OK11: Så er forhandlingerne i gang

Den 22. november udvekslede Sundhedskartellet og Danske Regioner krav til overenskomstforhandlingerne OK11. Den 25. november mødtes parterne til første drøftelse, og den 17. december foregår første direkte politiske forhandling. Det endelige forhandlingsresultatet forventes at ligge klar i slutningen af februar 2011. Kravene bringes her i overskrifter.

Sunhedskartellets ni hovedkrav

1. Generelle lønstigninger
a) Generelle lønstigninger til medlemmer i basisstillinger
b) Generelle lønstigninger til medlemmer i lederstillinger
c) Regulering af medlemmernes løn i aftaleperioden
d) Forlængelse af ledernes lønskala med trin 172.

Særlige grupper (ny!)
a) Fokus på særlige grupper mht. kvalificering og specialisering samt lønindplaceringsmuligheder for særlige stillinger og grupper mv.

3. Lokal løn
a) Forbedring af Aftale om lokal løndannelse, herunder bl.a.:
  – Bedre muligheder for lokal lønforhandling
  – Ret til forhandling af tilbageløbsmidler
b) Forbedring af Aftale om gennemsnitsløngaranti
c) Forbedring af Aftale om statistikgrundlag for de lokale forhandlinger

4. Pension
a) Forhøjelse af den generelle pensionsprocent
b) Videreførelse af ATP-projekt

5. Faglig og professionsrettet udvikling
a) Den faglige og professionsrettede udvikling skal styrkes
b) Sikring af de nødvendige rammer og betingelser for udvikling af kompetencer og kvalitet i sundhedsvæsenet.

6. Indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstid og et godt arbejdsmiljø

a) Større indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstid, herunder bl.a.:
  – Indflydelse på tjenesteplanlægningen
  – Bedre værn om den ansattes fritid
  – Frit valg mellem indregning, afspadsering og udbetaling af ulempeydelser
  – Forbedring af ledernes arbejdstidsvilkår
b) Styrket fokus på det gode arbejdsmiljø i den offentligesektor, herunder bl.a.:
  – Bedre sammenhæng mellem normering og opgaver
  – Fokus på sammenhæng mellem trivsel, sundhed og kvalitet i arbejdet
  – Ledelsesmæssig forpligtelse til at sætte fokus på arbejdsmiljøet
c) Særligt fokus på de studerende, herunder bl.a.:
  – Studerende omfattes af de personalemæssige vilkår på arbejdspladsen under praktikforløbd) Større tryghed i forbindelse med afskedigelser, herunder bl.a.:
  – Outplacementaftaler – Ret til fratrædelsesgodtgørelse (FUL § 2a) uanset alder ved fratræden

7. Generelle aftaler
a) Videreførelse af Rammeaftale om seniorpolitik, herunder bl.a.:
  – Ret til seniordage
b) Modernisering af Aftale om fravær af familiemæssige årsager, herunder bl.a.:
  – Ret til frihed med løn i forbindelse med børns ambulante behandling
c) Forbedring af Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder bl.a.:
  – Skærpet forpligtelse i forbindelse med Sindetskrivelse for TR
  – Serviceeftersyn af administrationen af AKUT-fonden
  – Implementering af bestemmelser, rettigheder, krav og forpligtigelser i relation til den nye arbejdsmiljølov
  – AMiR omfattes af protokollatet om aflønning af TR samt vilkårsprotokollat for TR, gældende for TR.
d) Revision af Aftale om Udviklingsmæssige Aktiviteter på det personalepolitiske område mv.
  – Der afsættes ikke nye midler til finansiering af AUA aktiviteter
  – Restmidlerne fra OK 05 og OK 08 finansierer udgifter til deltagelse i AUA aktiviteterne i OK 11 perioden

