Overenskomstforlig i hus

Natten til lørdag den 21. februar blev der indgået overenskomstforlig med
Danske Regioner. Forud herfor var der indgået forlig for de statsansatte og
for de kommunalt ansatte.

På det regionale område betyder forliget, at jordemødre får følgende forbedringer:

  • Generelle lønstigninger over de tre år på i alt 5,39 procent
  • Pensionsstigning for jordemødre fra 13,37 til 13,82 procent
  • Pensionsstigning for ledende jordemødre fra 16,39 til 16,59 procent
  • ATP-bidraget forhøjes
  • Jordemødre og andre professionsbachelorer med en kandidatuddannelse som forudsætning for ansættelsen, indplaceres på en ny skala, som er magen til AC’s skala og svarende til AC’s højere pension
  • En ekstra uges øremærket forældreorlov til faderen med fuld løn, ud over de nuværende 6 uger, som ikke påvirker moderens ret til orlov
  • Den nuværende ret til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse udvides med 5 dage, så den ansatte har ret til frihed med løn i op til 10 dage pr. år
  • Der afsættes godt 14 mio. kr. til forsknings- og udviklingspuljen
  • Der gennemføres et projekt om arbejdstid i den kommende periode
  • Der gennemføres et særligt projekt med fokus på psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser

Lillian Bondo er tilfreds med det samlede forlig:

– Det er et solidt forlig med generelle lønstigninger, som i alt vil give en reallønsforbedring i perioden. At vi så også har kunnet løfte pensionen for såvel basis som ledere og får en parallel lønskala og pension mellem vores akademikere og AC’s, er yderligere tilfredsstillende, siger hun.

Regionerne havde stillet krav om, at jordemødre skulle kunne ansættes med flere tjenestesteder.

– Det krav lykkedes det heldigvis for Sundhedskartellet at afværge. Det kunne betyde tjenesteplaner med fremmøde på forskellige sygehuse i regionen og at transport til udekonsultationer ville være for egen regning, hvor det i dag er tjenesterejse i arbejdstiden og for arbejdsgivers regning, siger Lillian Bondo.

Arbejdstidsaftalen bliver ikke ændret i perioden. Begge parter havde krav, men blev enige om at analysere området i et arbejdstidsprojekt for at blive klogere på, hvordan reglerne bedst understøtter de behov, hver af parterne ser for ændringer.

Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse havde ønsket at prioritere afdelingsjordemødrene med en centralt fastsat grundlønsindplacering på trin 7 eller 8. Det ønskede Danske Regioner ikke at imødekomme, da man mener, at der lokalt findes løsninger på afdelingsjordemødrenes aflønning.

– Det krav vender vi tilbage med i 2018, tænker jeg, men indtil da må vi se på, hvordan de lokalt aftalte lønninger er i disse stillinger og tage de nødvendige lokale forhandlinger for at opnå en løn, der afspejler det ansvar, der ligger i afdelingsjordemoderstillingen, siger Lillian Bondo.

Det kommunale forlig indeholder de samme generelle forbedringer, som det regionale.

Der er urafstemning om forliget med frist den 19. marts kl. 12.00.

Læs mere om det regionale, statslige og kommunale forlig.