Leder: Gravide er i stand til at træffe et informeret valg

Sundhedsstyrelsen har sendt svar til Nordjyllands Amt i anledning af diskussionen om fødeklinikker, der ikke ligger i umiddelbar nærhed af specialafdelinger.

Sundhedsstyrelsen fraråder definitivt amtet at opretholde de to jordemoderledede
fødeklinikker i henholdsvis Frederikshavn og Hobro, da klinikkerne ikke ligger i nærheden af specialafdelinger. Men brevet rejser selv nye spørgsmål, og det vigtigste: Hvad er kvalitet?

Sundhedsstyrelsen sætter tilsyneladende lighedstegn mellem muligheden for øjeblikkelig indgreb og kvalitet. Og det er nok en del af sandheden om kvalitet, men det er ikke den fulde og hele. Valgmuligheder, nærhed, indflydelse på forløbet, kontinuitet i forløbet er også værdier, der bidrager til den oplevede kvalitet.

Sundhedsstyrelsen konkluderer på sit eget bilagsmateriale, at det ikke går bedre for de kvinder, der føder på et hospital, end det går kvinder, der føder uden for en specialafdeling. Forudsat at visitationen er i orden.

Så når Sundhedsstyrelsen alligevel vælger at fraråde Nordjyllandsmodellen, skyldes det så altovervejende, at styrelsen ikke mener, at man kan informere familierne om, hvilken bemanding klinikken har at råde over?

Det er tankevækkende nyt fra en styrelse, der har lagt op til et paradigmeskift i forhold til fosterdiagnostik, baseret på kvindens/familiens informerede valg.

Når det gælder valg af fødested, virker det imidlertid ikke, som om Sundhedsstyrelsen har tillid til de gravides fatteevne.

Det ville hænge bedre sammen med Sundhedsstyrelsens gode navn og rygte, hvis
styrelsen i højere grad tog udgangspunkt i evidens end i holdninger og ikke automatisk valgte en ensidig medicinsk og risikodomineret position på et område, hvor der ikke er god dokumentation for at anbefale det ene fødested frem for det andet.

Det ville også være interessant at se nærmere på tal for fejl og utilsigtede hændelser i relation til sammenlignelige grupper, der føder på de to kategorier af fødesteder.
Der er forskning i gang på området, ligesom Nordjyllands Amts obstetriske afdeling og jordemodervæsenet har en solid tradition for kvalitetsovervågning.

retfærdigvis skal siges, at der ikke fra Sundhedsstyrelsen er stillet det mindste
spørgsmålstegn ved hverken klinikjordemødrenes specifikke kompetence eller i det hele taget jordemødres kompetence til selvstændig varetagelse af virksomhedsområdet.
Til trods for dette kan jeg godt forstå, hvis jordemødre på klinikkerne er ved at være møre af fagligt set ubegrundet beskydning.

Hvordan dette lander, vides ikke i skrivende stund. Jeg håber, at lige meget hvorledes amtet vælger at tilrettelægge, at man da vil fastholde sine gode skridt i retning af valgfrihed, nærhed i jordemodertilbuddet og det samlede koncept for god kvalitet.