Medlemsundersøgelsen: Kritisk tilfredshed

40 procent er tilfredse med Jordemoderforeningen – 18 procent er utilfredse. Foreningen er ikke god nok til at sikre ordentlig løn og så er den ikke synlig i omverdenen.

Sikring af ordentlige løn- og arbejdsforhold spiller en væsentlig rolle for jordemødrene, viser de foreløbige resultater af medlemsundersøgelsen, som Jordemoderforeningen har gennemført. Utilfredshed med lønnen spiller den væsentligste rolle, når medlemmer overvejer at melde sig ud af foreningen, og når de overvejer helt at forlade jordemoderfaget. Ca. en tredjedel (30%) angiver, at de inden for de sidste to år har overvejet at melde sig ud af Jordemoderforeningen. Heraf angiver 92 procent at deres overvejelser blandt andet hænger sammen med utilfredshed med foreningens forhandling af løn og overenskomst og 77 procent finder desuden, at foreningen er for lidt synlig i omverdenen. Godt halvdelen (57%) af de medlemmer, der havde overvejet at melde sig ud, mener desuden, at kontingentet til foreningen er for højt.

Ca. en tredjedel (34%) af de, der valgte at besvare spørgeskemaet, har alvorligt overvejet at søge væk fra faget, hertil kommer 26 procent, der har flirtet med tanken og 7%, der har gjort alvor af det. Lønniveauet og arbejdspresset sammen med utilfredshed med muligheden for at gøre arbejdet på en tilfredsstillede måde er de væsentligste argumenter i overvejelserne om at forlade faget.

På trods af at jordemødrene finder, at de får for lidt i løn og at arbejdspresset er for stort, angiver 68 procent, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at arbejde som jordemoder. 17 procent er utilfredse eller meget utilfredse.

Hver tiende utilfreds med servicen
De tre væsentligste årsager til at være medlem af Jordemoderforeningen er et ønske, om at foreningen varetager den enkeltes interesser på løn- og forhandlingsområdet, et ønske om at være medlem af et fagligt fællesskab og ønsket om at modtage Tidsskrift for Jordemødre.

Blandt de 1142, der havde valgt at besvare spørgeskemaet, har de 564 haft kontakt med Jordemoderforeningens sekretariat inden for de seneste to år. Heraf angiver hver tiende, at de er utilfredse med den service, der generelt ydes over for dem. 58 procent er tilfredse.

Tidsskrift for Jordemødre – en målestok for tilfredshed
De medlemmer, der bruger mest tid på at læse Tidsskrift for Jordemødre, er også mest tilbøjelige til at være tilfredse med deres medlemskab af foreningen. Resultatet af medlemsundersøgelsen viser, at 47 % af de medlemmer, der bruger mere end en time til at læse bladet (svarende til godt hver fjerde læser), er enten tilfredse eller meget tilfredse med Jordemoderforeningen generelt. 90 procent angiver, at de bruger mindst en halv time på at læse medlemsbladet.

92 procent angiver, at Tidsskrift for Jordemødre har stor eller nogen værdi for dem. Mest relevant er det jordemoderfaglige og det fagpolitiske stof i bladet, viser undersøgelsen. Jordemoderfaglige artikler og debatindlæg står øverst på ønskesedlen, når medlemmerne får lejlighed til at svare på, hvad de kunne tænke sig at finde mere af i fagbladet. En femtedel angiver, at de hverken er tilfredse eller utilfredse med bladet som helhed. Der er altså stadig basis for at få flere tilfredse læsere af Tidsskrift for Jordemødre.

Foreningen har en fremtid
Knap halvdelen af svarene viser, at medlemmerne mener, at Jordemoderforeningen i høj grad har en fremtid som selvstændig organisation. 29 procent er enige heri, men kun i nogen grad. 17 procent mener ikke eller kun i mindre grad, at der er grund til at bevare en selvstændig forening for jordemødre.

Medlemsundersøgelsen bliver præsenteret mere uddybende i næste nummer af Tidsskrift for Jordemødre og desuden på Jordemoderforeningens medlemsmøde den 17. november. Her bliver der mulighed for at gå et skridt videre og være med til at give Jordemoderforeningens forandringsproces retning.

Svarprocent på 57
Samtlige medlemmer af foreningen fik i slutningen af august tilsendt et spørgeskema om deres opfattelse af foreningens indsats, ydelser og fremtid som selvstændig forening. 1142 benyttede sig af muligheden for at besvare skemaet, hvilket giver en svarprocent på 57.

Svarprocenten i Jordemoderforeningens medlemsundersøgelse ligger på gennemsnittet af tilsvarende undersøgelser, siger Thomas Højland fra analyseinstituttet Resonans, der står for undersøgelsen. Besvarelsernes antal giver mulighed for at beskrive data både deskriptivt og analytisk.