Patientklager

Klage
Klage over fødselsforløb samt manglende information om hindesprængning
En 19-årig førstegangsfødende kvinde henvendte sig den 18. januar 2002 kl. 12.10 i graviditetens uge 40 på fødegangen med smertefulde veer. Der blev foretaget hindesprængning kl. 22.00, hvorved der blev udtømt lidt fostervand. Patienten fødte den 19. januar 2002 en levende pige. Efter moderkagens fødsel blev det konstateret, at der var en stor bristning i skeden, og en tilkaldt læge syede flere uregelmæssige og dybe bristninger i både skedens bag- og sidevægge.

Der blev klaget over, at patienten ikke modtog en korrekt behandling af jordemoderen i forbindelse med sin fødsel, herunder at jordemoderen foretog hindesprængning uden patientens samtykke og ikke registrerede at barnet var en stjernekigger, samt ikke tilkaldte læge med henblik på kejsersnit.

Patientklagenævnet fandt grundlag for at kritisere jordemoderens journalføring af behandlingen af patienten. Nævnet fandt det tilstrækkeligt godtgjort, at jordemoderen havde informeret patienten om, at hun ville prikke hul på fosterhinderne. Det fremgik dog ikke af journalen, at jordemoderen havde informeret patienten, hvilket nævnet fandt, hun burde have journalført.

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere jordemoderens behandling af patienten. Nævnet fandt herved, at der var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at jordemoderen stimulerede veaktiviteten ved at prikke hul på fosterhinderne, og at jordemoderen opsatte et vestimulerende drop efter, at kvinden havde presset i en halv time. Det var endvidere nævnets vurdering, at uregelmæssig hovedstilling ikke i sig selv indikerer, at der skal anlægges et klip i mellemkødet (episiotomi), foretages forløsning med sugekop eller foretages et kejsersnit.

Nævnet kunne endvidere oplyse, at det ikke er ualmindeligt, at der fremkommer bristning i skeden, når barnet fødes i en regelmæssig stilling, da hovedet fylder på en anden måde end normalt.

Der blev afgivet dissens i sagen fra jordemodernævnsmedlems side med følgende udtalelse:

"Information om anlæggelse af HSP gives og forudsættes implicit i behandlingen og dokumentationen heraf".

Lovgrundlag
Lov om jordemødre (lov nr. 671 af 13. december 1978, med senere ændringer)

§ 8, stk. 1: En jordemoder er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

§ 11, stk. 1: Jordemødre skal føre ordnede optegnelser over deres virksomhed efter nærmere af Sundhedsstyrelsen fastsatte regler.

Lov om patienters retsstilling (lov nr. 482 af 1. juli 1998)

§ 6: Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller estemmelser fastsat i henhold til lov eller af §§ 8-10.

Stk. 2: Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke efter stk. 1.

Stk. 3: Ved informeret samtykke forstås i denne lov et samtykke, der er givet på grundlag af en fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, jf. § 7.

Stk. 4: Et informeret samtykke efter dette kapitel kan være skriftligt, mundtligt eller efter omstændighederne stiltiende.

Klage
Klage over at den rekvirerede ambulance kom for sent frem i forbindelse med en fødsel
En 32-årig kvinde var andengangsgravid og i graviditetsuge 40 + 2 dage, da hun den 20. juni 2003 kontaktede fødeafdelingen på grund af veer. Jordemoderen skønnede, at fødslen var nært forestående, og hun bad derfor familien ringe 112. Ved opkald til alarmcentralen fik patientens familie besked på, at en ambulance skulle rekvireres via fødestedet, hvorfor familien på ny kontaktede fødeafdelingen. Afdelingsjordemoderen ringede herefter kl. 21.06 til alarmcentralen og anmodede om at få sendt en ambulance til patienten, idet denne havde gode veer og pressetrang.

Ved ambulancens ankomst kl. 21.16 var patienten i gang med at føde, hvorfor der straks blev tilkaldt lægeambulance, som ankom kl. 21.19. Efter en kort observation blev patienten og det nyfødte barn kørt til fødeafdelingen, hvortil de ankom omkring kl. 22.00. Der blev klaget over, at den rekvirerede ambulance kom for sent frem.

Nævnet fandt grundlag for at kritisere jordemoderens og afdelingsjordemoderens manglende journalføring af behandlingen af patienten den 20. juni 2003. Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere jordemoderen og afdelingsjordemoderen for deres behandling af patienten samme dag.

Nævnet lagde til grund, at jordemoderen og afdelingsjordemoderen vurderede, at fødslen var nært forestående, og at alarmcentralen derfor blev anmodet om akut transportbistand.

Ifølge udtalelserne fra jordemoderen og afdelingsjordemoderen blev telefonsamtalerne med patientens familie ikke journalført.

Nævnet oplyste, at det fremgår af afsnit 7 i Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 151 af 8. august 2001, at information til og samtykke fra den fødende skal journalføres. Jordemoderen skal føre optegnelser i kvindens journal om den rådgivning, vejledning og information kvinden har fået, herunder også telefonisk rådgivning og vejledning, samt hvad kvinden på denne baggrund har tilkendegivet, det vil sige samtykke eller afslag.

Vagtcentralen har til Patientklagenævnet oplyst, at det mandskab, der tog imod opkald til alarmcentralen den 20. juni 2003, ikke opfyldte de uddannelsesmæssige krav til at være omfattet af nævnets kompetence.

Nævnet kan derfor ikke vurdere den behandling, som X modtog af alarmcentralen den 20. juni 2003.

Der blev afgivet dissens i sagen fra jordemodernævnsmedlemmets side med følgende udtalelse:

"Nævnsmedlemmmet er ikke enig i, at der skal gives kritik for manglende journalføring i forbindelse med, at X ringer til afdelingen for at anmelde sin ankomst. Dette ligger under grænsen for, hvad der journalføres. Der må være tale om en behandling, undersøgelse, observation eller faglig information før, journalføringspligten er gældende. Det er ikke praksis at journalføre enhver kontakt. En kritik må være rimelig og velbegrundet og i øvrigt have betydning for sagen."

Lovgrundlag
Lov om jordemødre (lov nr. 671 af 13. december 1978, med senere ændringer)

§ 8, stk. 1: En jordemoder er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

§ 11, stk. 1: Jordemødre skal føre ordnede optegnelser over deres virksomhed efter nærmere af Sundhedsstyrelsen fastsatte regler.