Man starter jo som vikar

For nyuddannede jordemødre er muligheden for at få job afhængig af, hvor man søger. På Sjælland kan man gå direkte ud i en fastansættelse, mens det ser ganske anderledes ud i det jyske. Den usikre tilknytning til arbejdsmarkedet slider hårdt på de unge jordemødre og nogle falder helt fra.

Hvis man som nyuddannet jordemoder ønsker at starte sin karriere på et fødested i det jyske, skal man indstille sig på at starte karrieren med vikariater. Måske de første par år.

Hvis man derimod søger job i hovedstadsområdet, bliver man budt velkommen med en fast stilling. Ledigheden ligger lavt i hele landet, så forklaringen på hvorfor arbejdspladserne ansætter forskelligt, kan ikke forklares ved, at der går væsentligt flere ledige i nogle regioner end i andre.

Men hvad er det så, der gør forskellen på, om man skal tage til takke med et vikariat, eller man kan hoppe ind i en fast stilling med den tryghed, det giver?

Det spørgsmål stillede Maj Johanna Michno Apollo sig, da det blev aktuelt for hende at søge job efter endt uddannelse i januar 2020. Hun dimitterede fra skolen i København, men flyttede umiddelbart efter til Jylland.

Maj Johanna Michno Apollos undren startede allerede, da Jordemoderforeningen i slutningen af uddannelsen mødtes med de snart færdige jordemødre.

– Vi fik at vide, at vi skulle forvente at starte med vikariater, hvis vi søgte til Jylland. Det slog mig, at vi ligefrem skulle forvente det. Det, synes jeg, var en lidt mærkelig melding, siger hun.

Banken og lånet

Det første vikariat, som Maj Johanna Michno Apollo skrev under på, var på et midtjysk fødested og af tre måneders varighed. Det blev imidlertid, allerede inden hun startede, lavet om til et vikariat på ti måneder. Og det er et langt vikariat for en nyuddannet, fandt den unge jordemoder ud af, da hun talte med sine nye kolleger.

– De spørger jo de nytilkomne om, hvor langt vikariat man er i, og der fandt jeg ud af, at ti måneder er et langt vikariat.

Det var længden på vikariatet, der gjorde, at Maj Johanna Michno Apollo kunne være medunderskriver på et lån, da familien i foråret 2020 købte hus.

– Banken var ikke villig til at låne mig penge, hvis jeg kun havde et vikariat på tre måneder, men da jeg kunne fremvise ansættelsesbevis på ti måneder, gik lånet igennem, siger Maj Johanna Michno Apollo, der måtte overbevise banken om, at sådan er karriereforløbet for en nyuddannet jordemoder i det jyske: Man skal igennem et antal vikariater, før man gør sig håb til en fast stilling.

Det er ikke kun på den økonomiske side, at det har betydning, hvor sikker man er i sin ansættelse.

– Mange er meget påvirkede af at være i vikariat i så lang tid. Ud over økonomien er der usikkerheden om, hvor man skal bo, og hvornår man skal få børn, siger hun.

Den usikkerhed og ydmyghed, som de fleste nyuddannede jordemødre tager med sig ud i det første job som uddannet, risikerer også at blive forstærket, hvis man ikke føler sig sikker i sin ansættelse. Man kan få oplevelsen af at være på prøve, og måske føler man, at det er nødvendigt at gøre sig ekstra umage. Og det kan føre til en uheldig konkurrence mellem de nyuddannede, mener Maj Johanna Michno Apollo.

– Man kan ikke undgå konkurrence mellem vikarerne. Nogle tager måske mange ekstra vagter i håbet om at komme i betragtning til en fast stilling, og det slider på én hele tiden at føle, at man skal være ekstra pligtopfyldende. Og det gør rigtig ondt at se kolleger køre sig selv så hårdt, siger Maj Johanna Michno Apollo. Hun var selv forhindret i at tage mange ekstra vagter, fordi hun har små børn og derfor havde en naturlig begrænsning for, hvad hun kunne byde ind med af ekstra arbejdskraft.

Hver femte er vikar

Jeanette Ziska er chefjordemoder på Aarhus Universitetshospital, Skejby, og hun kender udmærket til de mekanismer, der træder i kraft, når mange jordemødre går efter det samme job. Den store midtjyske arbejdsplads er et af de steder, hvor man har relativt mange vikarer i forhold til faste stillinger. Pr. 1. januar i år var der 136 jordemødre i faste basisjordemoderstillinger, og dertil kommer 26 vikarer.

