Nyt barselstilbud

På Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland var førstegangsfødende tidligere indlagt to til tre dage. Men et nyt barseltilbud med fokus på tryghed hos de nybagte forældre har betydet, at 43 procent efter eget valg nu tager hjem umiddelbart efter fødslen eller efter en nat på barselgangen. Frit valg får flere førstegangsforældre til at tage tidligt hjem

Hvis I ikke er klar, kan I blive længere. Men hvis fødslen er forløbet ukompliceret, og hvis der ikke er særlige forhold hos mor eller barn, der taler imod, har I mulighed for at tage hjem enten direkte fra fødegangen eller efter en nat på barselgangen. Valget er frit.

Sådan har barseltilbuddet til førstegangsfødende siden 1. januar 2016 set ud på Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland, der omfatter fødestederne i Herning og Holstebro.

– Vi indførte det nye koncept ud fra et ønske om at tilrettelægge tilbuddet individuelt efter de enkelte familiers situation efter fødslen. Samtidig havde vi en tro på, at langt de fleste gerne vil hjem, hvis ellers betingelserne og rammerne for, at de kan føle sig trygge, er til stede, fortæller chefjordemoder Ann Fogsgaard.

Det nye koncept tager udgangspunkt i en teori om, at tre forudsætninger skal være opfyldt, hvis mennesker skal vokse og udvikle sig. Den ene forudsætning er’autonomi’, som afspejler sig i de førstegangsfødendes frie valg og ret til selv at bestemme, hvornår de er klar til at tage hjem. Den anden er ’kompetence’, som forældrene får gennem god fødsels- og forældreforberedelse, og den tredje er ’forbundethed’. Sidstnævnte handler om, at forældrene skal opleve, at de er tæt på fødestedet og ikke bliver ladt alene, selv om de vælger at tage hjem.

Det første år valgte i alt 43 procent af de førstegangsfødende den tidlige udskrivelse. Ti procent tog hjem direkte fra fødegangen, mens 34 procent tog hjem efter en nat.

– Før vi gik i gang, skelede vil til Region Syd, som var det eneste sted, vi kendte, hvor førstegangsfødende fødte ambulant. Her var målet, at 25 procent tog hjem efter et døgn, så de 43 procent, vi lå på det første år og har holdt lige siden, er langt over forventningen, siger Ann Fogsgaard.

Chefjordemoderen fortæller også, at de, der ikke bliver tidligt udskrevet, typisk er dem, der er nødt til at blive på grund af komplikationer hos enten mor eller barn.

– Mange er ærgerlige over, at de ikke kan komme hjem, hvis vi på grund af for eksempel Gruppe B-streptokokker skal observere barnet i 48 timer, siger hun.

Ét eller to hjemmebesøg 
Hvis familien tager hjem umiddelbart efter fødslen, kommer en mobiljordemoder eller en jordemoder fra det kendte jordemoderteam på barselbesøg to gange.

Første besøg er dagen efter fødslen, hvor det primært handler om at drøfte, hvordan familien har det, og hvordan det går med amningen. Næste besøg finder sted på tredjedagen 48-72 timer efter fødslen og indeholder en undersøgelse af barnets trivsel, herunder vejning, hælblodprøve (PKU) og hørescreening. Derudover kan jordemoderen fx tilse bristninger og forældrene har lejlighed til at drøfte de udfordringer, de er stødt på i de første dage efter fødslen.

Hvis familierne vælger at blive på barselgangen en nat, får de et enkelt hjemmebesøg. Det finder sted på tredjedagen efter fødslen og indeholder det samme som tredjedagsbesøget hos de familier, der tager hjem direkte fra fødegangen.

– I forhold til tilbuddet om at tage hjem efter en nat har vi bevidst valgt ikke at hænge os i klokkeslæt. Nogle føder måske klokken tre om natten og kan så tænke, at de ikke har haft en hel nat. De får så lov at blive en ekstra nat, hvis de ikke klar til at tage hjem, fortæller Ann Fogsgaard.

