Ny overenskomst med Danske Regioner

Sundhedskartellet indgik den 27. februar aftale om en ny overenskomst med Danske Regioner. Overenskomsten løber denne gang for to år. Resultatet indebærer lønreguleringer på 2,65 pct. i 2012. Der sker ikke regulering af lønnen i 2011. Resultatet sendes til urafstemning blandt Jordemoderforeningens medlemmer i anden uge af marts. Lillian Bondo, Jordemoderforeningens formand, jubler ikke over aftalen, men ser den som de bedst mulige i den givne samfundsøkonomiske situation.- Vi vidste, at det ville blive endog meget vanskeligt at få et resultat, som kan holde trit med inflationen og dermed sikre reallønnen begge år. Denne gang har overenskomstforhandlingerne i høj grad også været et spørgsmål om at værne om eksisterende rettigheder, som var under pres i en hårdt trængt samfundsøkonomi.Men vi kan glæde os over, at vi har afværget arbejdsgivernes krav på arbejdstidsområdet – herunder forringelser af varslingsregler og overarbejdsbetaling, siger Lillian Bondo.ReguleringsordningenDen manglende lønudvikling i 2011 skyldes den ”gæld”, som offentligt ansatte havde op til de netop afsluttede overenskomstforhandlinger, fordi lønudviklingen på det offentlige område har været større end på det private siden 2008. Reguleringsordningen kobler lønningerne på de to områder sammen og har i mange år sikret grupperne på det offentlige arbejdsmarked en positiv efterregulering af lønnen fordi lønnen er steget hurtigere på det private arbejdsmarked. Men reguleringsordningen virker også omvendt, når lønningerne på det offentlige område stiger hurtigere end i det private. Det er tilfældet nu og derfor skulle lønnen reguleres ned på det offentlige område.- Vi skyldte fra start 1,23 procent. Vi er med forliget blevet enige med regionerne om, at denne gæld er afhandlet i 2011 ved, at vi først stiger i løn den 1. januar 2012. Selvom forliget altså bør ses i et lidt bredere tidsmæssigt perspektiv, havde vi gerne set, at det var bedre i 2011, men forliget var det muliges kunst, siger Lillian Bondo. Arbejdsgivernes krav om at reguleringsordningen skal opdeles, så det alene er den regionale lønudvikling, der måles op mod den private og ikke den samlede lønudvikling for kommuner og regioner som i dag, blev afværget i sidste øjeblik. Organisationerne ville være indstillet på en sådan opdeling, hvis opgørelsen af lønudviklingen blev vægtet, så strukturelle ændringer (eksempel: Der bliver ansat forholdsmæssigt flere læger end SOSU assistenter) ikke giver et forfejlet billede.
Da det regionale område er et relativt lille ansættelsesområde, vil selv mindre ændringer i personalesammensætningen kunne få indflydelse på den endelige opgørelse af lønnen. Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen (th.) og Lene Maigaard, forhandlingsleder, skrev den 28. februar under på en ny overenskomst med Danske Regioner. Aftalen er på vej ud til urafstemning blandt stemmeberettigede medlemmer, når dette blad udkommer.Andre resultaterForliget indeholder blandt andet aftale om fortsættelse af seniorordningen med en reduktion af bonusdelen men opretholdelse af adgangen til samme antal seniordage. Aftalen indeholder desuden et afsnit om indplacering af atypiske stillinger som for eksempel konsulent- og forskerstillinger og stillinger, hvor der efterspørges særlige kompetencer som fx en ph.d. eller en særlig videreuddannelse. I aftalen ligger også, at der skal kigges nærmere på den stærke kønsopdeling på det danske arbejdsmarked, sådan som Lønkommissionen også anbefalede det i maj 2010. Danmark har i dag et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder med en kraftig overvægt af kvinder i det offentlige og mænd i det private. På arbejdstidsområdet var det vigtigt for arbejdsgiverne at forenkle regelsættet om 1. maj og grundlovsdag, og parterne blev enige om at 1. maj som udgangspunkt fremover er en hel fridag, mens Grundlovsdag er en normal arbejdsdag. Betalingen for dette blev en øgning på varslingsgodtgørelsen for inddragelse af fridøgn.Indbetaling af ATP forhøjes i tråd med aftalen fra overenskomsten i 2008. Den ny overenskomst indeholder desuden aftale om oprettelse af en forsknings- og udviklingspulje på i alt 15,1 millioner kroner til faglig og professionsrettet udvikling. Puljen kan anvendes til ekstern konsulentbistand, løn i forbindelse med udvikling og forskning, overførsel af viden mellem institutioner, samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner samt udvikling af ny praksis og dokumentation og vikardækning. Penge fra puljen søges af de enkelte regioner i samarbejde med jordemødre og sundhedsprofessionelle fra Sundhedskartellets øvrige organisationer.Informationsmøder og urafstemningAlle medlemmer af Jordemoderforeningen med aktiv medlemsstatus, som er ansat på det regionale område, skal efter foreningens vedtægter stemme om overenskomstresultatet.Urafstemningsmateriale med gennemgang af aftalen samt stemmeseddel udsendes fra Jordemoderforeningen i uge 10. Der er denne gang mulighed for både at stemme elektronisk og pr. brev. Læs mere herom i materialet. Fristen for at stemme er 28. marts klokken 12.Der vil blive afholdt møder lokalt, hvor Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen og Lene Maigaard, forhandlingsleder, orienterer om resultatet før urafstemningen. Se på www.jordemoderforeningen.dk hvor og hvornår, der er møde i din region.Forlig med Danske KommunerSundhedskartellet har også indgået aftale med Danske Kommuner (KL) for en del af kartellets medlemsorganisationer. Jordemoderforeningen er ikke en del af denne aftale og blev det heller ikke ved disse forhandlinger. Foreningen havde ønsket at indgå overenskomst med KL, så de kommunalt ansatte jordemødre fik sikkerhed for at være omfattet af de generelle aftaler, som Sundhedskartellet har med kommunerne. KL var imidlertid helt afvisende herfor, men der blev lavet en bemærkning om, at der i perioden kan ses på behovet for overenskomstdækning. Lillian Bondo:- Vi fik altså ikke en overenskomstdækning med kommunerne denne gang, men vi arbejder videre på at dokumentere og præsentere de ansættelser, der rent faktisk finder sted. I mellemtiden fortsætter vi med at indgå individuelle kontrakter for jordemødrene i kommunerne og ad den vej sikre at deres løn og øvrige vilkår svarer til de overenskomstdækkede faggruppers.