Nye ferieregler

Den 1. september 2020 træder der nye ferieregler i kraft, da ferieloven er ændret. Du har samme ret til ferie, men den nye ferielov ændrer måden og perioden, hvor du optjener og afholder din ferie. Allerede fra 1. september 2019 gælder der dog overgangsregler for optjening og indefrysning af ferie.

Ferieloven og de eventuelle ferieaftaler, som supplerer ferieloven på det offentlige område, er ændret, så alle lønmodtagere overgår til den såkaldte samtidighedsferie. Overgangen til de nye regler betyder ikke noget for afholdelse af din ferie i 2019, da der først sker en reel ændring fra 1. september 2020.

Den ny ferielov indfører samtidighedsferie med virkning fra 1. september 2020. Det betyder, at alle lønmodtagere kan optjene ret til at afholde mindst 4 ugers betalt ferie om året, som EU’s arbejdstidsdirektiv har stillet krav om gennem en del år, men som først nu bliver implementeret i Danmark.

Med samtidighedsferie bliver det muligt at afvikle den betalte ferie i takt med, at du optjener den. Du vil fortsat optjene 2,08 feriedag per måned. Så allerede efter 2 måneders ansættelse vil du kunne afvikle 4 dages betalt ferie. På den måde vil alle – uanset hvornår på året de begynder at arbejde – kunne nå at optjene og afvikle 5 ugers ferie i løbet af 12 måneder.

Efter de hidtidige ferieregler optjente du ferie fra 1. januar til 31. december (12 måneder), som derefter kunne afholdes fra den 1. maj til den 30. april året efter (12 måneder). Se Fig 1.

Klik for større visning

Efter de nye ferieregler optjener du ferien fra 1. september til 31. august året efter (12 måneder), og denne optjente ferie kan afholdes allerede måneden efter, den er optjent, og frem til 31. december året efter (16 måneder). Se Fig 2.

Klik for større visning

Overgangsregler 
I perioden fra 1. september 2019 til 1. september 2020 gælder nogle overgangsregler, så du ikke opnår en dobbelt ferieret med løn (eller feriegodtgørelse), som ville belaste arbejdsgivernes økonomi og reducere arbejdsudbuddet i perioden. Se Fig 3. Folketinget har besluttet, at de feriepenge (den ferie med løn, som er optjent efter den gamle ferielov i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020) bliver indefrosset i en fond, hvor der stilles sikkerhed for, at de står klar til at blive udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet. Overgangsordningen finder anvendelse for alle ansatte, der er på arbejdsmarkedet op til overgangen til de nye ferieregler. Fonden forrenter de indefrosne feriepenge ligesom fx en pensionsopsparing.

Den ferie, du har optjent i 2018, bliver ikke berørt af de nye ferieregler, da denne ferie skal afholdes efter nuværende ferieregler fra 1. maj 2019 til 30. april 2020.

Fra 1. januar 2019 indtil den 31. august 2019 vil du også optjene ferie, som du plejer. I denne periode optjener du i alt 16,64 feriedage, som du kan afholde i perioden fra 1. maj 2020 til 30. september 2020. Eventuelt ikke afholdte feriedage bliver automatisk overført til den nye ferieordning.

Overgangsperioden kan påvirke din ferie i 2020 
Hvis du ønsker at holde mere end 16,64 feriedage i sommerferieperioden 1. maj 2020 til 30. september 2020, eller ønsker du fx at holde en uges efterårsferie i uge 42 i 2020, skal du bruge den 6. ferieuge, som du måtte have efter overenskomsten eller en ferieaftale. Eller aftale med din arbejdsgiver at overføre noget ferie fra ferieåret 19/20. Hvis du ikke har nok ferie til at holde fx efterårsferie i uge 42 i 2020, kan du alternativt efter de nye regler aftale med din arbejdsgiver at holde ferie på forskud.

Ferietillægget/særlig feriegodtgørelse 
Efter ferieloven har du ret til et ferietillæg på 1 procent af lønnen, som normalt udbetales til den 1. maj. Dette tillæg vil efter den nye ferielov blive udbetalt to gang årligt: den 31. maj og 31. august. I såvel stat som regioner og kommuner er der aftalt en højere sats end ferietillægget, som en særlig feriegodtgørelse. Den del af den særlige feriegodtgørelse, som er højere end i ferieloven optjenes og udbetales som hidtil.

Den 6. ferieuge/særlige feriedage 
På det regionale, statslige og kommunale område videreføres alle supplerende rettigheder efter ferieaftalerne som hidtil. Det betyder, at du optjener og afvikler ret til den 6. ferieuge efter de hidtidige regler. Mere information Du kan læse mere om de nye ferieregler på www.jordemoderforeningen.dk 
Jordemoderforeningen vil løbende orientere tillidsrepræsentanter og medlemmer om området frem mod reglernes ikrafttræden. Der vil i løbet af foråret udkomme fælles vejledninger fra de offentlige arbejdsgivere og organisationerne, som vil afklare evt. spørgsmål, der opstår.

Klik for større visning