Nye fagilge anbefalinger

Nye anbefalinger for svangreomsorgen er på vej. Som noget nyt nævner Sundhedsstyrelsen muligheden for, at regionerne tilrettelægger hjemmefødselsordninger i privat regi. Der er derimod ikke ændret ved, at gravide har ret til indtil fem undersøgelser hos praktiserende læge før og efter fødslen, mens antallet af jordemoderundersøgelser ikke er skærmet af lovgivning.

Sundhedsstyrelsen sendte i starten af juni udkastet til nye anbefalinger på svangreområdet til høring. Høringsfristen udløb 29. juni, hvorefter styregruppen lægger sidste hånd på anbefalingerne på baggrund af de indkomne høringssvar. De nye anbefalinger forventes at træde i kraft 1. januar 2008 og består fortsat af en blanding af lovstof, faglig evidens og erfaringer.

Når Sundhedsstyrelsens nye faglige anbefalinger for svangreomsorgen træder i kraft ude i regionerne, bliver det med en opfordring til, at der oprettes hjemmefødselsordninger i privat regi eller i tilknytning til et fødested. Det er en af de nye anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen har valgt at tage med i revisionen af ’Retningslinjer for svangreomsorg’, der ved samme lejlighed omdøbes til ’Anbefalinger for svangreomorg’. Det nye navn har, ifølge afdelingslæge Christine Brot, der har koordineret revisionen, ingen praktisk betydning.

– Det nye navn er en følge af, at Sundhedsstyrelsen har ændret sin taksonomi, så vi opererer slet ikke med ordet ’retningslinjer’ mere, forklarer Christine Brot. Der er desuden nye anbefalinger og mere udbygget dokumentation omkring indsatsen mod overvægt og andre livsstilsbaserede sundhedsproblemer, ligesom der er taget højde for, at et stigende antal kvinder udskrives kort tid efter fødslen.

Ret eller mulighed?
Gravide har ret til indtil fem forebyggende helbredsundersøgelser hos en praktiserende læge, fremgår det af en bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen med hjemmel i Sundhedsloven. Sundhedsstyrelsen foreslår i de nye anbefalinger, at undersøgelserne i graviditeten placeres tidligt i graviditeten samt i uge 25 og 32. Kvinden tilbydes desuden en undersøgelse hos praktiserende læge otte uger efter fødslen.

Antallet af jordemoderundersøgelser er ikke på samme måde hegnet ind af lovgivningen, hvilket sandsynligvis har været medvirkende årsag til, at der er blevet sparet på dette område på flere fødesteder. Sundhedsloven fastsætter, at gravide har ret til et antal forebyggende undersøgelser hos en jordemoder. I de nye anbefalinger foreslår Sundhedsstyrelsen, at førstegangsfødende tilbydes seks undersøgelser hos en jordemoder (+ en i 41.- 42. graviditetsuge), mens flergangsfødende skal tilbydes 4-5 undersøgelser (+ en i 41.-42. graviditetsuge). Sundhedsstyrelsen har, ifølge Christine Brot, ikke lovhjemmel til at fastsætte antallet af jordemoderundersøgelser gennem en tilsvarende bekendtgørelse.

– Det har hele tiden været sådan, at antallet af lægeundersøgelser var fastsat i lovgivningen, og det viderefører vi, siger Christine Brot.

Fra skrivebord til virkelighed
En undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen gennemførte i efteråret 2003, viste, at de færreste amter og fødesteder lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra 1998, hvad angår jordemoderydelser. Særlig på det forebyggende område — herunder fødselsforberedelse og efterfødselssamtale — stod det skidt til. Sundhedsministeren udtalte i den forbindelse, at ”der er rum for forbedringer”. Christine Brot kan ikke give noget bud på, om regionerne vil være bedre til at følge de faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

– Det er svært at sige, i hvilket omfang regionerne vil følge alle anbefalingerne. Vi diskuterer internt i Sundhedsstyrelsen, hvordan vi får udbredt anbefalingerne i regioner og kommuner, siger Christine Brot.

Markante ændringer i de nye anbefalinger

  • Der er en række ændringer i biokemisk screening, i rhesusprofylakse, med mere Svangreomsorgens udfordringer får en særlig beskrivelse
  • Der foreligger nu klare beskrivelser af indholdet i samtlige læge- og jordemoderundersøgelser
  • Der er lagt meget vægt på behovet for en efterfødselssamtale ved jordemoder til samtlige kvinder/familier Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle regioner tilrettelægger ”et tilbud til de gravide, der vælger at føde hjemme.
  • Hjemmefødselsordningen kan være privat eller tilknyttet et af regionens fødesteder”
  • Der er større vægt på anbefalinger vedr. tobak, alkohol og overvægt
  • Fødsels- og familieforberedelse anbefales fortsat og nu med større vægt end før

De nye anbefalinger
Revisionen af retningslinjer for svangreomsorg startede i 2005. De nye anbefalinger for svangreomsorg får virkning fra 1. januar 2008. Lillian Bondo, landsformand, har repræsenteret Jordemoderforeningen, Misan Stehouwer har repræsenteret Jordemoderfagligt Selskab og regionsjordemoder Lis Kristensen har repræsenteret Amtsrådsforeningen/ Regionsforeningen i styregruppen bag revisionen.

En række jordemødre har bidraget som eksperter i diverse undergrupper.