Referenceliste

Referencer til tidsskriftet (nævnt i artiklen)

Bredsdorff, N., 2002. Diskurs og konstruktion. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Dijck, J. van, 2005. The Transparent Body. A Cultural Analysis of Medical Imaging. Seattle & London: University of Washington Press.

Henley-Einion, A., The medicalization of childbirth. I C. Squire red. 2003. The Social Context of Birth. Oxon: Radcliffe Medical Press.

Hjorth P. & Sørensen, A. D., 2000. Samtidshistoriker – Interview med Nikolas Rose, Slagmark årg. 2000/2001, nr. 30, pp. 135-146.

Kingdon, C., 2009. Sociology for midwives. London: Quay Books.

Kvale, S. & Brinkmann, S. 2009. InterView 2. udgave. København: Hans Reitzel.

Rose, N., 2009. Livets politik. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Tanggaard, L. & Brinkmann, S., Interviewet: Samtalen som forskningsmetode. I Brinkmann, S. og Tanggaard, L. red. 2010. Kvalitative metoder. København: Hans Reitzel.

Teorireferencer

Bourdieu, P. & Passeron, J. 1970/1990: Reproducation in Education, Society and Culture. London: Sage.

Bourdieu, P. & Wacquant, L., 1996. Refleksiv sociologi. København: Hans Reitzel.

Bourdieu, P., 2005a. Distinksjonen. Oslo: Pax Forlag.

Bourdieu, P., 2005b. Udkast til en praksisteori. København: Hans Reitzel.

Bourdieu, P., 2007. Den praktiske sans. København: Hans Reitzel.

Canguilhem, G., 1943. Essai sur quelques preblemès concernant le normal et le pathologique. Strasbourg: Publications de la Faculté des Lettres de l’Université de Strasbourg.

Canguilhem, G., 1966/2011. Le normal et le pathologique. Paris: Quadrige/PUF, Presses Universitaires de France.

Canguilhem, G., 1991. The Normal and the Pathological. New York: Zone Books. 

Canguilhem, G., 2008. Knowledge of Life. Marrati, P. & Meyers, T. (red.) New York: Fordham University Press.

Douglas, M., 1966/2002. Purity and danger. New York: Routledge.

Douglas, M. & Wildavsky, A., 1982. Risk and Culture. Berkeley: University of California Press.

Douglas, M., 1985. Risk Acceptability According to the Social Sciences. New York: Social research Perspectives, Russell Sage Foundation.

Douglas, M. 1992/2005. Risk and Blame. New York: Routledge.

Douglas, M., 1997: Rent og urent. Oslo: Pax Forlag

Højrup, T., 1989. Det glemte folk. København: Statens Byggeforskningsinstitut.

Højrup, T., 1995. Omkring livsformsanalysens udvikling. København: Museum Tusculanums Forlag.

Højrup, T., 2002. Dannelsens dialektik. København: Museum Tusculanums Forlag.

Højrup, T., 2003. Livsformer og velfærdsstat ved en korsvej? København: Museum Tusculanums Forlag.

Højrup, T., Kulturelle livsformer og helbred. I G. Niklasson red. 2013. Sundhed, menneske og samfund. København: Samfundslitteratur.

Lupton, D., Risk and the ontology of pregnant embodiment. I D. Lupton (red.) 1999. Risk and Sociocultural Theory: New Directions and Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.

Lupton, D., 2011. ‘The best thing for the baby’: mothers’ concepts and experiences related to promoting their infants’ health and development, Health, Risk & Society, årg. 13, nr. 7-8, pp. 637-651.

Lupton, D., 2013. Risk. 2. udgave. London and New York: Routledge.

Rose, N., 1998. Life, reason and history: reading Georges Canguilhem today, Economy and Society, årg. 27, nr. 2-3, pp. 154-170.

Rose, N., 1999. Governing the Soul. The shaping of the private self. London: Free Assosciation Books.

Rose, N., 2001. Normality and Pathology in a Biological Age. Outlines, Critical Practice Studies, 3. Jun. 2001.

Rose, N., 2009. Livets politik. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Metodereferencer

Bo, I. G., At sætte tavsheder i tale – fortolkning og forståelse i det kvalitative forskningsinterview.

I Jacobsen., M. H., Kristiansen, S. & Prieur, A. (red.). 2005. Liv, fortælling, tekst. Strejftog i kvalitativ sociologi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Christensen, B. M., 1994. At interviewe for at lære. København: Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Elsass, P. & Lauritsen, P., 2006. Humanistisk sundhedsforskning, København: Hans Reitzel.

Kristiansen, S. & Krogstrup, H. 1999: Deltagende observation. København: Hans Reitzel.

Lunde, I. M. & Ramhøj, P. (red.), 1995. Humanistisk forskning indenfor sundhedsvidenskab. København: Akademisk Forlag.

Malterud, K., 2004. Kvalitative metoder i medisinsk forskning. Oslo: Universitetsforlaget.

Kvale, S. & Brinkmann, S. 2009. InterView 2. udgave. København: Hans Reitzel.

Brinkmann, S. og Tanggaard, L. (red.) 2010. Kvalitative metoder. København: Hans Reitzel.