Maj Johanna Michno Apollo stillede op til kredsbestyrelsen i Midtjyllandskredsen og blev valgt ind. Hun vil sætte fokus på den udbredte brug af tidsbegrænsede ansættelser i det midtjyske.

Tidsbegrænsede ansættelser
Fornyelse af en tidsbegrænset ansættelse skal være begrundet i en objektiv omstændighed for at forhindre misbrug. Man må ikke forskelsbehandle de tidsbegrænsede ansatte i forhold til de fastansatte. Der skal som hovedregel være samme vilkår for fastansatte og tidsbegrænsede. For eksempel skal der også afholdes MUS med tidsbegrænsede ansatte, så de også får perspektiver på deres faglige kunnen og får sat udviklingsmål og feedback.

Der må ikke opstå et a- og et b-hold, siger chefjordemoder Jeanette Ziska.

Ledighed fordelt på regioner
Ifølge DSA var der i november 2020 to procent ledige jordemødre i Region Hovedstaden. I Region Midtjylland var der 3 procent ledige på samme tidspunkt.

Tanja Lyth er tillidsrepræsentant for jordemødrene på Skejby, hvor der er relativt mange vikarer. Også for mange efter Tanjas mening. – 20 ud af de 26 vikarer, vi har, har haft to eller flere vikariater i forlængelse.

Gravid og vikar
Der gemmer sig en særlig problematik for jordemødre, som bliver gravide, og hvor vikariatet udløber før orloven eller under deres barsel/forældreorlov. Den ansatte har kun overenskomstrettigheder og vilkår så længe den tidsbegrænsede ansættelse løber. Jordemødre kan/bør fortsat søge de ledige stillinger, mens de er gravide eller på orlov, hvis deres vikariat udløber undervejs.

– Vi skal overbevise de nyuddannede vikarer om, at man ikke skal yde ekstraordinært for at komme i betragtning til en fast stilling eller til næste vikariat, siger Jeanette Ziska.

– Men det må ikke være sådan, at vikarerne føler, de skal knokle sig halvt ihjel for at gøre sine hoser grønne, siger hun.

Chefjordemoderen erkender, at det hører til sjældenhederne, at en nyuddannet får en fast stilling. Det ligger som en forventning fra arbejdsstedets side, at nye jordemødre gør deres entre som vikarer. Vikarer er også med til at sikre fleksibilitet og personalegoder til det fastansatte personale, som for eksempel mulighed for orlov og sammenhængende ferieperioder så tæt på den enkeltes ønsker som muligt.

– Det skal være fleksibelt at være ansat på Skejby. Vi vil helst køre med en bruttonormering*, men vi vil også gerne være fleksible, så de fastansatte for eksempel kan søge og få orlov til videreuddannelse, til rejser og så videre. Og det giver jo netop den nyuddannede chancen for at få et vikariat, argumenterer hun.

Flere håndtag at skrue på

Men der skal være en balance mellem andelen af faste stillinger og vikariater. Og den balance arbejder man stadig på at finde på Skejby. I løbet af 2020 blev 16 årsværk konverteret til faste stillinger. Det handler om risikovillighed.

– Det kræver lidt risikovillighed at konvertere vikarstillinger til faste stillinger – på vores glatte ansigt. Men lige nu er buen så spændt, som vi tør og kan, siger Jeanette Ziska, der samtidig er i gang med at argumentere for en forbedret normering på fødeafdelingen.

Risikoen for at overansætte med faste stillinger er selvfølgelig til stede, siger Tanja Lyth, der er tillidsrepræsentant for jordemødrene på Skejby og formand for Midtjyllandskredsen.

– Men hvis vi skulle komme i den situation, at vi har et overskud af fastansatte, så er der flere håndtag at skrue på. Vi kunne lade flere afspadsere, give flere orlov, og så kan vi finde andre arbejdsområder til jordemødre, siger Tanja Lyth. Problemet med de relativt mange vikariater på kredsens arbejdspladser er jævnligt oppe og vende i kredsbestyrelsen. Det var også på dagsordenen, da kredsbestyrelsen mødtes med chefjordemoderrådet, der består af regionens chefer.

– De tog positivt imod vores bud på at konvertere flere stillinger til tidsubegrænsede ansættelser. De er jo heller interesseret i at være den region, der har flest tidsbegrænsede ansættelser, siger kredsformanden.