8. Ligestilling i aftaler og overenskomster
a) Mainstreaming* implementeres i aftaler og overenskomster
b) Pilotprojekt med jobvurdering af fag med flest kvinder, henholdsvis flest mænd
c) Udvidelse af fars øremærkede ret til orlov i forbindelse med barns fødsel
d) Ret til løntillæg ved tilbagevenden til arbejdspladsen efter barselsorlov/forældreorlov
e) Lige løn for lige ledelsesarbejde

9. Overenskomstens dækningsområde
Når der opslås stillinger, hvor der søges bredt efter sundhedspersonale eller personale med en sundhedsfaglig baggrund og der ansættes personer inden for Sundhedskartellets dækningsområde, skal disse henføres til en overenskomst på Sundhedskartellets område.

Danske Regioners hovedkrav
1. Overenskomster og aftaler skal fornyes på et samfundsøkonomisk forsvarligt niveau. Omkostningskrævende krav afholdes af de til rådighed værende midler. Der søges frigjort midler til en bedre understøttese af opgavevaretagelsen.
2. En selvstændig regional reguleringsordning, som er fælles for alle regionalt ansatte.
3. Færre centralt aftalte forpligtelser for MED-udvalgene.
4. Revision af Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område.
5. Aftale af 23. maj 1995 om fradrag i egenpension i medfør af pensionsregulativets §6 stk. 4 og 5 ophæves.
6. Forenkling af betalingsstrømme i AKUT-fonden.
7. Forenkling og udvikling af lokal løndannelse, herunder
• Bortfald af centralt fastsatte funktions- og kvalifikationsløndele
• Bortfald af udmøntningsgarantien
• Bortfald af gennemsnitsløngarantien
• Modernisering af aftaleretten
• Harmonisering af aftalerne om lokal løndannelse
• Sammenlægning af aftalerne om lokal løndannelse
• Ændret lønopbygning.

8. Ændring af arbejdstidsregler med henblik på forenkling, harmonisering og effektivisering, herunder øget arbejdstid.

9. Der indføres mulighed for, at der direkte mellem den enkelte leder og medarbejder kan indgås aftale om højere arbejdstid end 37 timer pr. uge. Kravet gælder ikke for ansatte uden højeste tjenestetid ansat efter lederoverenskomsten.

10. Normperioden på 14 uger ved opgørelsen af en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer forlænges.

11. Overarbejde opgøres ved normperiodens afslutning i stedet for som nu ved overskridelse af den fastsatte daglige arbejdstid.

12. Lettere adgang til at omlægge tjenesten.

13. Varslingsreglen på 4 døgn for afvikling af afspadsering henholdsvis aflysning af afspadsering forkortes.

14. ”personalet har i størst muligt omfang ret til frihed, uden at normaltjenesten omlægges: 1. maj, grundlovsdag og nytårsaftensdag i timerne fra klokken 12 til kl. 24” ændres til enten ”personalet har i størst muligt omfang ret til frihed, uden at normaltjenesten omlægges: Nytårsaftensdag i tiden fra kl. 12 til kl. 24 og 1. maj” eller ”personalet har i størst muligt omfang ret til frihed, uden at normaltjenesten omlægges: Nytårsaftensdag i tiden fra klokken 12 til kl. 24 og grundlovsdag”.

15. Fortsætte afviklingen af de laveste ATP-satser i overensstemmelse med de i 2008 indgåede protokollater.

16. Der indføres en tidsfrist for, hvornår en sag med påstand om urimeligt begrundet afsked rejses.

17. Forenkling af ansættelsesbestemmelsen i overenskomsten for ikke-ledende personale, således at bestemmelser, der indsnævrer tjenestestedet, udgår.

Ordforklaring:
*Mainstreaming: Kønsmainstreaming er et nøglebegreb inden for ligestillingspolitisk arbejde og er i Danmark vedtaget som metoden til at opnå ligestilling i henhold til ligestillingsloven fra 2000. Det er den siddende regerings lovfæstede pligt at fremme ligestilling gennem kønsmainstreaming.