Mangler du penge til et fagligt projekt?

Er du i gang med at undersøge arbejdsbelastningen for jordemødre, der indgår i kendt jordemoderordninger? Eller er du ved at samle data til et forskningsprojekt? Så kan det være, at du kan få en håndsrækning i form at et økonomisk tilskud fra Jordemoderforeningens Forsknings- og Udviklingsbeholdning.

Fremover skal det være mere gennemskueligt og åbenbart hvem og til hvad, der kan søges midler fra Jordemoderforeningen. Det har foreningens hovedbestyrelse netop vedtaget med en ny vejledning i anvendelsen af Forsknings- og Udviklingsbeholdningen, som to procent af alle aktive medlemmers kontingent går til. Ændringerne i vejledningen er først og fremmest begrundet i, at ansøgerfeltet til beholdningen gerne må blive bredere, fortæller Lis Munk, der er sagsbehandler for fonden og udviklingskonsulent i Jordemoderforeningen.
– Vi vil være sikre på, at alle ved, at der er mulighed for at søge penge gennem Jordemoderforeningen til forskning og udvikling. Derfor har vi forenklet kriterierne for uddeling. Samtidig var der behov for en opdatering af uddelingskriterierne som følge af den teknologiske udvikling, og fordi uddannelsesniveauet hos jordemødre generelt er steget, siger Lis Munk med henvisning til, at det for eksempel ikke længere er relevant at søge midler til hjælp til litteratursøgning. Det er heller ikke længere muligt at få penge til masteruddannelser. Lis Munk begrunder:
– Jordemødrenes uddannelsesniveau er generelt steget, blandt andet ved at mange jordemødre tager masteruddannelser. Derfor har hovedbestyrelsen vurderet, at der ikke kan bevilges penge til selve uddannelsen, men det udelukker ikke, at der kan gives støtte til udgifter i forbindelse med selve masterprojektet, hvis de falder ind under Forsknings- og Udviklingsbeholdningens kriterier, der også er blevet mere enkle, siger Lis Munk.

Satsningsområder prioriteres
Formålet med Jordemoderforeningens Forsknings- og Udviklingsbeholdning er fortsat at fremme forskning, udviklingsprojekter og jordemoderfaglig teori og metode. Men som noget nyt har hovedbestyrelsen valgt at præcisere kriterierne for tildeling af penge fra beholdningen, så projekter, der handler om kendt jordemoder, arbejdsmiljø eller professionsudvikling får højeste prioritet ved uddelinger. Dermed sikrer Jordemoderforeningen, at der kanaliseres penge til aktiviteter, der udforsker foreningens aktuelle satsningsområder. Det er intentionen, at satsningsområderne skal virke som inspiration samtidig med, at de er så brede, at de fleste emner kan være relevante. Gennem de aktuelle satsningsområder er det målet at få et bredere felt af jordemødre til at interessere sig for forskning og til at søge penge i beholdningen.
– Den vigtigste grund til at vi endnu engang har revideret retningslinjerne, er, at vi så, at uddelingerne lå på relativt få personer. Det skyldes, at de søgte og det gjorde de andre ikke. Men vi vil fremover være bedre til at gøre reklame for Forsknings- og Udviklingsbeholdningen i tidsskriftet, i nyhedsbreve osv., så vi får andre og nye ansøgere, siger Lis Munk.
I den nye vejledning er der desuden lagt vægt på, at modtagere af penge fra beholdningen skal være indstillet på at formidle deres viden til andre jordemødre gennem faglige arrangementer, hjemmesider eller gennem Tidsskrift for Jordemødre.
– Og her vil jeg gerne gøre reklame for rubrikken ’Forskning på vej’, som vi har oprettet i Tidsskrift for Jordemødre. Det er en overskuelig og meget informativ måde at fortælle om de projekter, man er i gang med, siger Lis Munk.

Læse mere om rubrikken ’Forskning på vej’ på www.jordemoderforeningen.dk/manuskriptvejledning. 

Jordemoderforeningens Forsknings- og Udviklingsbeholdning
Jordemoderforeningen hensætter årligt cirka 150.000 kroner i fonden svarende til 2 % af alle aktive medlemmers kontingent.
Alle kan søge penge fra fonden, men aktive medlemmer af Jordemoderforeningen prioriteres højest. Ansøgningerne grupperes efter indhold og vurderes i første omgang af et vurderingsudvalg bestående af jordemødre. Foreningens hovedbestyrelse tager endelig stilling til hvem, der skal have penge fra fonden.
Læs mere om Forsknings og Udviklingsbeholdningen på www.jordemoderforeningen.dk Her er kriterier, vejledning, ansøgningsfrister mv. er beskrevet.

De fik penge i september 2007

  • Hanne Kristine Hegaard fik 42.000 kr. til en doktorafhandling ved Lund Universitet om graviditet og fysisk aktivitet.
  • Eva Rydahl og Kirsten Hanehøj fik 3.000 kr. til dataudtræk i forbindelse med et kandidatprojekt om igangsættelse af fødsler.
  • Ane Lilleøre Rom fik 12.000 kr. til dækning af diverse udgifter i forbindelse med et MPH-projekt om socialulighed i dødsfødsler.

Alle legatmodtagere er jordemødre.