Livsstilsintervention

En tværfaglig undersøgelse skal vise, hvilken effekt det har, når svært overvægtige gravide ændrer livsstil. Undersøgelsen udføres i et samarbejde mellem på Odense Universitetshospital og Århus Universitetshospital.

I efteråret 2007 startede en videnskabelig undersøgelse om livsstilsintervention til svært overvægtige gravide i Danmark. Undersøgelsen ’Livsstil og graviditet’ foregår i et samarbejde mellem læger, jordemødre, diætister, fysioterapeuter, sygeplejersker og laboranter på Odense Universitetshospital og Århus Universitetshospital, Skejby.

Formålet er at undersøge effekten af livsstilsændringer i graviditeten hos svært overvægtige kvinder, målt ved forekomsten af komplikationer under graviditet, fødsel og for det nyfødte barn.

Undersøgelsen er randomiseret og kontrolleret og vil i løbet af projektperioden omfatte i alt 360 overvægtige gravide kvinder i aldersgruppen 18-40 år med BMI fra 30-45.

Eksklusionskriterierne er flerfoldgraviditet, tidligere præterm fødsel, IUGR, foetus mors, kroniske sygdomme, alkohol- og stofmisbrug og kvinder der ikke taler eller forstår dansk.

Undersøgelsen foregår ved, at kvinderne efter lodtrækning kommer i en behandlingsgruppe eller en kontrolgruppe – 180 kvinder i hver. Begge grupper bliver fulgt med et tættere undersøgelsesprogram gennem graviditeten i forhold til gældende procedurer på de to fødesteder.

Beregning af energiforbrug
Selve interventionen i projektet består af diætvejledning og motion. Målet med diætvejledningen er at motivere kvinden til at begrænse vægtstigningen til max 5 kg i graviditeten, samt at opnå vægttab efter fødslen. Desuden er det målet at sikre sufficient ernæring i henholdsvis graviditet og ammeperiode.

Opfyldelse af målene sker på baggrund af en vurdering af kostanamnesen og efterfølgende vejledning i relevante energireducerede kostråd samt råd i øvrigt ved graviditet.

Der foretages individuel beregning af energibehov i graviditeten og der udarbejdes diætplan med en reduktion på ca. 30 % i forhold til estimeret energibehov. Energibehovet i forbindelse med amning reduceres med minimum 2000 kJ pr. dag. Dog anbefales minimum 7500 kJ/dag

Der indgår i projektet fire individuelle samtaler med diætist. Under samtaleforløbene udleveres forskellige materialer vurderet ud fra et individuelt behov, herunder individuelt dagkostforslag med variationsliste til mellemmåltider samt diverse pjecer og råd om sund kost.

Når de gravide kvinder møder til samtalerne er de overordnede mål som beskrevet ovenfor, dog er det vigtigt at vurdere den enkeltes behov, hvorfor det kan være nødvendigt at justere målene og vejlede i det emne, den gravide på det pågældende tidspunkt har behov for.

Styr på motionen
Gravide i behandlingsgruppen bliver opfordret til at være fysisk aktive/motionere mindst 30-60 min om dagen. Der bliver lagt vægt på, at de finder måder at være fysisk aktive på, som passer ind i deres hverdagsliv og med henblik på en langsigtet livsstilsændring. For eksempel at forsøge at udnytte muligheden for at indlægge fysisk aktivitet ved transport til og fra arbejde eller på arbejdspladsen.

Behandlingsgruppen udstyres med skridttællere for at øge motivationen til den daglige fysiske aktivitet.Derudover får de et gratis medlemskab til et fitnesscenter i graviditeten, hvor de forpligter sig til at deltage på et ugentlig lukket hold kun for de overvægtige gravide i projektet. Dette foregår med en erfaren fysioterapeut som træner. Holdtræningen er grundtræning tilrettelagt efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og i træningen indgår såvel konditions-,styrke- og bækkenbundstræning. Desuden kan de gravide frit benytte fitnesscentrets øvrige træningsfaciliteter og hold.

Endvidere bliver de gravide sammensat i mindre coachinggrupper, som mødes ca. en gang månedligt sammen med fysioterapeuten. Her tages der udgangspunkt i en aktivitetsdagbog, de har ført i ugen forinden, og der sættes individuelle mål for skridttælleren og anden fysisk aktivitet, tilpasset graviditetens forløb og eventuelle gener.

Undersøgelsesprogram
Undersøgelsesprogrammet i både interventions og kontrolgruppen omfatter fastende metaboliske blodprøver og glukosebelastning i alt tre gange i løbet af graviditeten. Endvidere foretages ekstra ultralydsscanninger af fosteret mhp. tilvækst to gange i tredje trimester. De gravide projektdeltagere vil endvidere blive informeret, vejet og få målt blodtryk ved jordemoder eller læge ved inklusion i studiet omkring GA 12-14 og igen i GA 35. Ligeledes udføres en simpel konditest (steptest) ved indledende og afsluttende læge- eller jordemoderkontrol. I forbindelse med fødslen tages metaboliske prøver fra navlesnorsvenen.

Mor og barn følges op seks måneder efter fødslen. På barnet måles vægt, længde og hovedomfang ligesom bl.a. indlæggelsesepisoder, vægtudvikling siden fødslen og andet registreres. Hos moderen foretages vægt og blodtrykskontrol, der laves konditest og tages fastende blodprøver og afsluttende glukosebelastning.

Ved alle kontroller i løbet af graviditeten og 6 måneder efter fødslen udfylder kvinderne en række spørgeskemaer omkring kost og motionsvaner og endvidere registreres oplysninger omkring amning ved seks-måneders opfølgningen.

Der er i skrivende stund inkluderet 310 gravide kvinder i projektet og der inkluderes fortsat nye gravide frem til august 2009, hvorefter alle 360 kvinder forventes inkluderet og de vil blive fulgt indtil fødsel og den efterfølgende 6-måneders opfølgning. Herefter vil resultaterne blive publiceret.

Yderligere information om projektet kan ses på hjemmesiden www.livsstiloggraviditet.dk, hvor resultaterne også vil blive offentliggjort efter undersøgelsens afslutning.

Who definitioner BMI (kg/m²)

Undervægt <18,5
Normalvægt 18,5-24,9
Overvægt 25-29,9
Svær overvægt (fedme) >30
   klasse 1 30-34,9
   klasse 2 35-39,9
   klasse 3 >40

Klassifikation af Body Mass Index (BMI). WHO´s definitioner

Referenceliste