Ø-jordemødre

Danmarks sidste kirurgiske fødested er truet af lukning. Baggrunden er krav fra Sundhedsstyrelsen og et forslag om at afvikle al akut kirurgi på Ærøskøbing Sygehus. De fødende henvises til Svendborg Sygehus. Det kan føre til flere igangsættelser med langvarige, pinagtige og resourcekrævende fødselsforløb og gå imod de gravides ønske, mener jordemødre.

Landets sidste kirurgiske fødested, der har til huse på sygehuset i Ærøskøbing, skal lukkes, hvis det står til sygehusstrukturudvalget i Region Syddanmark. Udvalget foreslår, at fødestuen på det lille ø-sygehus lukkes og at hospitalsfødslerne fremover varetages på Svendborg Sygehus. I samme moment foreslår udvalget, at al elektiv kirurgi også flyttes væk fra øen, fordi lægerne ikke opnår den fornødne ekspertise til at sikre kvaliteten.

Kvalitetskravet til fødselshjælpen er defineret af Sundhedsstyrelsen, der kræver kontinuerlig tilstedeværelse af speciallæge i obstetrik på alle fødesteder.

I dag varetager almen kirurger de lægelige opgaver ved fødslerne på det lille sygehus. De kan lægge en sugekop og de kan lave et kejsersnit, men gør det yderst sjældent. Siden 2007 er der kun lavet tre akutte kejsersnit. Telemedicin med webcam på Sechers bord giver mulighed for at konsultere en pædiater på Odense Universitetshospital ved behov for det efter fødslen.

Oldemor har født her
Antallet af gravide på den sydfynske ø svinger mellem 35 og 55 om året. Heraf føder omkring halvdelen på Ærø og den anden halvdel på fastlandet.

Nan Linstow har været jordemoder på Ærø siden 2003 og hun forudser, at ellers ukomplicerede fødsler risikerer at blive komplicerede, hvis kvinderne skal til fastlandet for at føde. Antallet af igangsættelser risikerer at stige, fordi de fødende tager tidligere over til fødeafdelingen på grund af den længere transport eller måske før fødslen er startet. Der er også risiko for, at flere føder under transporten, særlig hos flergangsfødende.

– Almenkirurgerne er en uddøende gruppe, så vi må forudse, at vi ikke kan blive ved med at have læger her, der kan lave et kejsersnit, siger ø-jordemoderen.

– Det er i orden, at vi ikke kan lave kejsersnit, men det er ikke i orden, at vi fratager øboerne mulighed for at føde på deres sygehus. Gennem de seneste ti år er der ike eneste kvinde med en ukompliceret graviditet, der har ønsket at føde i Svendborg. De føler sig netop trygge her på Ærø, hvor mor, mormor og oldemor har født på samme fødestue og de fleste føder hurtigt og uden komplikationer, siger Nan Linstow. Selvom der fortsat vil være tilbud om at føde hjemme på Ærø som i resten af landet, så mener hun, at der ligger flere kvaliteter i at bevare fødestuen.

– Der er ikke så mange, der ønsker at føde hjemme. Vi ved, at mange fædre føler sig godt tilpas ved at være på fødestuen i stedet for at blive hjemme, som er alternativet, hvis man ikke vil til Svendborg og føde, siger Nan Linstow. Fødestuen på sygehuset kan tilbyde varmt vand i større mængder end mange hjem på Ærø kan præstere, fødekar, lattergas og masser af rene håndklæder. Og så er en akut overflytning i de ganske få tilfælde, det bliver nødvendigt, også lettere at organisere fra sygehuset.

Fødslerne på sygehusets fødestuer vil være at sammenligne med hjemmefødsler og det ved de gravide og deres partnere. Kun kvinder med en hel normal graviditet kan føde på det lille sygehus.

– Sundhedsstyrelsen mener, at det giver falsk tryghed at føde på et sygehus, når der ikke er adgang til obstetrikere og pædiatere og at man ikke kan forklare forældrene, hvilken hjælp de kan få på en fødestue. Men det er jeg uenig i. Selvfølgelig skal forældrene vide, at de ikke kan få et kejsersnit på fødestuen, når vi ikke længere har kirurger tilknyttet og selvfølgelig kan de forstå det. De skal have tilbuddet om at føde på sygehuset og så kan de vælge, om de vil føde her eller på specialafdelingen i Svendborg. Det er ikke sundt for et samfund ikke at have et fødested. Det betyder noget for trygheden – og for tilflytningen til øen, siger Nan Linstow, der sammen med Ærøs anden jordemoder Tone Nehammer løbende deltager i obstetrisk færdighedstræning på Svendborg Sygehus og på sygehuset i Ærøskøbing.

Forslaget om at lukke for kirurgi og fødsler på sygehuset på Ærø vil blive sendt i høring. Først derefter vil der blive taget stilling til en lukning af fødestedet.

På fire danske øer er der en eller flere fast ”udstationerede” jordemødre. På tre af øerne, Bornholm, Ærø og Samsø, kan indbyggerne føde på hospital på øen. På Læsø er der en fast jordemoder, og fødslerne varetages udelukkende som hjemmefødsler.

Jordemødrene på Samsø Syge- og Sundhedshus har kæmpet deres kamp for at opretholde et fødested på øens sygehus. Spareiver og pres fra Sundhedsstyrelsen har gentagne gange fået først amtsrådspolitikere og senere regionspolitikerne til at foreslå lukning af fødestedet på sygehuset i Tranebjerg. I 2008, hvor regionen besluttede, at der kun skulle være én jordemoder til de ca. 30 årlige gravide, foreslog de to jordemødre, at de udvidede deres arbejdsopgaver til også at omfatte forebyggende opgaver i den kommunale sektor. I dag er to jordemødre ansat på fuld tid, og de er lønnet af henholdsvis Samsø Kommune og Region Midtjylland. Jordemødrene har hver en ugentlig vagt på Skejby Sygehus. Ca. halvdelen af øens gravide føder på fødestuen på øens sygehus. Der kan ikke foretages kejsersnit eller anlægges kop. Fødestuen er dermed et tilbud på linje med hjemmefødsel.

Bornholms Hospital har der i 2011 været 250 fødsler mod 300 i 2011. Langt de fleste gravide på klippeøen vælger at føde på øens sygehus. Kun ca. 10 årligt føder på Rigshospitalet. Fødeafsnittet kan trække på obstetriske overlæger døgnet rundt. Der kan både foretages akut og planlagt kejsersnit, anlægges kop og epiduralblokade. Der er syv basisjordemødre og en jordemoderleder på fuld tid på fødeafsnittet.

Læsø lander fødselstallet i 2011 på syv. Øen har en fast jordemoder, der er lejet ud til Læsø Kommune, hvor hun er visitator inden for ældreområdet i en halv stilling. Resten af timerne går til rådighedsforpligtelsen for øens fødsler samt til vagter hver anden uge på Sygehus Vendsyssel, Hjørring.