Ny studieordning for jordemoderuddannelsen

Jordemoderuddannelsen skal tilpasses øgede krav om, at fremtidens jordemødre skal kunne bevæge sig i en tværfaglig virkelighed og i en verden, der ikke slutter ved Danmarks grænser. Opgaveglidning er desuden et af kodeordene i Undervisningsministeriets krav til en ny studieordning for jordemoderuddannelsen, som en arbejdsgruppe er i gang med at udarbejde.

Som udløber af reformen af de mellemlange videregående sundheds- uddannelser, der trådte i kraft i september 2001, har der mellem de involverede parter været nedsat en statusgruppe, der skulle følge implementeringen af reformen (se artiklen ’Nye krav til jordemoderuddannelsen’, TFJ 2-07 side 14-17).

Statusgruppen pegede i juni 2005 på, at der var behov for en mere indgående dialog om de krav, der på sigt rettes mod sundhedsuddannelserne. På den baggrund nedsatte undervisningsministeriet en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til indretning af fremtidens sundhedsprofessionsuddannelser.

Arbejdsgruppen sluttede sit arbejde i slutningen af 2006 og foreslår blandt andet, at uddannelserne skal have et større tværfagligt fokus med mulighed for opgaveglidning. Arbejdsgruppens rapport anbefaler en fremtidig modulopbygning af uddannelserne med monoprofessionelle moduler, et fælles modul og 1-3 valgmoduler. Fællesmodulet ligger som modul 5 og er et fællesmodul for følgende uddannelser: Bioanalytikeruddannelsen, ergoterapeutuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen, jordemoderuddannelsen, ernærings- og sundhedsuddannelsen, radiografuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen. Jordemoderuddannelsen vil fortsat være en 3½-årig professionsbacheloruddannelse, men de nuværende 7 semestre erstattes af 14 moduler, der som udgangspunkt hver er på 15 ECTS .

Det videre arbejde med jordemoderuddannelsen
Der er nedsat en styregruppe bestående af lederne af de tre jordemoderuddannelser. Styregruppen skal stå for de ændringer af jordemoderuddannelsen, der er en konsekvens af arbejdsgruppens anbefalinger. Styregruppen har nedsat en arbejdsgruppe, som udarbejder forslag til viden, færdigheder og kompetencer for den nyudannede jordemoder samt forslag til 11 monofaglige moduler til en fælles, national studieordning for jordemoderuddannelsen. Modul 5, 13 og 14 er ikke en del af arbejdsgruppens kommissorium.

Arbejdsgruppens har til opgave at:

 • skitsere fag/fagområder (omfang i ECTS ) i 11 monoprofessionelle moduler
 • beskrive de studerendes forventede opnåede viden, færdigheder og kompetencer ved afslutningen af hvert modul
 • udarbejde forslag til bedømmelse af de enkelte moduler
 • udarbejde forslag til vekselvirkning mellem teoretisk og klinisk undervisning

Udviklingsseminar
Arbejdsgruppens forslag bliver fremlagt og diskuteret på et udviklingsseminar, hvor jordemoderundervisere, kliniske instruktionsjordemødre samt studenterrepræsentanter fra hele landet er indbudt. Udviklingsseminaret afholdes den 23.-24. august 2007.

Derefter udarbejder arbejdsgruppen, med baggrund i ideer fra udviklingsseminaret, endeligt forslag til:

 • fag/fagområder (omfang i ECTS ) i 11 monoprofessionelle moduler
 • mål for hver enkelt af i alt 11 monoprofessionelle moduler á 15 ECTS
 • slutkompetencer for hver enkelt af de monoprofessionelle moduler
 • bedømmelse af hver enkelt af de monoprofessionelle moduler

Forslaget skal være færdigt senest den 5. oktober 2007.

Derefter udarbejder styregruppen, på baggrund af forslagene til de monofaglige moduler, endeligt forslag til ny studieordning med henblik på godkendelse i Undervisningsministeriet november 2007. Den ny studieordning skal træde i kraft september 2008.

Har du tanker og ideer om uddannelsen?
For at få inspiration til arbejdet har vi i arbejdsgruppen brug for jeres tanker, overvejelser og ønsker. Hvilke ideer har I til de 11 moduler? Hvilke fag/emner/områder skal prioriteres? Hvor er der brug for nytænkning? Hvordan skal teori og klinik fordeles? Vi vil gerne vide mere om, hvad der er godt ved den nuværende studieordning, og hvad der kunne gøres bedre og hvordan. Vi vil gerne høre jeres meninger, giv dem til kende på den fri debat på www.jordemoderforeningen.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

Styregruppen udgøres af

 • Helle Juul Johansen, studieleder Esbjerg
 • Britta Magnussen, studierektor Aalborg
 • Anne-Lisbeth Nyvang, studierektor København

De sidder i arbejdsgruppen Jordemoderuddannelsen i Esbjerg:

 • Karin Nedergaard, jordemoderunderviser
 • Margit Lykke Iversen, klinisk instruktionsjordemoder, Esbjerg
 • Tanja Bakkegaard Hansen, studerende.

Jordemoderuddannelsen i Aalborg:

 • Ingrid Jepsen, jordemoderunderviser
 • Dorthe Thagaard, klinisk instruktionsjordemoder, Herning
 • Alma Lønne, studerende.

Jordemoderuddannelsen i København:

 • Linda Skjoldborg, jordemoderunderviser
 • Cäcilia Sprengart, klinisk instruktionsjordemoder, Hvidovre
 • Marie Sejrsgaard, studerende.