Leder: Uddannelsen er vores guld!

Den er gammel,den har båret folkesundheden frem i Danmark før andre steder. Den selvstændige, professionsrettede uddannelse er og bliver rygraden i en jordemoderdækning til Danmark.

Dette fokus fastholder formandskabet. Alle jordemødre og studerende, der i den seneste tid har gjort sig bekymringer om trusler mod uddannelsen, skal vide, at dens udfoldelsesmuligheder og potentialet i den gode uddannelse er i fokus. Se mere på www.jordemoderforeningen.dk.

Men — hvordan skal de kommende jordemødre uddannes? Og hvilke krav stiller vi til de færdiguddannede,hvilken bredde skal vi kunne dække, og hvordan sikrer vi dels det gode jordemodertilbud og dels forskning, som udgår fra jordemoderrækker, også på det lange sigt.

I de senere år er der sket et vældigt vidensløft i den forstand, at vi nu får nye jordemødre ud, som er trænet i at læse videnskabelige artikler og vurdere viden. Det stiller nye generationer af jordemødre bedre i den videre udvikling. Men er vi stadig dygtige nok, når vi slippes ud på afdelingerne?

Vi spørger i den kommende tid til forhold omkring jordemoderuddannelsen, som vi skal bruge dit input til. På Jordemoderforeningens hjemmeside har vi oprettet et rum til en særlig debat, hvor alle kan gå ind og læse på andres indlæg og selv skrive ind på det, man kalder en SWOT-analyse.

Gennem fælles kortlægning af Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats vil vi få en basis for at diskutere uddannelsespolitikken i løbet af de første måneder i 2010.

Det vil svare til den meget frugtbare arbejdsproces, som vi kørte op til afdækningen af en strategi for Jordemoderforeningens førte politik. Og selvfølgelig er det vigtigt, at den kommende afdækning af uddannelsespolitikken også rimer med de strategiske mål, vi forfølger, så grib fat i strateginotatet ’Jordemødre på fremtidens arbejdsmarked’ (findes på www.jordemoderforeningen.dk/strateginotat ), grib fat i dine kolleger i fællesskabet og se på de spørgsmål, som du finder vigtige i dagens jordemoderuddannelse: Hvad skal vi kunne? Hvordan når vi de kompetencer, du finder vigtige? Skal der en forlængelse af uddannelse til? Skal der ændres på samarbejdet i uddannelsesinstitutionerne, på tilhørsforholdet til professionshøjskolerne?

Hvordan ønsker vi os efter- og videreuddannelse, hvor efteruddannelse er den målrettede kompetence, som regel rettet mod den konkrete opgave eller det afgrænsede felt, og hvor videreuddannelse er den kompetencegivende uddannelse, som du kan bruge det næste sted, du vil hen?

Hvordan vil vi sikre, at vi som jordemødre i højere grad får forsket i forhold af betydning for sundhed og gode forløb?

Indtil videre har vi klaret os godt med input i alle uddannelsesdiskussioner, samlet ind gennem deltagelse fra uddannelsesaktive jordemødre i forskellige typer arbejde. Men der er et behov for, at ethvert medlem af Jordemoderforeningen ser sig som medansvarlig for den bedste grunduddannelse, efter- og videreuddannelse, og forskeruddannelse.

Formandskabet ser frem til at høre mere, og diskutere mere i januar og februar.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår — som sædvanlig vil der være nok at tage fat i. Og kedeligt, det bliver det ikke!