Leder: Jordemoder – nu med tilskud?

Det er en kendt sag, at der er høj ledighed blandt jordemødre. Trøsten er, at det skulle være et forbigående fænomen, idet der bliver brug for alle sundhedsfaglige hænder inden for en kort årrække, hvor store grupper af medarbejdere i sundhedsvæsnet går på pension, og behovet for sundhedsydelser stiger med den højere gennemsnitsalder i befolkningen.

Imens vi venter (!), er der imidlertid jordemødre, som ikke får afprøvet og videreudviklet de kompetencer, som de har opnået ved tre et halvt års studier. De må i bedste fald nøjes med få timelønsansættelser, arbejde helt uden for jordemoderfeltet eller være fuldtids dagpengemodtagere. Ud over at det er økonomisk hårdt at være på dagpenge, som nyuddannet endog kun på en dimittendsats på 3.140 kr. om ugen, så er det også et fagligt tab af dimensioner, som de nyuddannede og dermed samfundet som helhed risikerer med den nuværende ledighed.

En del af den danske beskæftigelsespolitik er derfor også at undgå dette tab af kompetencer ved at aktivere de ledige hurtigt. En af disse aktiveringsmuligheder er job med løntilskud i såvel offentlig som privat regi eller muligheden for jobrotation i forbindelse med de fastansattes efteruddannelse.

Derfor har Jordemoderforeningens hovedbestyrelse drøftet, hvordan vi skal håndtere ledighedssituationen og evt. gøre brug af de eksisterende muligheder for de ledige på en måde, så det hverken går ud over de ledige, de fastansatte og vores overenskomstsikrede løn- og ansættelsesvilkår.

Hovedbestyrelsen er enig i at mene, at det er urimeligt, at jordemødre skal arbejde på næsten lige vilkår med kolleger i job uden at få det samme i løn. Det vil vi tage op i forhold til politikerne som en kritik af beskæftigelsespolitikken. Men derudover er der enighed i hovedbestyrelsen om, at det i den nuværende situation er nødvendigt at sikre jordemoderkompetencerne, og at vi kan være nødt til at gøre brug af de nuværende aktiveringsmuligheder. En klar forudsætning er imidlertid, at de rammer, der eksisterer for anvendelse af løntilskud overholdes, så der utvetydigt er tale om MERbeskæftigelse, og at TR går med i aftalen om vilkår for jordemoderen i løntilskudsjob, så hun introduceres til arbejdet på en ordentlig måde og gives ro til at stå på egne ben. Et væsentligt formål med aktiveringsindsatsen finder hovedbestyrelsen også i det forhold, at man kan styrke mulighederne, for at de fastansatte kan arbejde med de projekter og udviklingsopgaver, som ellers ikke ville kunne rummes i de nuværende snævre rammer.

Vi vil derfor opfordre arbejdspladserne til i et samarbejde mellem tillidsrepræsentanter, ledere og arbejdssøgende kolleger at arbejde konstruktivt med de muligheder, som de gældende rammer for aktivering giver.“Et væsentligt formål med aktiveringsindsatsen finder hovedbestyrelsen også i det forhold, at man kan styrke mulighederne for, at de fastansatte kan arbejde med de projekter og udviklingsopgaver, som ellers ikke ville kunne rummes i de nuværende snævre rammer.”
Lillian Bondo, formand