I kredsbestyrelsen arbejder man for, at antallet af vikariater holdes så lavt som muligt, og at hvert vikariat er så langt som muligt. Det er ikke kredsformandens opfattelse, at man nogen steder går på kompromis med kravet om, at der skal være et reelt fravær bag et vikariat. Men risikovilligheden kunne for Tanja Lyths skyld godt være større.

– Jeg er ikke så bekymret for, at vi overnormerer, hvis vi fastansætter en større andel af jordemødrene. Det er en ung gruppe, der løbende går på barsel eller søger orlov til for eksempel uddannelse, siger hun. Et af de håndtag, som kredsformanden ser til regulering af behovet for jordemødre, er nye arbejdsfelter. Det gav i efteråret 2020 seks nye faste stillinger, da der blev åbnet op for ansættelse af jordemødre på barselgangen.

Vikarer gør livet lettere

Men vikarerne kan samtidig gøre livet lidt lettere for de fastansatte. Og det er svært at se bort fra, at når der er ansøgere nok, så er det fristende at lette planlægningen i afdelingen gennem den fleksibilitet, som vikariater kan give. Planlægning af sommerferie er et af de områder, hvor Skejby har fordel af at kunne skaffe vikarer.

– Det er afgørende for, hvor mange der kan få deres sommerferieønsker opfyldt, at der kan ansættes et antal sommervikarer. Hvis vi ikke kan få vikarer, så sættes der begrænsninger på, hvornår folk kan afholde deres ferie, siger Tanja Lyth. De sidste to år har det ikke været muligt at få det antal vikarer, der var søgt efter over sommerperioden og det lagde pres på vagtplanlægningen.

Men der må ikke være et a- og et b-hold blandt vores jordemødre, siger chefjordemoderen, der blev ansat for fire måneder siden. Så hendes intention er, at alle – også vikarer – er lige blandt andet med hensyn til afholdelse af ferie.

– Det skal kun være i forhold til banken, at det er et problem at have en tidsbegrænset ansættelse. Fagligt og kollegialt må det ikke spille en rolle, og vi vil monitorere tæt, hvordan vikarerne har det gennem supervision for nyuddannede og ved medarbejderudviklingssamtaler. For vi ved godt, at det at være vikar kan give tanker som ‘Er jeg godt nok’, eller ‘Kan I ikke lide mig’, siger Jeanette Ziska.

De hårde ansættelsesrunder

Det er chefjordemoderens intention, at antallet af ansættelsesrunder begrænses, og man vil tilstræbe længere vikariater.

– Det er en rigtig ubehagelig stoleleg, når vi skal ansætte, det er stressende for alle. Jeg ville gerne, at vi kun har ansættelsesrunder to gange om året med tilhørende risikovillighed i forhold til at fastansætte, siger hun.

Tanja Lyth oplever også, at ansættelsesrunderne er hårde for vikarerne. Hun så også gerne færre runder.

– Vi har hyppigt ansættelsesrunder hvilket giver øget uro og udfordringer. Vikarerne føler sig ofte bedømt og har følelsen af hele tiden at skulle præstere, for at kunne komme i betragtning til den næste faste stilling. Jeg tror ikke, det er muligt helt at fjerne følelsen, da det ligger forankret i at ikke at være fastansat og skulle “bedømmes” ved hver ansættelsesrunde, man deltager i, siger tillidsrepræsentanten.

Da Skejby i november 2020 skulle besætte syv stillinger, var der 52 ansøgere.

– Vi havde så mange ansøgere, at der ikke blev plads til at ansætte nyuddannede, og flere af dem valgte så at tage til København og få arbejde. Stillingerne gik til dem, der blev færdige året før, siger Jeanette Ziska og forsikrer samtidig om, at ansættelserne foregår på baggrund af ansøgning og ansættelsessamtale.

Attraktiv og mindre attraktiv

Men tilbage til spørgsmålet om, hvorfor mange jyske fødesteder har let ved at rekruttere jordemødre. Det handler om arbejdsmiljøet, om at være en attraktiv arbejdsplads, mener chefjordemoderen.

– Vi får mange ansøgninger, fordi vi har et godt ry. Det skal vi være meget ydmyge overfor – det kan hurtigt forsvinde igen, siger Jeanette Ziska.

Maj Johanna Michno Apollo kan sagtens genkende billedet af attraktive og mindre attraktive arbejdspladser. Alle de kolleger fra holdet, som hun har kontakt med, har faste stillinger på Sjælland.

