OK08 – Forberedelse til konflikt

Tingene spidser til i forhandlingerne om en ny overenskomst og organisationerne forbereder sig på en eventuel konflikt.

”Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er en stor udfordring for regionerne i de kommende år. Derfor skal regionerne også fremover være attraktive arbejdspladser. Det er i det lys, parterne indleder de politiske forhandlinger om nye aftaler og overenskomster for Sundhedskartellets medlemsgrupper.”

Dette budskab kunne Danske Regioner og Sundhedskartellets forhandlingsdelegation enes om den 18. december, hvor parterne mødtes til det første politiske forhandlingsmøde til fornyelse af Sundhedskartellets — og dermed også jordemødrenes — overenskomst og aftaler. Parterne har aftalt en plan for det videre forløb i januar og februar, hvor der således er fastlagt fire politiske møder. Der er enighed om, hvilke grupper af emner, der skal drøftes på hvert af disse møder og at man vil arbejde for at opnå delforlig på hvert af de fire møder. Der er aftalt et afsluttende forhandlingsmøde den 25. februar 2008, hvor hovedtemaet bliver løn.

Et samlet forlig foreligger først, når der er opnået en tilfredsstillende forhandlingsløsning om alle emner.

Mulig konflikt og konfliktunderstøttelse
Samtidig med at en politisk løsning af det store ligelønsproblem i det offentlige sundhedsvæsen fortoner sig med den aftale, som regeringen kort før jul indgik med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti (se Lederen side 3), rykker en konflikt nærmere. Jordemoderforeningens hovedbestyrelse besluttede på mødet den 17. december at udtage kernefunktionerne på samtlige jordemoderarbejdspladser. Det vil sige, at konflikten vil blive meldt massivt ud på samtlige jordemoderarbejdspladser på et eller flere af de traditionelt kernefaglige områder så som svangreprofylakse — herunder konsultationer og scanning — fødselsbetjening og barselpleje.

Dansk Sygeplejeråd har meddelt, at de udtager samtlige medlemmer til konflikt og FOA udtager alle ansatte i ældreplejen.

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse har besluttet, at jordemødre, som ikke senest den 31. januar 2008 har betalt kontingent som aktivt medlem for hele første kvartal af 2008 ikke kan modtage understøttelse fra Jordemoderforeningen under en konflikt. Understøttelsen svarer til sædvanlig løn.

Der vil snarest være en udførlig konfliktvejledning tilgængelig på www.jordemoderforeningen.dk og tillidsrepræsentanterne vil blive orienteret på et møde den 5. februar om konsekvenserne af og reglerne for konflikt.

En konflikt vil tidligst kunne træde i kraft den 1. april 2008. Hvis forhandlingerne trækker ud, eller hvis de henlægges til forligsinstitutionen, vil konflikten kunne træde i kraft på et senere tidspunkt. Forligsmanden vil kunne udsætte en varslet konflikt i to uger i forbindelse med mægling mellem parterne og herefter yderligere i to uger. Det er således ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige, præcis hvornår en eventuel konflikt vil blive iværksat.

Læs mere
På OK08-siderne finder du Jordemoderforeningens/Sundhedskartellets kommenterede kravkatalog, arbejdsgivernes krav, tidsplan for forhandlingerne, pressemeddelelser, nyheder mv. Det er også her, du om kort tid kan finde en udførlig konfliktvejledning.