Forenklet information 
I det nye koncept bliver der lagt vægt på, at de førstegangsfødende ikke får alt for mange informationer, som kan forvirre mere end de gavner.

– Tidligere blev de overdynget med vejledning og information. Men der er grænser for, hvor meget man kan rumme, når man lige har fået sit første barn, og det betød, at de blev usikre på, om det, de kunne huske, nu også var det vigtigste. Vi har derfor forenklet vores information til, at der er tre ting, de skal kunne, før de tager hjem. De skal have prøvet at skifte barnet, barnet skal have suttet og de skal kende trivselstegnene hos barnet, fortæller Ann Fogsgaard.

Sidstnævnte får de bl.a. hjælp til med et nyudviklet redskab i form af et visuelt trivselsskema, der på en enkel og overskuelig måde informerer om barnets basale trivselstegn de første dage. Via skemaet kan de fx sikre sig, at barnet får nok at spise ved at tælle antallet af bleskift.

– Trivselsskemaet er et eksempel på et helt konkret værktøj, som de kan støtte sig til, og når vi kommer rundt i hjemmene, kan vi se, at det ofte hænger over puslebordene, siger Ann Fogsgaard.

Målet med her-og-nu informationerne er, at forældrene skal kunne klare sig, til jordemoderen kommer forbi. Slår informationerne ikke til, kan de ringe til fødestedet døgnet rundt i den første uge efter fødslen.

– Vi bruger den metafor, at telefonen er deres klokkestreng og at de skal ringe i de situationer, hvor de inde på hospitalet ville rykke i klokken. De ringer ikke specielt meget, for de fleste forældre har en naturlig evne til at passe på deres barn og er i stand til selv at kunne finde ud af det meste. Men det fintmaskede sikkerhedsnet giver tryghed, siger Ann Fogsgaard.

Derudover oplever hun, at fædrene med det nye koncept kommer mere på banen allerede under graviditeten.

– Når parrene bliver præsenteret for muligheden for at komme tidligt hjem, spidser fædrene ører. De ved godt, at der ved tidlig udskrivelse foregår meget derhjemme, som de skal være to om, og det betyder, at både far og mor er mere engagerede i fødselsforberedelsen, siger hun.

Tilfredse forældre 
I forbindelse med en evaluering af det nye tilbud er der bl.a. gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, som omfatter alle førstegangsfødende, der i 2016 blev udskrevet inden 48 timer efter fødslen. Målet med undersøgelsen er at undersøge henholdsvis mødrenes og fædrenes oplevelse af tryghed i den første uge. Fundene i spørgeskemaundersøgelsen bekræfter, at forældrenes medindflydelse på udskrivningstidspunktet er essentiel.

– Det at være motiverede til og have lysten til at tage tidligt hjem efter fødslen hænger i høj grad sammen med forberedelse i graviditeten og et mind-set, der er vakt i forhold til, hvor parret kan se sig selv i de første dage, og hvor de oplever tryghed, fortæller Lotte Thrige, vicechef på svangre-barsel og medforfatter på evalueringsrapporten.

Forældrene blev også spurgt til, i hvilket omfang de oplevede at kunne komme i kontakt med fødestedet. 93 procent af de adspurgte kvinder tilkendegiver, at de i høj grad er enige eller fuldstændigt enige i, at det var muligt for dem ved behov at komme i kontakt med personalet på fødestedet døgnet rundt i den første uge efter fødslen. Seks procent svarer, at dette i nogen grad var tilfældet, mens en procent tilkendegiver, at de slet ikke er enige. På den baggrund vurderer vi, at vi har et fornødent set-up til, at forældrene kender og er trygge ved de kontaktmuligheder, vi har etableret i de første dage efter fødslen, siger Lotte Thrige.

Kvalitative interviews med fire forældrepar i forbindelse med evalueringen viser, at de er meget tilfredse med tilbuddet. Et af parrene gik hjem direkte fra fødegangen, mens tre par tilbragte under et døgn på fødegangen, og alle giver udtryk for, at de ville have valgt det samme igen, hvis de skulle vælge om.

