Resume af forskning: Forhandlingen mellem jordemoder og kvinde om fødestilling

Tidligere studier har bidraget til vores viden om de fysiologiske fordele ved oprette fødestillinger (upright position), der er forbundet med en kortere uddrivningsfase og færre indgreb, ingen øgning af risikoen for sphincterruptur men øget risikofor post partum blødning. Sidstnævnte dog uden klinisk betydning. Men i de fleste lande er det fortsat normen at føde i liggende stilling eller i gynækologisk leje (lithotomy position). I et svensk kohorte studie fandt man, at >80 % af de fødende lå ned. Det er blevet antydet, at jordemoderen har stor indflydelse på dette, men den forhandlings- og beslutningsproces om fødestilling, der foregår mellem jordemoder og fødende, er ikke tidligere undersøgt. Derfor var formålet med dette studie at undersøge beslutningsprocessen og hvilke faktorer, der havde betydning for, hvorvidt den fødende holdt sig til den fødestilling, som hun var blevet tildelt.

Studiedesignet var et opfølgende online spørgeskema og blev foretaget i 2010 og 2011. Her afdækkede forfatterne kvindernes erfaringer med den fødestilling, de var blevet tildelt, i forbindelse med et tidligere gennemført randomiseret kontrolleret studie*. I alt besvarede 289 kvinder fra interventionsgruppen (fødestol) og 238 fra kontrolgruppen spørgeskemaet. Med henblik på den nærværende undersøgelse inkluderede forfatterne kun de kvinder, der var allokeret til fødestol. Af disse havde 177 kvinder (62%) født på fødestolen (overholdelse afinterventionen) og 112 kvinder (38%) fødte ikke på fødestol,men eksempelvis på knæene, halvt siddende eller i gynækologiskleje.

Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål om forventninger tilfødestilling, jordemoderens opmuntring til at indtage en bestemt stilling, tillid til jordemoderen, muligheden for at vælge sin egen foretrukne stilling m.fl. Spørgsmålet om hvordan beslutningen om fødestilling blev taget, kunne der besvares med: af sig selv, af jordemoderen eller jeg prøvede forskellige positioner. Andre spørgsmål blev besvaret ved indplacering på en likert-skalaeller afkrydsning ved relevante svarmuligheder, herunder de følelser der bedst beskrev deres oplevelse af fødestilling (syv positive og seks negative udtryk).

Forfatterne ønskede at analysere på alle de mulige forklarende faktorer for overholdelse af den tildelte fødestilling. Ved hjælp af det statistiske software PASW-version 20.0 udførtes både deskriptiv statistiske tests og t-tests hvorved ujusterede og justerede odds ratio med 95% konfidensinterval blev beregnet.

Resultaterne afledt af spørgeskemaet viste, at årsager til ikke-overholdelse af fødsel på fødestol var både medicinsk (54%), foranlediget af kvinden (28%) og foranlediget af jordemoderen (18%). Ca. 14% af kvinderne i begge grupper rapporterede, at de havde modtaget information om fordele og ulemper ved forskellige stillinger. Mens de kvinder, der fødte på fødestol i højere grad rapporterede, at de havde deltaget i beslutningsprocessen sammenlignet med de, som ikke forblev på fødestolen (P < 0,01). Med hensyn til kvindernes følelser relateret til fødestilling var der ingen forskelle mellem grupperne hvad angik tryghed, men derimod rapporterede de, der fødte på fødestolen, oftere, at stillingen gjorde, at de følte sig stærke og mere selvsikre (P <0,01).

Forfatterne konkluderer, at jordemødre bør være bevidste omden potentielt positive betydning af fødestilling for kvinders fødselsoplevelse. Oprette fødestillinger, som den på fødestolen, kan føre til større tilfredshed.

Thies-Lagergren, Hildingsson I, Christenson K et al. Who decidesthe position of birth? A follow-up study of a randomised controlledtrial. Women Birth. 2013;DOI:10.1016/j.wombi.2013.06.004

* Studiet havde haft til formål at sammenligne andelen af instrumentel forløsning hoskvinder, der fødte på fødestol med alle andre positioner.

"Midwives have great power to shape upright birth positions by the way they use the environment or rearrange the environment to take the focus off the bed. When midwives offer choices to birthing women they enable them to feel empowered and in this way, birthing women's autonomy is strengthened."