Resume af forskning: Kvinders oplevelse af jordemoderens kompetencer ved hjemmefødsel

Kvinder vælger hjemmefødsel af en række grunde, herunder tilvalget af kendt jordemoder, ønsket om en høj grad af autonomi samt en grundlæggende forståelse af fødslen som en naturlig fysiologisk proces. Tidligere studier tegner et billede af, at kvinder i meget høj grad er tilfredse med deres valg af hjemmefødsel herunder med den jordemoder, som assisterede dem. På den baggrund spørger forfatterne til dette studie, om jordemødre besidder særlige karakteristika eller kvalifikationer, som de gør brug af ved hjemmefødsler.

Et skandinavisk forskningssamarbejde blev opstartet i 2009 med henblik på at udbygge vores viden om hjemmefødsel i de respektive lande.

Formålet med det studie, der beskrives her, (mixed method design) var at undersøge kvindernes oplevelse af jordemoderens faglige omsorg og kompetencer. Undersøgelsen blev foretaget blandt kvinder med en planlagt hjemmefødsel. Som et led i dette udarbejdede man et online spørgeskema, hvori en række udsagn om jordemoderens "kvaliteter" blev anslået under det centrale spørgsmål: Hvad var din oplevelse af jordemoderen, som bistod ved din fødsel? Kvinderne skulle bedømme disse udsagn ved hjælp af en 4-punkts Likert-skala bestående af mulighederne: helt uenig, delvis uenig, delvis enig, eller helt enig. Afslutningsvis stillede man ét enkelt åbent spørgsmål, som dannede baggrund for den kvalitative del af studiet: Kan du med egne ord beskrive din fødsel? Validiteten af spørgeskemaet blev testet ved face-to-face validity og rekruttering af deltagere skete ved, at hjemmefødsels-jordemødre blev bedt om at oplyse gravide med en planlagt hjemmefødsel om projektet.

Den kvantitative del af analysen blev udført med softwareprogrammet SPSS 20.0. Man udførte Pearsons chi-square test for at afdække potentielle forskelle mellem landene. Til analyse af de kvalitative svar benyttede forfatterne sig af content analysis1 til at udforske kvindernes fødselshistorier og derigennem belyse oplevelsen af jordemoderen eksemplificeret af meningsbærende enheder.

I alt besvarede 939 kvinder spørgeskemaet (gennemsnitsalder 34 år). Resultatet viste en høj grad af tilfredshed med hensyn til forskellige aspekter af jordemoderens færdigheder. Ved cirka 90 % af spørgsmålene svarede kvinderne, at de var helt enige med de udsagn, der beskrev jordemoderen som kompetent. Ligeledes var to tredjedele helt enige i, at jordemoderen også varetog deres partners behov. 603 af kvinderne havde nedskrevet deres fødselshistorie, heraf sagde 59 % noget om jordemoderen (primært fra Danmark). De overordnede temaer, som fremkom ved content analysis, var: jordemoderens sikre hånd, jordemoderens omsorgsfulde tilgang og jordemoderens fredelige tilstedeværelse. Kvinderne fortalte historier om deres oplevelse af jordemoderen som værende fysisk, mentalt og følelsesmæssigt til stede. Det var afgørende for kvinderne at vide, at nogen med faglige kvalifikationer sad vagt og havde processen i tankerne. Disse kvaliteter styrkede kvindernes følelse af sikkerhed og tryghed, og tillod dem at føde på egne betingelser og efter deres egen "rytme". Jordemoderen blev ofte beskrevet som passiv, men når det var nødvendigt, var hun mere handlekraftig. Eksempelvis tog jordemoderen en mere styrende rolle, når en kvinde følte, hun var ved at miste kontrollen.

Forfatterne konkluderer, at på trods af forskelle i organiseringen og de faglige retningslinjer for hjemmefødsler i Skandinavien, varierede kvindernes oplevelse af jordemoderens faglige kvalifikationer ikke landene imellem.

Kvinder med planlagte hjemmefødsler i Norge, Danmark, Island og Sverige oplever, at deres jordemoder generelt er højt kvalificeret med hensyn til både de jordemoderfaglige og følelsesmæssige aspekter af fødslen. Hendes tilstedeværelse blev forstået som en vigtig komponent til kvindens følelse af sikkerhed.

Sjöblom I et al. Creating a safe haven-women’s experiences of the midwife’s professional skills during planned home birth in four Nordic countries. Birth. 2014;DOI:10.1111/birt.12092.

Note 1. Ved content analysis analyseres et givet indhold af eksempelvis skrevet eller verbal kommunikation. Med denne analytiske tilgang er det muligt, at danne en systematisk beskrivelse af et fænomen gennem opdeling og kategorisering af data.

"The women in this study emphasized the midwives' presence, rather than their actions. The midwives being present and fully able to observe, assess, and act when needed are highly valued characteristics ... The presence, the "being there," that is characterized by being seen and listened to was more important than what was said and done and the midwife was not expected to fulfill other tasks as might be expected in a delivery ward."