Patientombuddet tilbyder dialog

Fra 1. januar samles en række institutioner under Patientombuddet, der skal give patienterne en mere enkel adgang til klagesystemet. Samtidig bliver der mulighed for at klage over forløb og ikke kun over enkeltpersoners faglige virke. Det ny klagesystem betyder også, at patienten tidligt i klageforløbet skal tilbydes en samtale med regionen.

Patientombuddet er navnet på den institution, der fremover er indgangen til klager fra brugere af sundhedsvæsnet. Fra første januar skal patienter kun henvende sig et sted, nemlig i Patientombuddet, hvis de vil klage over behandling, som de har fået i sundhedsvæsenet. Her kan patienter og pårørende klage over sundhedspersoner og som noget nyt også over sundhedsfaglige forløb uden at fremhæve enkeltpersoner. Der vil stadig være mulighed for at klage over enkeltpersoner, men klagerne vil fremover blive behandlet i Disciplinærnævnet, der erstatter Patientklagenævnet. Udover Disciplinærnævnet kommer Patientombuddet til at rumme Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet. Indrapportering af utilsigtede hændelser kommer også til at høre under Patientombuddet. Denne opgave har tidligere ligget i Sundhedsstyrelsen.

Inden Patientombuddet går i gang med at behandle en klage, tilbyder ombuddet patienten en dialog med vedkommendes region. Hvis patienten tager imod tilbuddet, sendes klagen til regionen, som tager kontakt til patienten og søger de spørgsmål, klagen vedrører, afklaret. Regionen har derefter fire uger til dialogen med patienten og til at melde tilbage til Patientombuddet om patienten fortsat ønsker at klage, eller om dialogen har ført til, at patienten føler sig afklaret. Det er erfaringen, at mange klager handler om dårlig kommunikation, og at patienterne med deres klager ofte ønsker at være med til at forhindre gentagelser.

Klagevejen
Når en borger vil klage over en sundhedsydelse, kan hun vælge at klage over et forløb elle et behandlingssted eller hun kan klage over en eller flere sunhedspersoner. Klagen kan også handle om patientrettigheder fastsat i Sundhedsloven og klagemulighederne er her udvidet til for eksempel overholdelse af frit sygehusvalg og kontaktpersonordningen på sygehuset. Hermed er der nu mulighed for at klage over tilsidesættelse af flere patientrettigheder, ligesom der kan klages over fejl i systemet til en uafhængig statslig institution, hvor sådanne klager tidligere blev behandlet af den myndighed, der blev klaget over – for eksempel en region.

Hvis klagen går på sundhedspersoner, vil den blive behandlet i Disciplinærnævnet, der i sin opbygning overordnet set svarer til det nu nedlagte Patientklagenævn. Det vil sige at afgørelsen træffes af et nævn, der i klager, der inddrager jordemødre, blandt andet består af jordemødre.

Hvis patienten ønsker at klage over et forløb eller et behandlingssted, afgøres klagen af Patientombuddet. Patientombuddet forelægger sine afgørelser for Det Rådgivende Praksisudvalg. Praksisudvalget består af repræsentanter for patientorganisationer, regioner og kommuner og faglige organisationer. Også Jordemoderforeningen deltager i Det Rådgivende Praksisudvalg og har stillet forslag til en repræsentant i udvalget, men den endelige udpegning af udvalget finder først sted efter dette blads deadline. Det er Praksisudvalgets opgave at rådgive Patientombuddet om fremtidige afgørelser af sammenlignelige sager og at rådgive om, hvordan sundhedsvæsenet kan lære af de sager, der behandles i Patientombuddet.

Hvis klageren ikke har taget stilling til, om en klage skal behandles i ombuddet eller i Disciplinærnævnet, hjælper Patientombuddet klageren med at tage stilling til det.

Offentliggørelse af kritik
Patientombuddet kan udtale kritik af et behandlingssted, for eksempel et sygehus og Patientombuddet kan også offentliggøre afgørelser med kritik dog i en anymoniseret form, hvor institutionens navn ikke er nævnt.

Med hensyn til Disciplinærnævnets afgørelser, der – ligesom Patientklagenævnets afgørelser – retter sig mod bestemte sundhedspersoner, er reglerne om offentliggørelse af sundhedspersoners navne de samme som hidtil. Det er fortsat sådan, at Disciplinærnævnets kritik for alvorlig eller gentagen forsømmelse fører til offentliggørelse af sundhedspersoners navn og eventuelt adresse.

