Økonomien er stadig god, men…

Jordemoderforeningens udgifter er mindre end budgetteret. Til gengæld har der ikke været den medlemstilgang, som foreningen havde håbet på.

For andet år i træk er Jordemoderforeningen kommet ud af et regnskabsår med overskud. Hovedbestyrelsen godkendte på sit sidste møde før sommerferien regnskaberne for 2005. Resultatet blev et overskud på 82.000 kr. mod et forventet budgetteret underskud på 286.000 kr.

Regnskabet var imødeset med stor spænding, idet der lige til det sidste var en række store ubekendte i spil. Hvad ville flytningen til de nye lokaler i Kvæsthuset komme til at koste? Hvor dyr blev omstillingen til den nye kredsstruktur? Kunne de gode annonceindtægter i Tidsskrift for Jordemødre holde året ud? Det var nogle af de store spørgsmål.

Da svarene forelå, var de med til at give et væsentligt bedre årsresultat end oprindeligt ventet. Flytningen blev en overkommelig udgift. Kredsene brugte relativt lidt i 2005 i forbindelse med sammenlægningerne. Og annonceindtægterne holdt sig pæne næsten til det sidste.

Kredsene fik de kredstilskud, som de bad om i hovedbestyrelsen, men havde samtidig sparet en del op i de foregående år, så den samlede nettoudgift til kredsenes virksomhed i 2005 blev på bare 75.000 kr. mod normalt omkring 400.000 kr. Flytningen kom til at koste 177.000 kr. men vi har samtidig et tilgodehavende i det gamle bofællesskab, som skal modregnes. Samlet set bliver det fremover omkring 50.000 kr. billigere om året for Jordemoderforeningen at bo i Kvæsthuset, når alt indregnes: husleje, kantine, telefon, kopiering, osv.

Økonomien er således stadig god, men der er som altid nogle men’er. Medlemstallet har ligget stabilt på omkring 1.400 aktive, autoriserede medlemmer og er dermed ikke steget den smule, som kunne give luft til nogle flere fagpolitiske initiativer fra foreningens side. Annonceindtægterne er stadig afgørende for sammenhængen i økonomien, men også meget svingende og uforudsigelige.

Som noget nyt var regnskabet i år bilagt en større skriftlig rapport fra den kritiske revisor, således som det blev bestemt i de nye love, der blev vedtaget på den seneste sidste kongres. Såvel regnskaberne som rapporten fra den kritiske revisor kan du finde på hjemmesiden www.jordemoderforeningen.dk under Foreningen — Økonomi.


Den kritiske revisor rapporterer
Af Anne-Marie Kjeldset


Den kritiske revisor skal på eget initiativ føre tilsyn med, at Jordemoderforeningens midler ’anvendes i overensstemmelse med kongressens og hovedbestyrelsens beslutninger og prioriteringer.’ Det fremgår af foreningens love, vedtaget på kongressen i 2004.

I de samme love står der videre, at ’den kritiske revisor har ret til indsigt i alle forhold, der er af betydning for opgavens udførelse’, og at hun straks skal orientere hovedbestyrelsen, hvis hun bliver ’bekendt med dispositioner, der væsentligt afviger fra kongressens og hovedbestyrelsens beslutninger og prioriteringer’.

Jordemoder Lotte Thrige blev på kongressen i 2004 valgt til kritisk revisor. Hun skriver i sin rapport til hovedbestyrelsen i forbindelse med godkendelsen af regnskabet for 2005, at ”det har været mit håb, at mine kollegers interesse, nysgerrighed eller manglende forståelse over for foreningens dispositioner eller beslutninger, ville afføde henvendelser til den kritiske revisor med ønske om uddybende forklaringer. Der har imidlertid ikke været én eneste henvendelse”.

På kongressen i 2004 blev spørgsmålet om lønudviklingen blandt sekretariatets ansatte i forhold til lønudviklingen blandt jordemødrene rejst. Det er derfor et af de områder, den kritiske revisor har fulgt med i. Om dette skriver Lotte Thrige i sin rapport: at hun ”finder sekretariatets belysning af problematikken tilfredsstillende. Jeg finder på denne baggrund lønudviklingen hos ansatte i sekretariatet acceptabel i lyset af, at den endvidere følger den gældende løn- og personalepolitik, som er drøftet med hovedbestyrelsen, men formelt sorterer under formandskabet.” Udredningen af lønudviklingen blandt ansatte i sekretariatet og andre spørgsmål findes i den kritiske revisors rapport der kan ses på www.jordemoderforeningen.dk