Nul alkohol til gravide

Sundhedsstyrelsen ændrer på baggrund af et forsigtighedsprincip sine anbefalinger til gravide om helt at holde sig fra alkohol. Der er fortsat ikke dokumentation for, at et lille forbrug kan skade fosteret, men det kan på den anden side heller ikke udelukkes. Som noget nyt råder Sundhedsstyrelsen også kvinder, der prøver at blive gravide, til at holde sig fra de våde varer.

Sundhedsstyrelsen har i en årrække været på slingrekurs, hvad angår anbefalingen til gravide om, hvor meget alkohol det går an at drikke, mens man er gravid. Frem til 1999 mente styrelsen, at de gravide helt burde holde sig fra alkohol af enhver art, men valgte at ændre sine anbefalinger på baggrund af ny viden om alkohols skadelige virkninger. Den videnskabelige litteratur kunne ikke påvise skadevirkninger af et mindre forbrug, og derfor har myndighedernes anbefalinger de sidste otte år tilladt et forbrug, der ikke er dagligt og ikke overstiger én genstand om dagen.

Men det skal være slut nu, hvor Sundhedsstyrelsen, blandt andet på baggrund af et notat fra Statens Institut for Folkesundhed, har valgt at lægge kursen tilbage i det gamle spor. Fra nu af skal jordemødre og læger råde kvinder, der prøver på at blive gravide eller er gravide, til helt at undgå alkohol. Notatet baserer sig på den nyeste forskning på området, der stadig ikke kan påvise en sikker nedre grænse for, hvor mange genstande, der er potentielt skadelig for fosteret. Spørgsmålet er belyst i to nye rapporter fra henholdsvis Storbritannien og Norge, der har gennemgået litteraturen vedrørende skadelige effekter af et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten. Trods det faktum, at den gennemgående litteratur der er brugt, stort set er den samme i de to rapporter, når man til forskellige konklusioner. Den overordnede konklusion i den britiske rapport lyder således: Der eksisterer ikke konsistent evidens for, at alkoholindtagelse på mindre end en genstand per dag har skadelige virkninger på det ufødte barn.

I den norske rapport kommer man derimod til følgende konklusion: Der findes ikke nogen sikker nedre grænse for alkoholindtag i graviditeten. Alkohol kan skade fostret i alle faser af svangerskabet, de skadelige virkninger er livsvarige og består af et bredt spektrum af effekter, som kan forhindres fuldstændigt.

Viden og dårlig samvittighed

Når Sundhedsstyrelsen, trods manglende evidens for skadevirkninger af et mindre forbrug af alkohol i graviditeten, alligevel vælger at ændre sine anbefalinger, så hænger det sammen med den usikkerhed, som også ligger i de foreliggende studier. Kit Broholm er specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen og har været med til at udarbejde de nye anbefalinger:

– Den ny forskning afviser ikke, at alkohol, selv i små mængder, kan skade fosteret og medføre spontan abort, dødfødsel, AD HD, adfærdsog indlæringsvanskeligheder og cryptorkisme (når testiklerne ikke er på plads i pungen, red.), siger Kit Broholm.

– Derfor har vi valgt at anlægge et forsigtighedsprincip og ændre anbefalingerne til slet ikke at indtage alkohol, når man er gravid, siger Kit Broholm. Sundhedsstyrelsen vil ikke længere beskæftige sig med mulige risici, men skærer nu igennem og ændrer anbefalingerne på området vel vidende, at det risikerer at give grupper af kvinder dårlig samvittighed.

– De gamle retningslinjer var båret af vores angst for at give gravide dårlig samvittighed, men hensynet til fostret gør, at vi alligevel ændrer anbefalinger. Det er Sundhedsstyrelsens grundlæggende rolle at give sundhedsfaglige råd, ikke at have forståelse for mødrenes behov. Det har ingen sundhedsskadelige virkninger, at lade være med at indtage alkohol, derfor bør hensynet til fostret og de mulige skadevirkninger vægte højest, siger Kit Broholm og understreger, at de kvinder, der har et behov for hjælp til at komme ud af et for stort forbrug, skal have denne hjælp.

Den uerkendte graviditet

Sundhedsstyrelsen udvider sine anbefalinger om nul alkohol til også at omfatte kvinder, der prøver at blive gravide. Cirka halvdelen af gravide, der bor i storbyer — lidt færre i mindre provinsbyer — angiver at have drukket mere end fem genstande ved en enkelt lejlighed, såkaldt binge drinking, en eller flere gange før, de fandt ud af, at de var gravide. Der er fortsat ikke sikker viden om, hvilke skadelige virkninger binge drinking kan have på fostret, men dyreforsøg tyder på, at det skader mere med en høj alkoholprocent én gang, end at indtage den samme mængde alkohol over længere tid. Derfor er det vigtigt, at de kvinder, der ønsker at blive gravide har denne viden.

Sundhedsstyrelsen har ikke planer om egentlige oplysningskampagner over for gruppen af fertile kvinder.

