Leder: Skader døgnvagter det psykiske arbejdsmiljø

I dette nummer af tidsskriftet omtaler vi en sag fra Vestsjællands Amt, hvor Arbejdstilsynet har givet amtet en frist til at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø i form af for lange og uregelmæssige arbejdstider – et såkaldt problempåbud. Hvis amtet ikke selv finder en løsning, vil Arbejdstilsynet skride ind med et egentligt påbud.

Arbejdstilsynet lægger selv op til, at amtet bør afskaffe døgnvagterne.

Men er det løsningen? Kan vores arbejde som jordemødre altid organiseres som ”fast arbejde” i 8 timers treholdsskift og med tilsvarende garanteret fritid uden for vagter?

Når arbejdet organiseres, så jordemødre i overvejende grad kun varetager akutopgaver, sådan som fødegangene gør, og når der ikke skal ”overnormeres” efter de ekstraordinære spidsbelastningssituationer, så vil der altid være brug for at kunne trække på ekstra personale ind imellem.

Og her er døgnvagterne en god måde at organisere sig på. Men døgnvagter kan naturligvis ikke bruges til hvad som helst. Der skal tages hensyn til, at døgnvagten ikke arbejder for længe ad gangen, og at hun ikke tilkaldes i alle tre skift, så der ikke er mulighed for sammenhængende hvile – som situationen har været i Vestsjællands Amt. For det siger sig selv, at en sådan arbejdsform er usund.

Hvis døgnvagten, som resultat af Arbejdstilsynets påbud om at løse problemet med det psykiske arbejdsmiljø, bare afskaffes, løses problemet ikke.

Lad os i stedet få løsninger, som er helhedsorienterede: Hvilken kvalitet skal der være i ydelserne? Hvordan organiseres opgaverne? Og hvordan tilrettelægges og anvendes vagterne, så arbejdsmiljøet hele tiden tænkes ind i tilrettelæggelsen.

Sundhedskartellet stillede ved de overenskomstforhandlinger, som vi overstod i foråret, krav om, at opmærksomheden på arbejdsmiljøet blev skærpet i form af mere håndfaste og forpligtende formuleringer i arbejdstidsaftalen. Jordemoderforeningen stillede derudover krav om progressiv overarbejdshonorering, så der var større økonomisk incitament for arbejdsgiverne til ikke at trække for store veksler på de enkelte jordemødre. Begge dele blev klart afvist af arbejdsgiver.

I det lys kan vi kun være tilfredse med, at Arbejdstilsynet viser interessere for problematikken med de lange og uregelmæssige arbejdstider, og vi går gerne i dialog med såvel arbejdsgiverne som Arbejdstilsynet om, hvad der skal til for at sikre jordemødre et godt psykisk arbejdsmiljø.