontrolbesøg i december 2015, og i medierne bekræftede jordemødrenes tillidsrepræsentant, Lene Møller Andersen, det billede, som rapporten fra Arbejdstilsynet tegnede af en fødeafdeling under stort arbejdspres, med hullede vagtplaner og utilfredsstillende forhold for både kvinderne og jordemødrene, der ofte har for travlt til at give familierne den omsorg, der er behov for.

Nyt alarmsystem på vej
Chefjordemoder Anette Lund Frederiksen er enig i en del af kritikken, nemlig at det gamle kaldeapparat fra 1982 burde være skiftet ud noget før.

– Vores sikkerhedsgruppe gjorde opmærksom på problemet allerede i 2014, hvorefter vi bragte sagen videre til sygehusets bygherreudvalg, men her fik vi desværre afslag på vores anmodning om et nyt alarmsystem, forklarer hun.

Da en større ombygning af gynækologisk- obstetrisk afdeling kom på dagsordenen i 2015, blev udskiftningen af alarmsystemet taget op på ny i bygherreudvalget og indarbejdet i de byggeplaner, som dog senere på året blev sat i bero. Formentlig efter at de omfattende spareplaner i Region Syddanmark med en mulig lukning af Svendborg fødeafdeling begyndte at rumstere.

– Jeg ved det ikke med sikkerhed, men jeg gætter på, at det var Svendborg-sagen, der var årsag til den forhaling, vi oplevede af vores byggesag, siger Anette Lund Frederiksen, der i dag kan konstatere, at byggesagen er genaktiveret med et nyt alarmsystem til fødegangen som en del af planerne.

Denne del af Arbejdstilsynets udkast til påbud vil chefjordemoderen således ikke gøre indsigelse imod.

Seks nye jordemoderstillinger
Til gengæld ærgrer det hende lidt, at Arbejdstilsynet ikke har taget højde for de initiativer, afdelingsledelsen allerede havde taget for at modvirke stress blandt jordemødrene, før påbudsvarslet kom. Det drejer sig dels om en løbende analyse af jordemødrenes arbejdsbelastning, og dels om en udvidelse af OUH’s kendt jordemoderordning, som bl.a. har til hensigt at lette presset på fødegangen.

– I slutningen af 2015 lavede vi en ekstra kendt jordemoderordning, som trak 180 fødsler ud, og fra 1. januar har vi udvidet en af de bestående ordninger, så vi nu har trukket i alt 240 fødsler ud af det konventionelle beredskab, forklarer Anette Lund Frederiksen.

De i alt seks nye jordemoderstillinger, der er kommet til på den baggrund, finansieres af finanslovsmidlerne, ligesom en ekstra obstetrisk dagvagt er blevet tilført fødegangen på samme konto. Desuden er der søgt om en yderligere udvidelse af jordemoderberedskabet som følge af den ekstra belastning, et større antal igangsættelser giver på afdelingen.

Travlheden måles
– Og i øvrigt har vi haft rigtig meget fokus på travlheden på fødegangen siden 2014, hvor vi indførte et monitoreringssystem som det, de benytter i Hvidovre, fortsætter Anette Lund Frederiksen.

Det vil sige, at jordemødrene for hver time af deres arbejdsdag markerer, om de befinder sig i rød, gul eller grøn belastningszone.

– Hensigten er at finde ud af, hvor belastningen primært ligger, og hvad vi eventuelt kan gøre anderledes. Heldigvis har vi mange grønne markeringer,men der er også døgn, hvor vi nærmest er højrøde, erkender Anette Lund Frederiksen og oplyser, at fødselstallet på OUH varierer fra 3-23 pr. døgn.

– Og jo strammere beredskabet er, jo tiere vil der naturligvis opstå de her peaks, hvor man er for få til at klare de løbende opgaver, siger hun og tilføjer, at det i perioder har været svært at få dækket alle vagter som følge af akut fravær.

Afdelingen har desuden befundet sig i den lidt usædvanlige situation, at der har været færre ansøgere til de ledige stillinger, der løbende har været slået op.

– Jeg tror, det gælder for alle afdelinger i hele landet – muligvis som følge af finanslovsmidlernes udmøntning. Men vi skal nok få dækket vores vagter på OUH hen over sommeren. Det er jeg ikke bekymret for længere, lyder det fra Anette Lund Frederiksen. 

Sundhed og sikkerhed på spil
Arbejdstilsynet overvejer at give Odense Universitetshospital følgende påbud efter kontrolbesøg i slutningen af 2015:

  • At sikre, at stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer medarbejdernes sikkerhed og sundhed.
  • At sikre, at medarbejderne ikke risikerer helbredsforringelser som følge af udsættelse for traumatiske hændelser forårsaget af et forældet kaldesystem.

Høringsfristen er 6. juni, og ved redaktionens slutning var ledelsen og arbejdsmiljøgruppen på OUH’s fødegang i gang med at formulere et svar til Arbejdstilsynet.

Rød, gul eller grøn zone
Siden 2014 har Odense Universitetshospital forsøgt at komme tættere på jordemødrenes oplevelse af stressbelastning via et monitoreringssystem, der opererer i rød, gul og grøn zone. Hver arbejdstime markerer jordemødrene, hvor de ligger henne ud fra følgende definitioner:

  • RØD betyder, at belastningen er så stor, at der kun varetages jordemoderfaglige opgaver, der SKAL udføres, og at der enten arbejdes over, omvisiteres eller kaldes ekstra personale ind.
  • GUL betyder, at jordemoderen føler sig presset og er nødt til at prioritere sine opgaver samt evt. trække en kollega ned fra svangreafdelingen.
  • GRØN er normaltilstanden, hvor der er hænder nok, og alle opgaver er varetaget. Chefjordemoder Anette Lund Frederiksen gør opmærksom på, at den grønne markering udelukkende er set fra en organisatorisk vinkel. Det er dermed ikke givet, at jordemoderen har haft tid til at holde spisepause eller komme på toilettet. Derfor overvejes det nu at udvide systemet med en
  • BLÅ markering, som indikerer, at arbejdsmiljøreglerne tillige er overholdt.