Leder: Midler og konsekvens

Meldingerne fra fem velbesøgte kredsmøder om finanslovsmidlerne var samstemmende og klar: “Det går ikke længere!” og “Politikerne må da kunne forstå, at det har store konsekvenser, hvis midlerne ikke bliver udmøntet”.

Det er ikke for sjov, at Jordemoderforeningen i årene op til finanslovsaftalen i efteråret 2014 har presset på i forhold til Christiansborg og regionerne for at imødegå kortsigtede besparelser. Vi kæmper for at få tilstrækkelige midler til lokalt at kunne leve op til svangreanbefalingerne og dermed sikre ordentlige forhold for gravide kvinder og familier og ordentlige arbejdsvilkår for landets jordemødre.

Et samlet og enigt Folketing opfordrede i februar i år til “at midlerne (de afsatte midler for 2015, 2016 og 2017, red.) anvendes til at sikre, at der skabes trygge forhold under og efter fødslen, så nye familier får den bedst mulige start”.

Derfor er det ekstra skuffende her efter valget at konstatere, at regeringen fremlægger et finanslovsforslag for 2016, hvor midlerne er fjernet, og opleve, at det nu kun er oppositionen, der bakker op om februars kloge vedtagelse.

Jordemoderforeningen har i disse uger møder med politikere og hyppige kontakter med journalister. Der bliver skrevet om travlheden og midlerne, men det er stadig uklart, om det så også betyder, at vi får en endelig finanslovsaftale, hvor midlerne ikke er fjernet.

Mediernes dækning har været rimelig og sober, men det er desværre også tydeligt, at både regions- og landspolitikere først reagerer, når de lokale konsekvenser kommer frem. Konsekvenserne er forskellige fra fødested til fødested, og mange steder går det heldigvis godt, på trods af de rammer, der tilbydes og netop på grund af, at jordemødre laver den ene feberredning efter den anden.

Men man kan ikke bygge en svangreomsorg på jordemødres fritid. På at vi står til rådighed 24/7 og springer til som kompensation på for skrabede vagtlag. Det ligger dybt i vores jordemoderfaglighed, at vi arbejder for at skabe tryghed for den gravide og fødende kvinde, så hun opnår den bedst mulige fødsel.

Men mediefokus på konsekvenserne af travlhed vil uvægerligt skabe større utryghed hos familierne. Derfor er det afgørende vigtigt, at medlemsmøderne har lagt så godt op til, hvordan vi arbejder videre og gør de lokale konsekvenser tydelige for beslutningstagerne. Og hvert enkelt medlems vedholdenhed er af betydning her:

Så vilkårene for jordemødre og gravide bliver rimelige. Så vi kan leve op til vores idealer om god omsorg i Danmark.

Så vores slogan holder: Jordemødre til hele livet – OG … hele liv til jordemødre. 

“Men man kan ikke bygge en svangreomsorg på jordemødres fritid. På at vi står til rådighed 24/7 og springer til som kompensation på for skrabede vagtlag.”

Lillian Bondo, formand