Pengene, der blev væk

De 260 millioner kroner, der i efteråret 2014 blev afsat på finansloven til et løft af kvaliteten på fødeafdelingerne, ser ud til at være kanaliseret andre steder hen. Forsøg på en afklaring af om nogle af pengene alligevel rammer fødeafdelingerne, har været forgæves.

I november 2014 afsatte regeringen, SF og Enhedslisten 260 millioner kroner på finansloven til svangreomsorgen. Mere præcist blev der afsat 35 millioner i 2015 og 75 millioner kroner for hvert af de tre efterfølgende år. Pengene skulle bruges til ”et løft af kvaliteten på fødeafdelingerne*” og ”Midlerne skal anvendes til en styrket indsats, herunder øget personale og initiativer, som indfrier Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til svangreomsorg*.” Midlerne skulle ifølge aftalen fordeles til regionerne i 2015 og 2016 via bloktilskudsnøglen og derefter fordeles permanent via bloktilskuddet. DR’s program ’DR2 Undersøger’ satte i starten af oktober forud for vedtagelsen af finansloven fokus på travlheden på fødegangene gennem beretninger fra jordemødre fra Rigshospitalet og Hvidovre.

Regionernes egen undersøgelse af trivslen hos personalet på sygehusene havde i forsommeren vist, at jordemødrene på en lang række områder trives dårligere end andre faggrupper. I Region Hovedstaden viste trivselsundersøgelsen, at i snit er 60,3 procent tilfredse med den kvalitet, de kan yde, og 53,4 procent mener, at de har tid nok til arbejdet. Samtidig var der udmeldinger om besparelser i Region Hovedstaden og andre steder i landet, og chefjordemoderen fra Rigshospitalet gik på TV og advarede om, at hvis der skulle spares yderligere, måtte noget skæres helt væk og det kunne være fødselsforberedelsen, sagde chefjordemoderen.

VK-regeringen trækker pengene

I august 2015 rullede VK-regeringen de øremærkede midler til fødegangene tilbage. Det er i hvert fald status på tidspunktet, hvor denne artikel skrives (den 4. september). Formand for Danske Regioner Bent Hansen sagde søndag den 30. august i Berlingske, at han ”noterer sig”, at ”pengene til fødeområdet ikke er med i de sundhedsinitiativer fra den tidligere SR-regering, som den nye regering ønsker at videreføre, og at den særskilte pulje, som regionernes fødesteder kunne byde ind på, nu ikke længere eksisterer”. Regionernes formand meldte dermed hus forbi, og pilen pegede herefter på sundhedsminister Sophie Løhde som ansvarlig for tilbagerulningen af midlerne.

En lang række medier har siden forsøgt at få sundhedsminister Sophie Løhde til at be- eller afkræfte formodningen om, at pengene ikke længere er øremærket til fødeafdelingerne. Det samme har Jordemoderforeningen ved talrige henvendelser til ministeriet forsøgt at få svar på, men uden et entydigt svar. Også i oppositionen er der interesse for, hvor midlerne til fødeafdelingerne er blevet af. Medlem af Folketinget Benny Engelbrecht (S) stillede den 2. september 2015 finansministeren følgende spørgsmål: ”Vil ministeren redegøre for, hvor mange af de 35 mio. kr., der blev øremærket fødeafdelingerne med finansloven for 2015, ministeren forventer kommer til udbetaling i 2015 specifikt målrettet fødeafdelingerne? Ministeren bedes endvidere redegøre for, hvor mange af de samlet 260 mio. kr. til løft af fødeafdelingerne i perioden 2015-2018, der forventes at komme til udbetaling specifikt til fødeafdelingerne”.

Claus Hjort Frederiksens svar:

”Jeg har fået oplyst, at Ministeriet for Sundhed og Ældre har modtaget ansøgninger fra de fem regioner, den seneste er modtaget fra Region Hovedstaden den 19. august 2015, og behandlingen af ansøgningerne fsva. de øremærkede midler for 2015 er ikke færdiggjort endnu. Prioriteringer fra 2016 på sundhedsområdet iht. finansloven for 2015 tager regeringen stilling til som del af finanslovforslaget for 2016. Regeringen vil samlet set lægge op til en prioritering af sundhedsområdet, der ligger udover prioriteringen under den tidligere regering”.

Fra bloktilskud til pulje

De øremærkede midler for 2016, 2017 og 2018 er altså i spil i de kommende forhandlinger om finansloven for 2016, men pilen er med finansministerens svar igen drejet i retning af sundhedsminister Sophie Løhde og sundhedsministeriet, hvad angår de 35 millioner for 2015, der befinder sig i den omtalte pulje. Hvornår og hvorfor pengene, der blev bevilget på finansloven og skulle udmøntes via bloktilskuddet, er overgået til en pulje, er ikke Tidsskrift for Jordemødre bekendt. Regionerne har fra forsommeren indsendt ansøgninger til puljen, men der er i skrivende stund stor usikkerhed om, hvorvidt ansøgningerne vil blive imødekommet og pengene udbetalt.

Tidsskrift for Jordemødre har den 4. september fået følgende udtalelse fra Sophie Hæstorp Andersen (S), der er formand for Region Hovedstaden:

”Det ser ud til, at de penge, som Folketinget rent faktisk har tildelt os med finansloven for 2015 til fødeområdet, alligevel ikke kommer. Det er vi selvfølgelig rigtigt ærgerlige over i regionen. For samtidig står vi med en meget stram økonomiaftale, som ikke giver os nok midler til at dække den stigende aktivitet og medicinudgifter på himmelflugt. Fødeområdet er et vigtigt område for mig, fordi alle skal have en god og tryg start på livet. Men som det ser ud nu, vil jeg ikke stå og love noget, før jeg har snakket med mine kolleger i regionsrådet”.

* Citaterne er hentet fra Finanslovaftalen

Samråd med sundhedsministeren

Enhedslisten har indkaldt sundhedsminister Sophie Løhde i haste-samråd om de midler til fødegangene, som var aftalt i finansloven for 2015. Samrådet afholdes tirsdag den 15. september klokken 14 og varer max 1,5 time. Samrådet holdes på Christiansborg. Der er ikke taletid for tilhørere. Alle kan deltage i samrådet, men det kræver tilmelding at få adgang. Tilmelding kan ske på ft.dk eller ved henvendelsetil udvalgssekretæren på hanne.schmidt@ft.dk.