Læring
Et vigtigt mål for Patientombuddet er at uddrage læring af aktiviteterne i ombuddet. Patientombuddet vil sammenstille informationer fra indrapporteringen af utilsigtede hændelser, erstatningsankesagerne og klagesagerne. Der vil blive søgt opstillet et fælles datagrundlag, som vil gøre det muligt at sammenligne data på tværs.

På det centrale niveau vil man fortsat opsamle viden i blandt andet temarapporter og praksismeddelelser. Patientombuddet vil som hidtil stille afgørelser til rådighed for sundhedsvæsenets indsats for kvalitetsudvikling ved at offentliggøre et udsnit af afgørelser på klagesager i anonymiseret stand. Patientombuddet vil også udarbejde sammenfatninger af praksis på udvalgte områder, og disse sammenfatninger vil indeholde resuméer af afgjorte sager.

Også det tidlige dialogmøde, som regionerne skal tilbyde patienter, der vil klage, forventes at bidrage til læring lokalt.

– Vi får to niveauer til læring, det lokale og det centrale. I dialogen lytter man til patienterne og hører, hvor og hvorfor det gik galt og den læring, der kan uddrages af det, forventer jeg mig meget af, siger Steffen Egesborg Hansen, der er direktør for Patientombuddet.

Dialog har længe været brugt i klager over svangreomsorgen, mener jordemoder, der har arbejdet med klager i mange år. Hun glæder sig over, at det nu er muligt at klage over systemfejl.


Jordemoder Lene Mollerup har været Jordemoderforeningens repræsentant i Patientklagenævnet siden 1888, hvor Patientklagenævnet blev nedsat. Hun trak sig, da der i slutningen af 2010 var valg til det ny Disciplinærnævn, der erstatter Patientklagenævnet.

Med erfaringen fra behandlingen af flere hundrede klagesager har Lene Mollerup gjort sig overvejelser om fordele og ulemper ved det ny klagesystem. Samlingen af flere indgange til klagesystemet tvivler Lene Mollerup på vil forenkle tingene væsentligt for patienterne, mens muligheden for at klage over forløb vurderes positivt.


- Jeg er ikke sikker på, at samlingen af de forskellige klageindgange vil ændre noget. Det bliver i stedet et kæmpe sekretariat, som man skal finde rundt i, siger Lene Mollerup.


- Det har været problematisk, at man kun kunne klage over sundhedspersoner og ikke over forløb, det er der brug for. Hidtil er man kommet om det ved at skrive at noget ikke var ”hensigtsmæssigt”, når der ikke blev givet klage over enkeltpersoner, men hvor man godt kunne se, at noget var gået skævt. Formuleringen holder ikke juridisk og var ikke tilfredsstillende for de patienter, der klagede, siger Lene Mollerup.


Den ny ordning pålægger regionerne at tilbyde patienterne, der klager, en dialog.


- På fødselsområdet er det i forvejen i langt de fleste tilfælde sådan, at kvinden eller parret inviteres til en samtale, så på det område er vi foran. Samtalen skal være så tæt på de implicerede fagpersoner som muligt for at virke bedst. Her kan man komme med en undskyldning, hvis der er grund til det, og forklare forløbet - og selvfølgelig lytte til patienten. Men det er min oplevelse, at mange, der havde besluttet sig til at klage, går videre med klagen efter en samtale, siger Lene Mollerup, der ser frem til endnu mere læring genereret af klagesagerne.


- Det er vigtigt, at man systematiserer afgørelserne, så man kan opnå generel viden og eventuelt ændre rutiner ude i klinikken. Klager over brandsår efter brug af varmepude samtidig med epiduralblokade har for eksempel ført til, at man ikke længere kombinerer de to ting, siger Lene Mollerup, der gerne så mere åbenhed om klagerne ude på afdelingerne.


- Der er lidt berøringsangst overfor at lære af sagerne ude på afdelingerne, fordi det er svært for de involverede at beskæftige sig med klagerne og de hændelser, der ligger bag. Man har lavet audits på for eksempel dødfødsler og behandler klager af hensyn til forældrene. Men man kunne godt arbejde for en større åbenhed om den enkelte sag, og det kræver at medarbejderne føler sig helt trygge ved det. Og tryghed i ansættelsen vokser ikke i en tid, hvor fødeafdelingerne bliver større og større, siger Lene Mollerup.

Facts om Patientombuddet

  • Patientombuddet blev oprettet 1. januar 2011
  • Patientombuddet fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.
  • Patientombuddet behandler klager over tilsidesættelse af patientrettigheder og klager over Patientforsikringens afgørelser om erstatning.
  • Patientombuddet varetager den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet.
  • Disciplinærnævnet erstatter Patientklagenævnet.