Resume af forskning: Antibiotika under fødslen på indikation gruppe B streptokkoker – et Cochrane review

Maternal infektion med gruppe B hæmolytiske streptokkoker (GBS) er i mange tilfælde asymptomatisk, men kolonisering under graviditeten øger risikoen for neonatal infektion. Dette kan have alvorlige konsekvenser og medføre respiratorisk sygdom, sepsis eller meningitis hos den nyfødte. Administration af antibiotika profylaktisk under fødslen har vist sig at kunne reducere smitteoverførsel. Men da det skønnes, at kun omkring én ud af 2.000 nyfødte, der fødes af mødre med GBS, får en infektion inden for den første leveuge (early onset), er konsekvensen af at behandle alle koloniserede kvinder, at et stort antal mødre og spædbørn udsættes for mulige bivirkninger bl.a. i form af allergiske reaktioner, øget resistens overfor antibiotika og postnatale svampeinfektioner.

På den baggrund var formålet med dette Cochrane review at vurdere effekten af at give alle GBS-positive mødre antibiotika ved fødslen. Forfatterne søgte randomiserede studier i databaserne CENTRAL, MEDLINE og Embase. I tillæg håndsøgte de relevante, ikke elektroniske tidsskrifter, samt holdt sig ajour med endnu ikke publicerede studier ("grå litteratur"). Begge forfattere vurderede inklusionen af studierne samt bedømte validiteten af disse ud fra på forhånd givne kriterier beskrevet i Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Afslutningsvis udførte forfatterne datasyntese af studiernes resultater med Review Manager-software med henblik på en samlet konklusion.

I alt identificerede forfatterne 13 tilsyneladende relevante studier. Efter gennemlæsning ekskluderede man 9 studier bl.a. på baggrund af studiedesign eller typen af profylakse (klorhexidin). Kun fire randomiserede studier levede op til kriterierne. Tre af disse studier var mere end 20 år gamle og sammenlignede ampicillin eller penicillin med ingen behandling (n=500 kvinder). Det fjerde studie sammenlignede de to typer antibiotika med hinanden (n=352). De primære effektmål var neonatal mortalitet og GBS infektion de første 7 dage (diagnosticeret ved sepsis eller pneumoni).

Resultatet af meta-analysen var en statistisk signifikant reduktion i forekomst af tidlig GBS- infektion hos nyfødte (alder <7 dage) efter intrapartum indgift af antibiotika sammenlignet med ingen behandling (RR 0,17) (95% CI 0,04-0,74). Derimod fandt forfatterne ingen signifikante forskelle på nyfødtes mortalitet. Viden om, hvorvidt intrapartum ampicillin var at foretrække frem for penicillin, var mangelfuld.

Ikke desto mindre skriver forfatterne, at disse resultater bør fortolkes med en vis forsigtighed, da studierne samlet set var af lav metodisk kvalitet og risikoen for bias var høj i en eller flere af de centrale bias domæner. Eksempelvis var der tale om performance bias, da ingen af studierne anvendte en placebo- gruppe. Som følge deraf var hverken kvinden (eller forskeren) blindet for hvilken interventionsgruppe, de var med i. Forfatterne konkluderer derfor, at der ikke er tilstrækkelig evidens for den nuværende kliniske praksis om indgift af profylaktisk antibiotika ved fødslen, når moderen er testet GBS-positiv, og undrer sig over, at man i så mange lande har implementeret retningslinjer herom.

Ohlsson A, Shah VS. Intrapartum anitbiotics for known maternal Group B streptococcal colonization. 2014;DOI:10.1002/14651858.CD007467.pub4

"However, of the women in labor who are GBS positive, very few will give birth to babies who are infected with GBS. Hence, giving IV antibiotics to all women in labor who are GBS positive will put a large number of women and babies at risk of adverse effects unnecessarily."