Regler for timeløn

Jordemoderforeningen får mange henvendelser fra medlemmer, der er ansat på timeløn, men hvor det viser sig, at overenskomstens bestemmelser om timelønsansættelse ikke er overholdt.
Der sker herved brud på overenskomsten, noget som ikke alle er opmærksom på. Brudsager kan i princippet ende i Arbejdsretten og med det resultat, at arbejdsgiveren skal betale en bod for bruddet.


Man kan godt ansættes som timelønnet, blot det sker efter reglerne:

  • den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal være på under 8 timer (set over en måneds forløb) — eller
  • man er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse (og i den pågældende måned kan man godt være ansat eksempelvis 37 t/ugentlig).

Som timelønsansat skal man ikke have noget ansættelsesbrev, man får ikke løn under sygdom og hvis ikke man i forvejen har været omfattet af en pensionsordning, får man heller ikke indbetalt pension. Sidstnævnte sker først, når man har været ansat i mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge i 52 uger inden for de seneste 8 år regnet fra den 1. juni 2002, eller hvis man i en tidligere ansættelse som månedslønnet har fået indbetalt pension.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis man er ansat mere end 8 timer i gennemsnit om ugen set over en måneds forløb – eller hvis ansættelsen på højst 1 måned forlænges – ja, så skal man ansættes på månedsløn. Det indebærer også, at man herefter er omfattet af overenskomstens regler for månedslønnede og får løn under sygdom og pension indbetalt.Men man har ikke samtidig krav på en fast ansættelse, dvs. at ens ansættelse kan gøres tidsbegrænset.

Både arbejdsgiver og Jordemoderforeningen er forpligtet til at overholde overenskomsten. Derfor har vi bedt vores tillidsrepræsentanter om at være opmærksom på de timelønsansatte. Men problemet er her, at TR’erne ikke altid er bekendt med, hvem der er ansat som timelønnet, og om reglerne for den enkelte er overholdt.

Derfor beder vi også medlemmerne om selv at være opmærksom herpå og kontakte TR, hvis problemet opstår. TR kan herefter tage problemet op med ledelsen og således få bevirket, at ansættelsen sker i henhold til overenskomsten.

De eksempler, vi har hørt om, og som er årsagen til nærværende præcisering, er bl.a. en orientering om, at der sker ansættelse af folk på timeløn i 3 uger på fuld tid, herefter ingen ansættelse i 4. uge, dernæst ny ansættelse i 3 uger på fuld tid og ingen ansættelse i 4. uge og således fortsætter man.

Efter Jordemoderforeningens opfattelse vil en fortløbende ansættelse på denne måde være i strid med overenskomsten. Et andet eksempel går på ansættelse af den samme person på eksempelvis fødeafdelingen som timelønnet på korrekt timetal, og samtidig en timelønsansættelse på barsel/eller svangreafdelingen, ligeledes på korrekt timetal. Men da det er samme ansættelsesmyndighed og måske endda den samme afdelingsledelse, er en sådan timelønsansættelse i strid med overenskomsten.

Jordemoderforeningen anerkender, at der kan være et behov for timelønsansættelse – både set med arbejdsgiverøjne og som ansat. Derfor er der også mulighed herfor. Men som den økonomiske krise har ramt også hospitalerne her i 2010, ser vi desværre en større brug af timelønsansatte end et rimeligt behov nødvendiggør.

Timelønsansættelse skal/bør ske ud fra objektive kriterier i lighed med ansættelse i tidsbegrænsede stillinger. Og en begrundelse i dårlig økonomi er efter Jordemoderforeningens opfattelse ikke en objektiv grund.