Risikovurdering
Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger følges af et pålæg til sundhedspersonalet om at møde gravide, der har dårlig samvittighed over, at de har drukket alkohol før, de vidste, at de var gravide, med en konkret risikovurdering. Pålægget følges ikke op med anvisninger for, hvilke kriterier der skal ligge til grund for en sådan vurdering. Tidsskrift for Jordemødre har spurgt læge Ulrik Kesmodel, der har fulgt sammenhængen mellem forbrug af alkohol i graviditeten og Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området om, hvordan han ville gribe en risikovurdering an.
– Vi ved, at mange har en eller flere episoder med binge drinking i den helt tidlige graviditet, men at langt de fleste nedsætter forbruget til ingenting eller få genstande, når de finder ud af, at de er gravide. Når vi har at gøre med en kvinde fra denne gruppe, så ville min opfattelse af en reel vejledning til kvinden være, at der ikke er evidens for, at hendes forbrug tidligt i graviditeten betyder noget for barnet. Men at hvis det gør, vil de mulige skader sandsynligvis hører til i småtingsafdelingen, og under alle omstændigheder være noget, man kan kompensere for. Hvis skaderne var større, ville hun mest sandsynligt have aborteret spontant, siger Ulrik Kesmo- HemoJern 185×105 maven glad gravid.qxp 05-01-2007 11:43 Side 1 del, der er ph.d. i en afhandling om danske gravides alkoholvaner. Han sidder i en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, der arbejder med retningslinjer på området. Her er den kliniske tilgang til den store gruppe af kvinder, der rapporterer episoder af binge drinking, at de potentielle skadevirkninger af alkohol ville være mulige at finde i statistikker over misdannelser og psykosociale forstyrrelser, hvis enkeltstående episoder af alkohol var udtalt skadelige.

Risikotænkning
Men Ulrik Kesmodel afviser ikke, at binge drinking eller små mængder alkohol teoretisk set måske kan være skadelig.

– Men foreløbig har ingen undersøgelser påvist en skadelig virkning ved et forbrug på mindre end fire genstande om ugen og det til trods for, at der findes mere forskning på dette område end på så mange andre. Derfor mener jeg, at det er problematisk, når Sundhedsstyrelsen går ud og ændrer på sine anbefalinger uden at have videnskabelig evidens for det. Det bliver svært at få både fagfolk og kvinderne til at tage budskabet til sig, når der ikke ligger dokumentation bag. Jeg har svært ved at se andet end, at Sundhedsstyrelsen nu bygger sine anbefalinger om alkohol og graviditet på holdninger, siger Ulrik Kesmodel.

– Sundhedsstyrelsen sætter fagfolk i en rådgivningskonflikt, når det, de anbefaler, ikke er evidensbaseret. Der er overordnet set ikke kommet ny viden til, siden Sundhedsstyrelsen ændrede anbefalingen i 1999. Styrelsen siger, at det er fordi, der ikke er lavet undersøgelser nok eller at undersøgelserne ikke er gode nok til at måle de meget små skadevirkninger, der potentielt kan være, og at vi, hvis der blev lavet flere undersøgelser, måske ville finde evidens for skadevirkninger også ved et lille forbrug, mener Ulrik Kesmodel. Men det er en farlig tankegang, mener den århusianske læge og forsker.
– Der ligger allerede flere hundrede undersøgelser på området, heraf mere end 60 alene om et lavt og moderat forbrug. Med Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om helt at holde sig fra alkohol i graviditeten, påfører man gravide en bekymring uden grund. Man skubber til en risikotænkning uden evidens. Alt omkring den gravide bliver pludselig potentielt farligt, også selv om det er forholdsvis velundersøgt, at det ikke er det, mener Ulrik Kesmodel.

Cirka fire ud af fem gravide drikker alkohol i graviditeten, viser opgørelser. —

Kilder:
Kesmodel U. Alkohol i graviditeten: Forbrug, holdninger, information og opsporing. Ugeskrift for Læger 2003;165(47):4540-4543.

Kesmodel U, Kesmodel PS, Larsen A, Secher NJ. Use of alcohol and illicit drugs among pregnant Danish women, 1998. Scand J Public Health. 2003;31:5-11.

Notat vedrørende alkohol og graviditet. Center for alkoholforskning. Statens Institut for Folkesundhed. September 2006. HENT NOTAT

www.sundhedsstyrelsen.dk

FAKTA

  • Mellem 20 og 30 procent af alle gravide er helt afholdende under graviditeten
  • Ca. hver anden gravide har drukket fem eller flere genstande ved en eller flere lejligheder i 1. trimester
  • Hver fjerde gravid drikker mere end én genstand de dage, de har drukket alkohol i 2. trimester
  • Tre ud af fire gravide drikker alkohol. Det gennemsnitlige alkoholforbrug er på ca. en genstand om ugen
  • En procent af alle gravide drikker mere end seks genstande om ugen
  • 56 procent af ikke-gravide kvinder mellem 20 og 39 år drikker fire eller flere genstande på en weekend
  • Norge, Sverige, Frankrig og USA anbefaler 0 alkohol under graviditet