OK18: Vil skævheder i løn til livs

Sundhedskartellet* sendte den 6. november forslag til generelle krav til Forhandlingsfællesskabet**.

Forud for fremsendelsen er gået flere drøftelser i Sundhedskartellets forhandlingsudvalg og i Jordemoderforeningens hovedbestyrelse.

En lang række sundheds- og omsorgsfag i den offentlige sektor, der overvejende beskæftiger kvinder, får en markant lavere løn end de mandsdominerede fag med den samme uddannelseslængde. Det ønsker Sundhedskartellet at tage fat på ved OK18, hvor man ønsker, at der prioriteres en større del af den samlede pulje penge til de lavest lønnede kvindefag.

Konkret foreslår kartellet, at man starter med at sikre reallønnen for alle offentlige grupper og derefter afsætter en mindre procentdel til henholdsvis et lavtlønsprojekt, der giver et kronebeløb til alle, og som derfor betyder forholdsmæssigt mest for de lavest lønnede samt et ligelønsprojekt, der løfter de kvindedominerede fag. I Forhandlingsfællesskabet skal man herefter blive enige om den endelige liste af overenskomstkrav, der skal sendes til de kommunale og regionale arbejdsgivere.

Hvis kravet skal blive til virkelighed, kræver det, at andre faggrupper accepterer at få en smule mindre af puljen, for at løfte dem i bunden. Det vil imidlertid ikke være muligt at ændre tilstrækkeligt ad den vej. Hvis der for alvor skal gøres op med forskellene, kræver det andre løsninger end dem, OK18 giver – fx at Christiansborg anerkender problemet og finder en særskilt pose penge til formålet.

Overenskomstkravet kommer derfor også i forlængelse af en fælles appel til Christiansborg fra Sundhedskartellet, BUPL, FOA og SL, der er de organisationer, som står bag ønsket om at gøre op med lønskævhederne.

Ud over forslaget om et ligeløns- og lavtlønsprojekt ønsker Sundhedskartellet navnlig, at der sættes fokus på at skabe et bedre og sundere arbejdsmiljø.

Sundhedskartellet fremsætter selv krav på det specielle område – det vil sige krav, der alene vedrører Sundhedskartellets organisationer eller evt. alene vedrører Jordemoderforeningens medlemmer. Det sker den 12. december.

De samlede forslag til generelle krav kan ses på www.jordemoderforeningen. dk under OK18.

Fakta

*Sundhedskartellet er en sammenslutning af 11 sundhedsfaglige organisationer, der repræsenterer godt 100.000 ansatte i sundhedsvæsenet.

**Forhandlingsfællesskabet har 51 medlemsorganisationer. Jordemoderforeningen er repræsenteret i fællesskabet via Sundhedskartellet. 
Varetager de generelle forhandlinger for de ansatte i regioner og kommuner – herunder også for jordemødre og de øvrige medlemmer af Sundhedskartellets organisationer. 

Konflikt og medlemskab af Jordemoderforeningen
Jordemoderforeningens hovedbestyrelse har vedtaget en midlertidig ændring af karensbestemmelserne, der siger, at udmeldte medlemmer først kan få hjælp og indflydelse seks måneder efter, at man har meldt sig ind igen. Karensbestemmelserne regulerer blandt andet muligheden for at deltage i afstemning ved urafstemning om overenskomstresultater og muligheden for at få konfliktunderstøttelse under en eventuel konflikt.
Op til overenskomstforhandlingerne i 2018 kan jordemødre, der melder sig ind i foreningen senest ultimo december 2017, blive undtaget karensperiode og få mulighed for at stemme om overenskomsten og få konfliktunderstøttelse, hvis forhandlingerne ender med en konflikt. Hvis man melder sig ind senest ultimo december, er man medlem fra 1. januar 2018.
Derfor: Kender du en jordemoder, der ikke er medlem, så kan du opfordre hende til at melde sig ind. Hun sikrer sig i forhold til en mulig konflikt. Og vi står alle stærkere, når alle jordemødre er med.

Elektronisk afstemning
Afstemning om resultatet ved OK18 foregår udelukkende elektronisk. Når forhandlingsresultatet er klar i marts 2018 modtager alle stemmeberettigede medlemmer af Jordemoderforeningen, der er ansat på det regionale, kommunale eller statslige område, en mail, der giver adgang til afstemningen.
Der vil ikke blive sendt brev ud om afstemningen. Det betyder, at det er yderst vigtigt, at oplysninger om mailadresse og ansættelsessted er opdaterede i Jordemoderforeningens medlemssystem.
Hvis du er i tvivl, om vi har din – korrekte – mailadresse i medlemskartoteket, kan du tjekke det ved at gå ind på www.jordemoderforeningen. dk/login.
For at komme ind på din side skal du bruge medlemsnummer og de seks første cifre i dit cpr-nr. Du kan få oplyst dit medlemsnummer ved at maile til sek@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk. Du skal i mailen oplyse navn og fødselsdato. Der kan være lidt ventetid før, du får dit medlemsnummer tilsendt, da det foregår manuelt.