Projekt sikker fødselshjælp

Den svenske patientforsikring har undersøgt, om fødselsskader kan forebygges. I samarbejde med Barnmorskeförbundet, Svensk Förening för Obstetrik och
Gynekologi (SFOG ) samt Svenska Barnläkarföreningens neonatalsektion er der sat fokus på fødestedernes procedurer og på efteruddannelse i tolkning af CTG.

Selvom der er langt imellem, at et barn skades ved fødslen i Sverige, så er det en tung post på den svenske Patientforsikringens budget. 20 procent af erstatningsbudgettet går således til børn, der bliver skadet ved fødslen.

Det og det humanitære perspektiv er baggrunden for, at patientforsikringen i Sverige har taget intiativ til at undersøge disse skader nærmere for at finde ud af, om der er noget, der kan forebygges. Et ph.d.-projekt blev iværksat, hvor obstetriker Sofie Berglund gennemgik samtlige journaler bag erstatningssagerne gennem de seneste 15 år (1990-2005). Gennemgangen viste, at der var behov for at forbedre de enkelte afdelingers procedure for håndteringen af fødslen, og i særdeleshed at forbedre lægers og jordemødres kompetencer inden for tolkning af CTG. Ca. 98 procent af de skader, der udløste erstatning, kunne henføres til, at der ikke var handlet optimalt i forhold til overvågning af fosteret. Det kunne dreje sig om, at der ikke var brugt CTG, hvor det var indiceret, at der ikke var handlet på en patologisk CTG, eller at handlingen ikke var korrekt.

Fokus på rutiner og retningslinjer
De faglige selskaber har udarbejdet et selvevalueringsværktøj,der består af 27 spørgsmål, der berører vigtige aspekter for, hvorledes klinikken sikrer forebyggelse af fødselsskadede børn. Alle svenske fødeafdelinger har i forbindelse med undersøgelsen modtaget et spørgeskema, hvor der ikke alene spørges til, om der findes procedurer, men også til hvordan man sikrer, at den enkelte medarbejder kender til proceduren og arbejder efter denne. Eksempel på spørgsmål:

Overvågning ved normal forløsning:

  • Hvilke rutiner/retningslinjer har I på jeres afdeling vedrørende tilstedeværelse af personale samt vedrørende overvågning af ve- og fosterhjerteaktivitet?
  • Hvilke rutiner/retningslinjer har I for vurdering af progression i fødselsforløbet?
  • Hvordan sikrer I at rutiner/retningslinjer følges?

Afdelingerne skulle ud fra spørgsmålene selvevaluere,hvordan det stod til i forhold til procedurerne og anvendelse af disse. Efterfølgende fik afdelingen besøg af et revisorteam bestående af en jordemoder og en obstetriker,der gennemgik afdelingens svar. Sammen med afdelingen blev der udarbejdet en plan for forbedring. Efter et halvt år skal afdelingen så have udbedret de eventuelle mangler, der måtte være. Som motivation fik deltagende afdelinger i første omgang 50.000 SEK. for at være med og så yderlige 150.000 SEK, når afdelingen kunne svare tilfredsstillende på alle revisorernes spørgsmål.

Fokus på CTG-uddannelse

Jordemødre og obstetrikere har i samarbejde udarbejdet et internetbaseret uddannelsesprogram, der dels gennemgår den relevante fosterfysiologi med hypoxiudvikling og syre/base balance, dels metoder til hjertelydsovervågning, tolkning og klassifikation, samt klinisk opfølgning.Den studerende bliver præsenteret for CTG-udskrifter og får til opgave at klassificere dem. Hun skal desuden sammenholde CTG’erne med kliniske oplysninger og beskrive, hvordan hun ville handle i den beskrevne situation.

Ambitionen er, at alle jordemødre og læger, der arbejder med fødsler, skal gennemgå uddannelsen og certificeres.

Projektet er fortsat i gang, og det er derfor ikke muligt at fortælle, om tiltagene vil have den ønskede effekt.

Man kan læse om projektet på www.patientforsakringen.se/forlossningsprojektet/

Litteratur

  • Severe asphyxia due to delivery-related malpractice in Sweden 1990-2005.
  • Berglund S, Grunewald C, Pettersson H, Cnattingius S. BJOG. 2008 Feb;115(3):316-23. Analysis of 127 peripartum hypoxic brain injuries from closed claims registered by the Danish Patient Insurance Association.
  • Hove LD, Bock J, Christoffersen JK, Hedegaard M. Acta Obstet Gynecol Scand. 2008;87(1):72-5.

Dansk initiativ I lighed med Sverige ser man også i Danmark en sammenhæng mellem suboptimal fosterovervågning og fosterskader. Patientforsikringen i Danmark har derfor taget initiativ til at undersøge mulighederne for at forebygge skaderne. Jordemoderforeningen har sammen med DSOG og Pædiatrisk selskab haft et indledende møde med Patientforsikringen, for at undersøge om og i såfald hvilke initiativer, der kunne være relevante at etablere i dansk regi for at forebygge fødselsskader.