Samtidig viser tal fra Den Landsdækkende Patientundersøgelse (LUP) for 2016, at tilfredsheden hos de førstegangsfødende er høj, og at den ligger enten på samme niveau eller på nogle områder højere end før, det nye koncept blev indført.

Ikke flere genindlæggelser 
Data for antallet af genindlæggelser af nyfødte inden for de første 30 døgn viser, at de ikke steg det første år med det nye koncept, og at hovedparten af de genindlagte ikke var børn af førstegangsforældre, som tog hjem fra fødestedet det første døgn.

– Med hensyn til genindlæggelser er der ikke sket en stigning for de førstegangsfødende. Det var der ikke det første år, og det er der stadig ikke, når vi kigger på tallene, siger Ann Fogsgaard.

Økonomisk har det nye koncept medført en lille besparelse, men det er ikke den, der har drevet projektet frem, understreger chefjordemoderen.

Trods tilfredsheden med de det nye koncept peger de interviewede forældre på behov for bedre overblik over tilbuddet, fx i form af en tidslinje, der beskriver, hvornår hjemmebesøgene ligger, og hvad formålet er med de enkelte besøg.

– Den anbefaling arbejder vi med at efterkomme i form af en løsning, der er lige så simpel og overskuelig som trivselsskemaet, siger Ann Fogsgaard.

Læs også:

Dialog og anerkendende vejledning giver tryghed, Tiddsskrift for Jordemødre nr. 9, 2018

Store variationer i barselstilbud til førstegangsfødende, Tidsskrift for Jordemødre nr. 9, 2018

Tilbuddet til førstegangsfødende


Hjem direkte fra fødegangen 
Hvis familien tager hjem umiddelbart efter fødslen, kommer jordemoderen på barselbesøg i hjemmet to gange: 1. besøg er dagen efter fødslen 2. besøg er 48-72 timer efter fødslen. Besøget varetages af mobiljordemoder eller af en af jordemødrene fra familiens kendte jordemoder-team. Besøget dagen efter fødslen handler primært om, hvordan familien har det og er en anledning til at drøfte og vurdere amningen eller anden ernæring af barnet. Besøget 48-72 timer efter fødslen indeholder en vurdering af barnets trivsel, herunder vejning af barnet, hælblodprøve (PKU), en efterfødselssamtale samt hørescreening. Hvis mor er blevet syet ved fødslen, tilbydes desuden tilsyn af bristning. Besøget giver parret lejlighed til at drøfte spørgsmål, der er stødt på i de første dage efter fødslen og drøfte amning eller anden ernæring af barnet.

’Hjem efter en nat’
Bliver familien en nat på barselgangen, får de ét besøg i hjemmet af en jordemoder, når barnet er 48-72 timer gammelt. Besøget indeholder en vurdering af barnets trivsel, herunder vejning af barnet, hælblodprøve (PKU), en efterfødselssamtale samt hørescreeningsundersøgelse. Hvis kvinden er blevet syet ved fødslen, tilbydes tilsyn af bristning. Besøget giver forældrene lejlighed til at drøfte spørgsmål, de er stødt på i de første dage efter fødslen samt drøfte amningen eller anden ernæring af barnet.

Indlæggelse ved særlige behov 
Hvis der er særlige forhold hos barnet eller hos mor, tilbydes familien barselophold på barselafsnittet i Herning eller Holstebro. Forældrene vurderer selv og sammen med personalet, hvornår de er klar til at tage hjem. Hvis forældrene ikke oplever sig klar til tidlig udskrivelse, eller hvis personalet vurderer, at et længere ophold vil være hensigtsmæssigt, bliver forældrene i afdelingen.

Alle nybagte forældre har tilbud om at kunne komme i telefonisk kontakt med hospitalet døgnet rundt i den første uge efter fødslen.