Omsorgs- og ansvarserklæringen er blevet digital

Papirblanketter til omsorgs- og ansvarserklæringen bruges ikke længere. Nu skal erklæringen indsendes digitalt

Folketinget besluttede i juni 2013, at omsorgs- og ansvarserklæringen ikke længere skal indgives på en papirblanket. Den skal i stedet indsendes digitalt via borger.dk. Da mange nybagte forældre for første gang hører om omsorgs- og ansvarserklæringen fra jordemoderen, er det vigtigt, at hun ved besked om, at blanketten nu skal indsendes digitalt (se faktaboks 1).

Besvær med udleverede papirblanketter
Nybagte forældre henvender sig dog stadig til de myndigheder, der skal registrere omsorgs- og ansvarserklæring med en papirblanket i hånden, som de har fået af jordemoderen.

Da registreringsmyndigheden (personregisterføreren) ifølge digitaliseringsloven ikke må godtage en papirblanket, bliver de nødt til at afvise denne. Derfor er det ikke en god ide at udlevere en omsorgs- og ansvarsblanket til forældrene, men i stedet vejlede dem om, hvad de så skal gøre.

Hvordan afgiver forældrene en omsorgs- og ansvarserklæring digitalt?
Når forældrene skal afgive en omsorgsog ansvarserklæring, foregår det i to trin:

1) Først udfylder den ene forælder (mor eller far) erklæringen på borger.dk ved at:
a) logge på borger.dk med NemID,
b) udfylde felterne om barnet og den anden forælder (herunder CPR-nummer og e-mail), og
c) underskrive med NemID.

2) Den anden forælder modtager derefter en mail med et link, som vedkommende bruger til at:
a) logge sig på den udfyldte omsorgsog ansvarserklæring,
b) kigge omsorgs- og ansvarserklæringen igennem, og
c) derefter vælge enten at acceptere eller afvise erklæringen med NemID.

Først når begge forældre har underskrevet med NemID, kan erklæringen behandles af personregisterføreren.

Omsorgs- og ansvarserklæringen – senest 14 dage efter fødslen
Omsorgs- og ansvarserklæringen skal afgives på borger.dk senest 14 dage efter fødslen. Herefter behandler personregisterføreren erklæringen og registrerer oplysningerne i CPR.

Kommer omsorgs- og ansvarserklæringen (med begge forældres underskrift) senere end 14 dage efter fødslen, sender personregisterføreren den videre til behandling i Statsforvaltningen.

Tre forskellige faderskabsblanketter
Flere nye forældre har undret sig over, hvornår og hvorfor det er nødvendigt at indgive en omsorgs- og ansvarserklæring, og om det gælder for dem og deres situation. Forvirringen bliver ikke mindre af, at der findes op til tre forskellige faderskabsblanketter.

Den mest almindelige faderskabsblanket er omsorgs- og ansvarserklæringen. Det er denne blanket, som Kirkeministeriet nu gør opmærksom på er digitalisereret og ligger tilgængelig på borger.dk. Den kan kun bruges, når en ugift kvinde og en mand får et barn sammen og sammen ønsker at varetage omsorgen for barnet.

De ugifte forældre giver altså med omsorgs- og ansvarserklæringen myndighederne besked om, hvem der i juridisk forstand er far til barnet, og at mor og far ønsker fælles forældremyndighed over barnet. Det bør nævnes, at kun i de tilfælde, hvor forældrene har bopæl i Danmark, kan der gives fælles forældremyndighed. De digitale omsorgs- og ansvarserklæringer modtages af den relevante personregisterfører i morens bopælssogn eller -kommune.

Hvis moren til det nyfødte barn er gift, anses hendes mand som far til barnet, medmindre begge ægtefæller erklærer, at det ikke er tilfældet. Almindeligvis skal gifte forældre altså ikke foretage sig noget i forhold til registrering af fødsel og faderskab. Er moren gift med en kvinde, kan morens ægtefælle i visse tilfælde registreres som forælder til barnet. Det er Statsforvaltningen, der behandler disse sager og kan vejlede herom (se faktaboks 2).

Digitale erklæringer, men få undtagelser
Det er endnu ikke alle forældre, der er lige trygge ved digitaliseringen, men det mindsker imidlertid ikke kravet om, at omsorgs- og ansvarserklæringen som hovedregel skal indgives digitalt.

Forældre, der er utrygge ved at skulle indgive en digital erklæring, kan få hjælp, hvis de henvender sig på deres lokale kirkekontor, eller hvis moren bor i Sønderjylland, hos kommunen. Derudover vil også bibliotekerne kunne yde hjælp til at logge på borger.dk m.v.

Det er i særlige tilfælde muligt at blive fritaget for at indgive omsorgs- og ansvarserklæringen digitalt. Det gælder fx, hvis begge eller én af forældrene ikke har et CPR-nummer, har funktionsnedsæt- telser eller på anden måde ingen PC eller digitale kundskaber har. Der må dog generelt ikke antages at være mange i forældrealderen, som har disse udfordringer.

Det er altid personregisterføreren, der afgør, om der kan gives tilladelse til at aflevere erklæringen på en papirblanket.

Faktaboks 1
Digitaliseringsbølgen Folketinget vedtog i 2013 lov nr. 622 af 12. juni om obligatorisk digital selvbetjening. Loven handler om digitale selvbetjeningsløsninger i digitaliseringsstrategiens bølge 2. Den er en del af udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og dermed et led i regeringsgrundlagets målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015.

Omsorgs- og ansvarserklæringen er blandt tiltagene i bølge 2. Det samme gælder navngivning af et barn, der ikke skal døbes ved dåb i folkekirken. Det er Kirkeministeriet, der stiller bl.a. disse elektroniske ansøgningsformularer til rådighed på borger.dk.

Tidligere har forældrene også skullet indgive en fødselsanmeldelse, men i 2010 blev det vedtaget, at fødslen registreres alene på baggrund af jordemoderens indberetning. Dog skal forældre stadig anmelde fødslen, hvis ingen jordemoder har medvirket.

Faktaboks 2
Øvrige faderskabsblanketter er ikke digitaliseret

  • Hvis faderskabet skal anerkendes, men der ikke skal gives fælles forældremyndighed anvendes Faderskabsblanket 3 (Anerkendelse af faderskab). Denne blanket behandles af Statsforvaltningen.
  • Hvis barnet er dødfødt eller er død kort efter fødslen, anvendes faderskabsblanket 5 (Registrering af faderskab). Denne blanket behandles af Statsforvaltningen.
  • Skal faderskabet fastslås inden fødslen, sker det altid på papir og behandles af Statsforvaltningen. Vær dog opmærksom på, at forældrene i så fald skal aflevere Statsforvaltningens afgørelse til personregisterføreren inden 14 dage efter fødslen.