Resume af forskning: Kropsopfattelse og perfektionisme som prædiktor for postpartum depression

Over en årrække har postpartum depression været genstand for forskning, men der er behov for mere viden om behandling og forebyggelse af tilstanden, mener forfatterne til dette kohorte studie.

Fra et jordemoderperspektiv er opsporing af kvinder i risikofor postpartum depression særdeles relevant, da sygdommenkan have implikationer for både mor og barn. I litteraturen estimeres det, at >10% af alle nye mødre rammes, men at op mod 80% af disse kvinder ikke diagnosticeres og ikke modtager behandling. Vores eksisterende viden om risikofaktorer omfatter blandt andre: prænatal depression og angst, stressfulde livshændelser, dårligt socialt netværk samt tidligere erfaring med depression.

Flere mindre studier har fremhævet en række nye faktorer, herunder negativ kropsopfattelse (body-image) og uhensigtsmæssigperfektionisme (maladaptive perfectionism), som mulige prædiktorer.Formålet med dette studie var at teste hypotesen, at kvindermed disse karaktertræk i højere grad er i risiko for at udviklepostpartum depression.

Kvinderne til studiet blev rekrutteret i 3. trimester som led iet større studie fra to obstetriske ambulatorier samt fra en jordemoderkonsultationi Philadelphia, USA (n=140). Kvindernefra det ene obstetriske ambulatorium samt fra jordemoderkonsultationenvar primært fra middelindkomstgruppen og denøvre middelklasse, mens kvinderne fra det andet ambulatoriumprimært var fra lavindkomstgruppen. De var i alderen 18-42 år(mean 27.17) flydende i engelsk, af blandet etnicitet og flertalletvar gift.

Ved studiestart udfyldte kvinderne en række selv-administreredeog validerede spørgeskemaer. Til måling af kropsopfattelse benyttede man spørgsmål fra Body Attitudes Questionnaire. Den anvendte definition af kropsbillede var en kombination af kognitive, adfærdsmæssige og konceptuelle opfattelser af egen krop. Ved diskrepans mellem en kvindes faktiske krop og hendes billede af den ideelle krop betegnes hendes kropsopfattelse som negativ. Til undersøgelse for perfektionisme anvendte man subskalaer fra Almost Perfect Scale – Revised og Frost’s Multidimensional Perfektionisme Scale. Der var ikke tale om at stille en psykiatrisk diagnose, men om at identificere et personlighedstræk, som grundlæggende karakteriseres ved uhensigtsmæssig selvkritik samt en konstant stræben efter rigide og høje personlige mål trods negative konsekvenser. Graden af selvværd baseres på, hvor godt de høje standarder mødes. Symptomer på depression blev målt både i graviditeten og to måneder efter fødslen med screeningsredskabet Postpartum DepressionPredictors Inventory – revised samt Edinburgh Postnatal Depression Scale.

For at undgå frafald efter fødslen kontaktede forfatterne alle via post eller e-mail med påmindelse om deltagelse i studiet. Selvom man forsøgte at fastholde så mange som muligt, havde 67% af den oprindelige sample så mangelfulde besvarelser, at de ikke kunne medtages i analysen. Endvidere viste det sig, at der var en væsentlig forskel på de ekskluderede kvinder, nemlig at disse scorede højere på depressionsskalaerne i graviditeten end kvinderne i den endelige sample. Man lavede en styrkeberegning post hoc for at undersøge, hvorvidt de resterende46 kvinder udgjorde en tilstrækkelig stor studiegruppe til at efterprøve statistisk signifikans – hvilket de var.

I den deskriptive del af analysen fandt forfatterne, at 17,4% af kvinderne havde symptomer på depression postpartum. 10,9%scorede så højt, at man kunne stille diagnosen (score ≥12). Ved hierarkisk multipel regressionsanalyse fandt man, at kropsopfattelse var en signifikant prædiktor for postpartum depression (P0.01) også efter, der var kontrolleret for andre kendte risikofaktorer. Derimod var perfektionisme ikke en prædiktor.

I studiet konkluderes det, at opfattelsen af egen krop spiller en rolle i kvinders følelsesliv og sindstilstand. Negativ kropsopfattelse kan prædiktere postpartum depression, og sundhedspersonale kan muligvis identificere kvinder i risiko, hvis de nuværende screeningværktøjer udvides til at omfatte spørgsmål om kropsopfattelse.

Sweeney AC, Fingerhut R. Examining Realtionship BetweenBody Dissatisfaction, Maladaptive Perfectionism, and PostpartumDepression Sympyoms. DOI:10.1111/1552-6909.12236

"Changes in body dissatisfaction between pregnancy and the postpartum period also have been observed, with body dissatisfaction increasing postpartum."