Ny viden: Bruger du også CTG ved ukomplicerede fødsler?

Overvågning med cardiotokograf (CTG) bliver brugt ved ukomplicerede fødsler, selvom det ifølge retningslinjerne og evidensen på området ikke er nødvendigt. Nu belyser et nyt studie, hvilke årsager der kan være til, at jordemødre vælger at anvende CTG i ukomplicerede forløb.

På tværs af lande bruger jordemødre i hele verden CTG til at måle barnets hjerterytme under ukomplicerede fødsler, selvom retningslinjer foreskriver, at det er tilstrækkeligt at lytte til barnets hjerterytme med jævne mellemrum med træstetoskop eller doptone. Det ved vi fra tidligere forskning. Men hvorfor er det sådan? Og hvordan kan du som leder eller kollega støtte op om at bruge CTG efter retningslinjerne? Det belyser nye forskningsresultater, som bygger på interviews med jordemødre i både New Zealand, Australien, Danmark og Norge.

CTG’en har sin egen stemme på fødestuen

Forskningsresultaterne i studiet ”The overuse of intrapartum cardiotocography (CTG) for low-risk women: An actor-network theory analysis of data from focus groups” bygger på en teoretisk aktionsnetværks- analyse af, hvordan forskellige aktanter påvirker brugen af CTG ved ukomplicerede fødsler. Aktanterne er i den sammenhæng både ting og mennesker. Ifølge teorien har CTG’en på lige fod med jordemoderen, den fødende, partneren og andre eller andet, som er en del af den ukomplicerede fødsel, indflydelse på, hvad der sker i praksis.

“Man går ind på en tom sengestue, men er den tom? Der er jo vand i vandhanen, lys i loftet, strøm i stikkontakten. Så vi ser jo ikke alle de teknologier, vi omgiver os med. Aktør-netværksteori kan hjælpe os med at se anderledes på teknologier, end vi normalt gør,” fortæller Ingrid Jepsen, som er hovedforfatter på studiet og jordemoder, master of Public Healt og ph.d.

Aktør-netværks-analysen giver dermed et nyt perspektiv på CTG’en som en aktiv spiller på fødestuen, der selv er med til at forme jordemødrenes praksis for brugen af den.

CTG’en spiller forskellige roller

Forskningsresultaterne viser, at CTG’en tildeles mange forskellige roller af de jordemødre, som bruger den. CTG’en kan fungere som en partner i fødslen, som jordemødrene bruger helt rutinemæssigt. Den kan dele ansvaret for barnets tilstand ognår monitoreringen kan ses på en fællesskærm i personalerummet. Den fælles skærm opfattes i øvrigt ikke som hensigtsmæssig af alle.

“Det sted, hvor vi interviewede i Norge, havde de taget skærmen ned, fordi de oplevede, at kollegaerne kom brasende ind, fordi de havde set noget ude på skærmen – og så var det, fordi kvinden var midt i pressefasen”.

Jordemødrene i studiet fortæller også, at CTG’en bliver brugt som en babysitter, der bliver sat til at passe på babyen, når der er travlhed på fødeafdelingen. Der er stor enighed blandt jordemødrene om, at dette er meningsløst, hvis CTG-monitoreringen i disse situationer ikke overvåges af en jordemoder, for CTG’en kan kun registrere, at barnets hjerterytme bliver anormal, den handler ikke på informationen.

Derudover nævner jordemødrene, at de bruger CTG’en som rygdækning for de beslutninger, de tager under fødslen, og at de har brug for et håndgribeligt bevis på, at barnet har det godt.

Ledelsesopbakning er nødvendig

De interviewede jordemødre i studiet anerkender, at CTG’en kan være forstyrrende for en ukompliceret fødsel, bl.a. fordi den kan være med til at flytte jordemoderens og partnerens fokus fra den fødende til maskinen. Samtidig er CTG’en en hindring for den fødendes frie bevægelse under fødslen. Derudover viser tidligere forskning, at CTG-overvågning i ukomplicerede fødsler giver flere indgreb og komplikationer for moderen, uden at overvågningen forbedrer barnets tilstand. Jordemødrene udtrykker derfor, at de er positivt indstillede overfor at sænke overforbruget af CTG ved ukomplicerede fødsler, men at de har brug for ledelsesopbakning og støtte af kollegaerne, hvis de skal ændre adfærd. Hvis man ønsker, at der skal ske en kulturændring i brugen af CTG, har det størst chance for at blive en realitet, hvis afdelingsledelserne på landets fødeafdelinger er villige til at interessere sig for årsagerne til brug af CTG ved ukomplicerede fødsler og arbejde aktivt hen mod en ændring af kulturen, der gør det mere legitimt for jordemødre ikke at bruge CTG.

“Jordemødrene bruger CTG som en rygdækning, en advokat og en kollega. De skal føle helt ind i rygmarven, at både cheflægen, chefjordemoderen og alle andre bakker op om, at vi ikke skal bruge CTG ved ukomplicerede fødsler, hvis noget skal ændres,” siger Ingrid Jepsen.

Forskningsresultaterne viser, at forskellige strukturelle og kulturelle tendenser, herunder travlhed på fødeafdelingerne, hierarkier mellem forskelligt fagpersonale samt den nemme tilgængelighed af CTG’en er med til at fastholde jordemødre i at bruge den. Du kan som leder eller kollega være med til at sikre, at retningslinjerne for brug af CTG i højere grad bliver overholdt ved at støtte op om brugen af håndholdt teknologi både blandt jordemødre og i samarbejdet med obstetrikerne. Derudover er det vigtigt at undersøge, om nogle jordemødre har brug for kompetenceudvikling, der sikrer, at de er klædt godt på til at bruge træstetoskop og doptone frem for CTG.


Aktør-netværksteori

Aktør-netværksteori er en teori, som pålægger menneskelige såvel som ikke-menneskelige aktanter selvstændige roller i et netværk. Ifølge denne teori ses CTG’en som en selvstændig aktant, der påvirker såvel som påvirkes af de øvrige aktanter, som er til stede under fødslen, herunder jordemoderen, den fødende, partneren, selve fødestuen osv.

Originalartiklen af Ingrid Jepsen, Ellen Blix, Helen Cooke, Stine W. Adrian og Robyn Maude hedder ’The overuse of intrapartum cardiotocography (CTG) for low-risk women: An actor-network theory analysis of data from focus groups’ og er publiceret i Women and Birth – Journal of the Australian College of Midwives.

Ingrid Jepsen Jordemoder, master of Public Healt og ph.d.


Tre råd fra studiet

1. Tal sammen

Langt de fleste jordemødre ved godt, at det ikke anbefales at bruge CTG ved ukomplicerede fødsler, og der kan være mange grunde til, at de gør det alligevel. Tag det op på din afdeling, hvornår I bruger CTG, hvorfor og hvad folk har brug for, for at anvende CTG mindre ved ukomplicerede fødsler.

2. Placering af CTG

Placer CTG-apparaterne udenfor fødestuerne, så CTG’en ikke spiller en aktiv rolle på fødestuen. Sørg for, at indikationen altid noteres i journalen.

3. Kompetenceudvikling

Støt hinanden i at bruge doptone eller træstetoskop ved ukomplicerede fødsler. Sørg for, at der er klare retningslinjer for brugen af disse redskaber. Tag op, hvilke tilbud om efteruddannelse og diskussion af redskaberne, I har på afdelingen.