– Men de har jo nogle helt andre udfordringer, og jeg ville ikke bytte, selvom jeg skulle starte som vikar siger Maj Johanna Michno Apollo, der 1. november var så heldig at få tilbudt en fast stilling i Holstebro, hvor hun er meget glad for at være. Hun føler sig heldig, ikke mindst fordi hun startede ud med et længere vikariat end de tre måneder, som mange andre får tilbud om.

– Det er svært at opbygge sin faglighed og at lære kollegerne og organisationen at kende, hvis man er ansat med en meget kort tidshorisont, siger hun. Maj Johanna Michno Apollo har to ønsker på vegne af sine kolleger: Lav lange vikariater og fortæl os, hvem vi vikarierer for. Det vil give mere gennemsigtighed og give en klarere fornemmelse af, at man ikke blot er en brik i et puslespil, der skal få skemaerne for de fastansatte til at gå op, siger hun.

Sæt fokus på vikarernes udfordringer

Det er en udbredt opfattelse, at der er et loft over, hvor mange gange en arbejdsgiver må forlænge en tidsbegrænset ansættelse.

– Det er en sejlivet myte, at et vikariat kun må forlænges to eller tre gange, men der er faktisk ikke loft over antallet af forlængelser, så længe en forlængelse er objektivt begrundet, siger Kasper Gabs Hansen, der er juridisk konsulent i Jordemoderforeningen (se faktaboks). Kasper Gabs Hansen taler jævnligt med nyuddannede, der er frustrerede og kede af at skulle gå fra det ene vikariat til det andet.

– Mange er meget psykisk påvirkede over deres ansættelsesforløb med mange korte vikariater, og over f.eks. for niende gang, at skulle skrive ansøgning til afdelingen for at få en fast stilling. Det slider hårdt på dem, og nogle ender desværre med at falde fra i processen, og søge væk fra fødegangen i håb om en fast stilling, siger Kasper Gabs Hansen, der også hører om mere personlige konsekvenser.

– Det at være tidsbegrænset ansat giver usikkerhed i forhold til din økonomi, mulighederne for at planlægge dit privatliv for eksempel i forhold til bolig og børn, siger Kasper Gabs Hansen. Erfaringer fra andre områder viser desuden, at medarbejdere med tidsbegrænset ansættelse har en tendens til dårligere løn- og karriereudvikling.

– Personer i tidsbegrænsede ansættelser risikerer at blive ramt af job- og kompetenceusikkerhed og det betyder, at vikaren måske ikke opnår de positioner og den anerkendelse, der giver adgang til nye karriereveje og kompetenceudvikling, siger Kasper Gabs Hansen.

Der vil på de fleste fødeafdelinger være behov for vikarer i et vist omfang. Men det er Jordemoderforeningens erfaring, at når det er let at rekruttere arbejdskraft, som det er lettere at slippe af med igen, så stiger antallet af tidsbegrænsede ansættelser.

Men hvad er Jordemoderforeningens bud på, hvordan man får antallet af vikariater ned til fordel for faste ansættelser?

– Det er vigtigt med en øget opmærksomhed på de berørte jordemødre, som skal en lang vej med mange vikariater, før de bliver fastansatte. Hvis fraværet på en arbejdsplads er konstant – fx i form af mange på barsel – så opfordrer vi tillidsrepræsentanter og ledelse til at ændre planlægningen og sætte fokus på at konvertere flere tidsbegrænsede ansættelser til fastansættelser. Det mener vi er god arbejdsgiverpolitik. Der kan være en risiko for at “overfastansætte“, men hvis man kommer i den situation, er der mulighed for at sætte flere til afspadsering og for at udvide jordemødres arbejdsfelt. Og i yderste konsekvens at fyre, siger Kasper Gabs Hansen.

Jordemoderforeningen får jævnligt henvendelser fra jordemødre, der går fra det ene vikariat til det andet, og der kan foreningen gå ind og undersøge, om der ligger objektive grunde til hver af disse forlængelser.

– Men problemet er ofte, at det risikerer at give individuelle konsekvenser for den enkelte jordemoder, hvis vi går ind i sagen og belyser problem. Derfor vælger mange jordemødre, at vi ikke skal gøre noget ved det. De frygter, at de så aldrig kommer i betragtning til en fast stilling, hvis de personligt gør opmærksom på problemet.

* Bruttonormering Bruttonormering betyder, at der normeres, så det faste personale kan dække det påregnelige fravær i form af orlov, ferie og til en vis grad sygdom. Når der bruttonormeres vil der – i modsætning til ved nettonormering – ikke være så stort behov for vikarer.