Leder: Er der noget så kedeligt som love og struktur

Nej, det er formentlig ikke særlig inspirerende at høre om. Men da love og struktur alligevel står som rammer om vores virke både i jordemoderarbejdet og i foreningsaktiviteterne, så er det nødvendig at tage det alvorligt – ikke mindst nu hvor regering og Folketing varsler ændringer af den kommunale struktur, vi arbejder i.
Hovedbestyrelsen har længe været opmærksom på behovet for en gennemgribende revision af vores vedtægter og med en ny regional struktur bør vi forberede os på at få vores kredsforeningsstruktur til at passe hertil, så vi bruger vores midler og kræfter bedst muligt.

Fra første stund i Den Almindelige Danske Jordemoderforenings liv har der været lagt vægt på foreningens "to ben":

Fru Anna Hansen sagde i sin henvendelse til foreningens stiftende møde den 5. september 1902: "Foreningens Formaal er et dobbelt. Indadtil skal den udgøre et
Baand mellem Kredsforeningerne.. udadtil skal dens Formaal være at repræsentere Standens almindelige Interesser og drage Omsorg for dens Udvikling i faglig og økonomisk Henseende…."

Nu er der selvfølgelig tydelig forskel på nutidens og datidens struktur og aktivitet og forventninger til Jordemoderforeningen. Men Anna Hansens ord er alligevel meget dækkende for nutidens dagsorden i foreningen. For vi har stadig de to ben at gå på, indadtil samlende og styrkende og udadtil repræsenterende jordemødrene.
De to ben kan imidlertid også anskues på en anden led, nemlig som løn- og
arbejdsforhold og som jordemoderfaget og dets udvikling. Medlemsundersøgelsen viste, at løn- og arbejdsvilkår, lad os kalde det forhandlingsbenet, optager jordemødrene meget. Men også "det faglige ben", udvikling af jordemoderkundskab og af fødselshjælp, fylder meget hos medlemmerne, hvilket blandt andet afspejler sig klart i fremmødet til medlemsmøderne hvert andet år.

Med en ny struktur med færre regioner er der anledning til at se på alle de problemfelter i Jordemoderforeningen, som har ligget lidt over eller som er højaktuelle:

  • Bedst mulig og gennemsigtig udnyttelse af kontingentkronerne
  • Sikring af medlemsdemokrati, om man er i uddannelsessystemet, i centerjordemoderarbejde, er mellemleder eller leder, privatansat eller selvstændig
  •  Sikring af faglig udvikling med mulighed for bred deltagelse.

Jordemoderforeningens lov- og strukturudvalg arbejder hen over sommeren med fingeren på pulsen, hvad angår ny struktur i det kommunale landskab og virkningen på Jordemoderforeningens arbejde.
Følg med i referater fra hovedbestyrelsen i løbet af efteråret, og tag stilling til den ny struktur og andre lovforslag på efterårets kredsmøder. Det giver dig en chance for at sætte dit fingeraftryk på Jordemoderforeningens ny skikkelse.Af Lilian Bondo
formand for Jordemoderforeningen