Relationer og nærhed

Jordemoderuddannelserne har fået pålæg om at sætte ting i værk, der kan sænke antallet af studerende, der forlader uddannelsen. Frugtbare relationer, blandt andet til kontaktjordemoderen, er vigtige for at gennemføre uddannelsen.

Som jordemoderstuderende har man ikke en overenskomst eller et andet sæt regler, der regulerer planlægningen af vagterne eller frihed i praktikperioderne. De studerende kan heller ikke henholde sig til arbejdsmiljøloven, der kun omfatter ansatte. Det, der styrer planlægningen, er muligheden for, at uddannelsesmålene på de enkelte moduler kan opnås. I sidste ende er det studielederne på de tre uddannelser, der er ansvarlige for, at de studerende når uddannelsesmålene, og at der bliver en god sammenhæng mellem teori og klinik.

Ina Thy-Madsen er leder af jordemoderuddannelsen på UC Syddanmark, der har otte praktiksteder fordelt i det sydlige Jylland, på Fyn og på Sjælland.

– Vi holder møder med praktikstederne to gange om året, og desuden så har alle praktiksteder en kontaktperson her fra skolen. Det er med til at sikre sammenhængen og til, at problemer kan tages i opløbet, siger Ina Thy-Madsen. I enkelte tilfælde kan der være brug for, at klinikkontaktpersonen og studielederen holder møder med de lokale uddannelsesansvarlige og ledere.

På baggrund af den øgede frafaldsprocent har jordemoderuddannelserne fået pålæg om at sætte ting i værk, der får flere til at gennemføre uddannelsen. På UC Syddanmark tilbydes alle studerende en samtale ved udgangen af modul fire – det vil sige lige efter første praktikperiode. Det er den klinikansvarlige og studievejlederen på uddannelsen, der også har en coachuddannelse, der står for samtalerne.

– Vi kalder det en gennemførelsessamtale, og den har som mål at øge gennemførelsen. Alt kan tages op i samtalen: Trivsel på holdene, ude i klinikken, hvordan går det med det faglige, og hvordan er livet som studerende? Hvis der er mere personlige problemer, kan vi henvise til en studenterrådgivning, siger Ina Thy-Madsen.

Godkendelse af klinikpladser
En rapport om fastholdelse i jordemoderuddannelsen* viser, at ’relationer’ har en vigtig betydning for trivslen i uddannelsen og dermed sandsynligheden for, at man fuldfører den. Rapporten viser, at relationen til kontaktjordemoderen er det vigtigste for studerendes trivsel i de kliniske forløb og at alle adspurgte angiver, at det er vigtigt eller meget vigtigt at have en tæt relation for at trives i de kliniske forløb.

På jordemoderuddannelse ved Jordemoderuddannelsen, UCN i Aalborg har man nærlæst rapporten og dens konklusioner.

– Vi ved fra rapporten fra Metropol, at relationer betyder meget for de studerende og at en tæt relation til kontaktjordemoderen betyder rigtig meget, siger Githa Cajus, der er studieleder ved jordemoderuddannelsen på UCN, hvor man også arbejder på at nedbringe antallet af studerende, der falder fra uddannelsen.

– Vi er i gang med at planlægge et udviklingsprojekt, der indebærer gruppesamtaler med henblik på at styrke relationerne på uddannelsen, for at styrke en følelse af fællesskab. Gruppesamtalerne kommer til at foregå på dele af den teoretiske del af uddannelsen og skal evalueres i 2014, fortæller studielederen.

Jordemoderuddannelserne har med indførelse af ny uddannelsesbekendtgørelse i 2009 pligt til at godkende de kliniske uddannelsessteder for at sikre, at de lever op til de rammer og vilkår, som et godkendt klinisk undervisningssted skal leve op til. Godkendelsen skal fornys hvert tredje år. På jordemoderuddannelsen i Aalborg er godkendelsesproceduren netop i gang og 1. marts skal uddannelsens ni kliniske uddannelsessteder have beskrevet de faglige, organisatoriske, uddannelsesmæssige og ledelsesmæssige forhold, der gør sig gældende på de enkelte steder.

– Det er i sidste ende mig som studieleder, der er ansvarlig for godkendelserne. En af de ting, vi spørger til, er, hvordan de enkelte uddannelsessteder kvalitetssikrer deres aktiviteter. Det bør blandt andet ske ved at høre, hvordan de studerende oplever stedet og lige nu er vi i samarbejde med klinikken ved at undersøge, hvordan de kan sætte det i system. Men det er meget på opstartstadiet, fortæller Githa Cajus.

*’Fastholdelse på Jordemoderuddannelsen’
Udgivet Januar 2012
Jordemoderuddannelsen, Metropol; København
Af Signe Bjørnholt Marcussen, cand.scient.soc,jordemoder og Eva Rydahl, cand.scient.san, jordemoder

Betydningen af relationen til kontaktjordemoderen

En undersøgelse foretaget på jordemoderuddannelse ved Metropol viser, at relationen til kontaktjordemoderen er det vigtigste for studerendes trivsel i de kliniske forløb. Alle adspurgte finder, at det er vigtigt eller meget vigtigt at have en tæt relation i forhold til at trives i de kliniske forløb.

At blive vejet og målt og bedømt af sin kontaktjordemoder, er noget der fylder meget hos mange af informanterne. En meget stor del af informanterne nævner relationen til kontaktjordemødrene i den kliniske uddannelse, som en af de vigtigste faktorer for læring og trivsel i den kliniske uddannelse.

Kvalitative interviews bag rapporten kredser i høj grad om denne relation og det ses, at studerendes trivsel/ læring er meget afhængig af, om kontaktjordemoderen har en støttende/ tryghedsskabende adfærd eller ej.

Rapporten indeholder også beskrivelse af andre relationer i både klinikken og i den teoretiske del af uddannelsen samt anbefalinger til styrkelse af relationer.

Kilde: ’Fastholdelse på Jordemoderuddannelsen’*